แนวข้อสอบคอมครับ

<< < (2/4) > >>

big235:
ข้อสอบคอมฯ ป.4

1. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ก. จอภาพ

ข. คีย์บอร์ด

ค. ฮาร์ดดิสก์

ง. กล้องดิจิตอล

2. ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดเครื่องที่ถูกต้อง

ก.  เปิดจอภาพ -> กดปุ่มเพาเวอร์

ข.  เปิดยูพีเอส -> กดปุ่มเพาวเวอร์

ค.  เปิดจอภาพ -> กดปุ่มยูพีเอส -> กดปุ่มเพาเวอร์

ง.  เปิดยูพีเอส -> กดปุ่มจอภาพ -> กดปุ่มเพาเวอร์

3. วิธีการเรียกโปรแกรม  Microsoft Word  วิธีใดที่นิยมมากที่สุด

ก.  ใช้ปุ่ม Start

ข.  ใช้คำสั่ง Run

ค.  ใช้ผ่าน My  Computer
ง.  ถูกทุกข้อ

4. การลบอักษรทีละตัวนิยมใช้วิธีการใด

ก.  ใช้ปุ่ม Delete
ข.  ใช้ปุ่ม Ctrl + All

ค.  ใช้ปุ่ม Backspace
ง.  ใช้คำสั่ง  Edit > Cut

5. การบันทึกเอกสารนิยมใช้คำสั่งใดจึงจะสะดวกรวดเร็ว

ก.  คลิกที่คำสั่ง File > Save
ข.  คลิกที่ปุ่มรูปแผ่นดิสก์

ค.  ใช้ปุ่ม Ctrl + S
ง.  ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเป็นการเปิดเอกสารเพื่อหาชื่อแฟ้มงานเดิม

ก.  นำเม้าส์คลิกที่แฟ้ม + เปิด
ข.  นำเม้าส์คลิกที่แฟ้ม + ปิด
ค.  นำเม้าส์คลิกที่แฟ้ม + บันทึก

ง.  นำเม้าส์คลิกที่แฟ้ม + บันทึกแฟ้มเป็น

7. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้โปรแกรม  Word นิยมใช้จะมีขนาดเท่าใด

ก.  10-20 pt.

ข.  14-20 pt.
ค.  16-20 pt.
ง.  20 pt. ขึ้นไป

8. ถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ควรใช้คำสั่งใด

ก.  Caps Lock
ข.  Enter

ค.  Shift
ง.  Esc
9. ข้อใดคือขั้นตอนการเปลี่ยนขนาดอักษรที่ถูกต้อง

ก.  เม้าส์คลิกที่ช่องขนาดอักษร

ข.  เม้าส์คลิกที่ตัวอักษรแล้วลากแถบดำ
ค.  เม้าส์คลิกที่ตัวอักษรแล้วลากให้ตัวใหญ่ขึ้น 
ง.  เม้าส์คลิกที่ตัวอักษรแล้วลากให้ตัวใหญ่ขึ้น 

10. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการบันทึกงานที่ถูกต้อง

ก.  เม้าส์คลิกแฟ้ม -> บันทึก -> เลือกแฟ้มงาน -> บันทึก
ข.  เม้าส์คลิกแฟ้ม -> บันทึกแฟ้มเป็น -> เลือกแฟ้มงาน -> บันทึก

ค.  เม้าส์คลิกแฟ้ม -> บันทึกแฟ้มเป็น -> เลือกโฟลด์เดอร์ -> บันทึก

ง.  เม้าส์คลิกแฟ้ม -> บันทึก -> เลือกโฟลด์เดอร์ -> เปลี่ยนชื่อแฟ้ม -> บันทึก
11. ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด

ก.  Start -> Programs -> Microsoft excel
ข.  Start -> Programs -> Microsoft word

ค.  Start -> Programs -> Microsoft access
ง.  Start -> Programs -> Microsoft powerpoint
12. ข้อใดเป็นขั้นตอนการแทรกตารางที่ถูกต้อง

ก.  ตาราง -> วาดตาราง

ข.  ตาราง -> แยกตาราง
ค.  ตาราง -> เลือกตาราง
ง.  ตาราง -> แทรกตาราง

13. ข้อใดคือขั้นตอนการแทรกภาพที่ถูกต้อง

ก. แทรก -> แฟ้ม -> รูปภาพ

ข. แทรก -> รูปภาพ -> รูปวาด

ค. แทรก -> รูปภาพ -> ภาพตัดปะ

ง.  แทรก -> แฟ้ม -> สร้างรูปวาด

                                                 

ข้อสอบคอมฯ ป.5

1. ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดเครื่องที่ถูกต้อง

ก.  เปิดจอภาพ -> กดปุ่มเพาเวอร์

ข.  เปิดยูพีเอส -> กดปุ่มเพาเวอร์

ค.  เปิดจอภาพ -> กดปุ่มยูพีเอส -> กดปุ่มเพาเวอร์
ง.  เปิดยูพีเอส -> กดปุ่มจอภาพ -> กดปุ่มเพาเวอร์   

2. การคลิกเม้าส์ 2 ครั้ง เรียกว่าอะไร

ก.  การคลิก

ข.  การคลิก คลิก

ค.  การดับเบิ้ลคลิก
ง.  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือขั้นตอนการปิดเครื่องที่ถูกต้อง

ก.  Icon -> Start -> Program
ข.  Start -> Shutdown -> OK
ค.  Shutdown -> Start -> OK

ง.  Start -> Icon -> Shutdown
4. ข้อใดคือขั้นตอนการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง

ก.  ทำแถบดำบนตัวอักษรแล้วใช้เม้าส์คลิกที่ปุ่ม   

ข.  ทำแถบดำบนตัวอักษรแล้วใช้เม้าส์คลิกที่ปุ่ม 

ค.  ทำแถบดำบนตัวอักษรแล้วใช้เม้าส์คลิกที่ปุ่ม 

ง.  ทำแถบดำบนตัวอักษรแล้วใช้เม้าส์คลิกที่ปุ่ม 
5. การเลื่อนหน้ากระดาษลงใช้ปุ่มใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 6. การเลื่อนหน้ากระดาษไปทางซ้ายควรใช้ปุ่มใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
7.  ข้อใดคือโปรแกรมนำเสนองาน

ก. Microsoft  word

ข. Microsoft  access

ค. Microsoft  excel

ง.  Microsoft  Powerpoint

8.  ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการบันทึกงานที่ถูกต้อง

ก.  เม้าส์คลิกแฟ้ม -> บันทึก -> เลือกแฟ้มงาน -> บันทึก
ข.  เม้าส์คลิกแฟ้ม -> บันทึกแฟ้มเป็น -> เลือกแฟ้มงาน -> บันทึก

ค.  เม้าส์คลิกแฟ้ม -> บันทึกแฟ้มเป็น -> เลือกโฟลด์เดอร์ -> บันทึก

ง.  เม้าส์คลิกแฟ้ม -> บันทึก -> เลือกโฟลด์เดอร์ -> เปลี่ยนชื่อแฟ้ม -> บันทึก

9.  ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์

ก.  Start -> Programs -> Microsoft excel
ข.  Start -> Programs -> Microsoft word

ค.  Start -> Programs -> Microsoft access
ง.  Start -> Programs -> Microsoft powerpoint

10.  การทำให้ตัวอักษรหนาขึ้นควรกดปุ่มใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

ข้อสอบคอม ป.6

1. Microsoft Excel จัดอยู่ในโปรแกรมประเภทใด

ก. การนำเสนอ
ข. ตารางการทำงาน 

ค.  เอกสาร

ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.

2. การใช้การคำนวณอัตโนมัติสามารถดูผลลัพธ์ได้ทันทีที่ใด

ก.  แถบเครื่องมือ

ข.  แถบเมนู
ค.  แถบสถานะ
ง.  แถบสูตร

3. 4+2/3 จะได้ผลลัพธ์เท่าใด

ก.  2
ข.  4.67
ค.  6
ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

4. ข้อใดคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสูตร

ก.  เครื่องหมายเท่ากับ,อาร์กิวเมนต์,ตัวดำเนินการ,ลำดับในการคำนวณ

ข.  เครื่องหมายเท่ากับ,หลักการสร้าง,อาร์กิวเมนต์,ลำดับในการคำนวณ

ค.  เครื่องหมายเท่ากับ,ลำดับในการคำนวณ,อาร์กิวเมนต์,ฟังก์ชั่น

ง.  เครื่องหมายเท่ากับ,ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์,อาร์เรย์,ฟังก์ชั่น

5. เครื่องหมายใดใช้ในการรวมข้อความเข้าด้วยกัน

ก.  !
ข.  $
ค.  &
ง.  =

6.  เซลล์ที่กำลังถูกเรียกใช้งานเรียกว่าอย่างไร

ก.  cell

ข.  work  sheet

ค.  formula  cell

ง.  active  cell

7.  ขนาดของพื้นที่แผ่นงาน 1 แผ่นงาน มีขนาดเท่าไร

ก.  65536  x  256

ข.  1024  x  780

ค.  1204  x  256

ง.  66500  x  256

8.  การทำงานกับโปรแกรม Excel 97 เป็นการทำงานกับอะไร

ก. เวิร์กชีท
ข. เวิร์กบุ๊ก
ค. เซลล์
ง. วินโดวส์

9.  เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Excel 97 โปรแกรมจะเตรียมเวิร์กบุ๊กตามข้อใดไว้ให้โดยอัตโนมัติ

ก. Sheet 1
ข. Workbook 1
ค. book 1
ง. Worksheet 1

10.  ในเวิร์กชีทหนึ่ง ๆ จะมีจำนวนคอลัมน์ได้สูงสุดเท่าใด

ก. 56 คอลัมน์
ข. 126 คอลัมน์
ค. 256 คอลัมน์
ง. 1026 คอลัมน์

 

 

ข้อสอบคอม ม.1-3

1. ข้อใด คือความหมายของคอมพิวเตอร์

ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

2. ข้อใด คือความหมายของข้อมูล

ก.   กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

3. ข้อใด คือความหมายของฮาร์ดแวร์

ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

4. ข้อใด คือความหมายของโปรแกรม

ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog     

5. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ก.  Hardware
ข.  Software
ค.  People ware
ง.  ถูกทุกข้อ

6. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์

ก.  Word
ข. Mouse
ค. Excel
ง.  PowerPoint                                   

7. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์

ก.  Monitor
ข.  CPU
ค.  Keyboard
ง.  Excel

8. Monitor เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทใด

ก.  Program
ข.  Software
ค.  Hardware
ง.  Word

9. ฮาร์ดแวร์คืออะไร

ก.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็น จับต้องได้และทำงานร่วมกันได้
ข.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถมองเห็น
ค.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถจับต้องได้
ง.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่จับต้องได้แต่มองไม่เห็น

10. ซอฟแวร์คืออะไร

ก.  ลำโพง
ข.  จอภาพ
ค.  เมาส์
ง.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

11. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ประมวลผลคือข้อใด

ก.เมาส์
ข.ซีพียู
ค.ฮาร์ดดิสก์
ง.จอ 

12. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

ก.เมาส์
ข.ซีพียู
ค.ฮาร์ดดิสก์
ง.จอ

13. อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

ก.คีย์บอร์ด
ข. ซีพียู
ค. เมาส์
ง.จอ

14. อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่แปลงข้อมูลเป็นสัญญาดิจิตอลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

ก. คีย์บอร์ด
ข.ซีพียู
ค.แรม
ง.สแกนเนอร์

15. อุปกรณ์ที่เป็นการแสดงผลได้แก่ข้อใด

ก.คีย์บอร์ด
ข. จอ
ค. แรม
ง.สแกนเนอร์

16. อุปกรณ์ที่ใช้อ่านแผ่นซีดีดูภาพยนตร์ได้แก่ข้อใด

ก.ซีดีรอม
ข.จอ
ค.ซีพียู 
ง.แรม 

17. อุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนสมองของคนเรา

ก.จอ
ข.ปริ๊นซ์เตอร์
ค.ซีพียู
ง.แรม 

18. อุปกรณ์ที่ใช้อ่านแผ่นดิสเก็ตคือข้อใด

ก.ซีดีรอม
ข.ซีพียู
ค.แรม
ง.ดิสก์ไดร์ฟ

19. การค้นหาข้อมูลใน Internet มีวิธีการอย่างไร

ก.  พิมพ์ชื่อเว็บไซด์ในช่อง  Address

ข.  กดปุ่ม Favorites
ค.  กดปุ่ม refresh

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

20.  www.google.co.th    เรียกว่าอะไร

ก.  อีเมล์
ข.  เว็บไซด์

ค.  ชื่อเว็บไซด์

ง.  อินเตอร์เน็ต

21. เมื่อพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาในช่อง Address แล้วควรกดปุ่มใด

ก.  Search

ข.  Enter

ค.  Insert
ง.  Ctrl

22. ข้อใดคือวิธีการนำข้อมูลจาก Internet มาวางในเอกสาร Microsoft Word

ก.  copy
ข.  copy -> paste
ค.  copy -> เปิดโปรแกรม -> paste

ง.  copy -> เปิดโปรแกรม Microsoft Word -> paste

23.ข้อใดคือวิธีการคัดลอกข้อความบนโฮมเพจ (Home  page)

ก.  ทำแถบน้ำเงินบนข้อมูล -> คลิกเม้าส์ซ้าย  -> เลือก  copy
ข.  ทำแถบน้ำเงินบนข้อมูล -> คลิกเม้าส์ขวา  -> เลือก  copy
ค.  ทำแถบน้ำเงินบนข้อมูล -> คลิกเม้าส์ซ้าย  -> เลือก  cut

ง.  ทำแถบน้ำเงินบนข้อมูล -> คลิกเม้าส์ขวา  -> เลือก  cut

24.  goft.jj@hotmail.com  คืออะไร

ก.  ชื่อเว็บไซด์
ข.  ชื่อโฮมเพจ
ค.  ชื่อเว็บเพจ
ง.  ชื่ออีเมลล์
25. ข้อใดคือวิธีการส่งอีเมล์

ก.  เปิดกล่องจดหมายเข้า -> ข้อความ -> ส่งข้อความ

ข.  เขียนจดหมาย -> พิมพ์ชื่ออีเมล์ผู้รับ -> ส่งข้อความ

ค.  พิมพ์ชื่ออีเมล์ผู้รับ -> หัวข้อ -> ข้อความ -> ส่งข้อความ

ง.  เปิดกล่องจดหมายเข้า -> หัวข้อ -> ข้อความ -> ส่งข้อความ
26. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้อีเมล์

ก.  พิมพ์งานเอกสารได้
ข.  วาดรูปส่งให้เพื่อนได้

ค.  ส่งข้อความหรือรูปภาพได้

ง.  ใช้บันทึกข้อมูลที่ต้องการได้

27. ข้อใดจำเป็นที่สุดในการส่งอีเมล์

ก.  หัวข้อ

ข.  ชื่อผู้ส่ง

ค.  ข้อความ

ง.  อีเมลล์ผู้รับ

28. ถ้านักเรียนต้องการส่งการ์ดให้เพื่อนนักเรียนจะต้องทำอย่างไร

ก.  เปิดเว็บไซด์ส่งการ์ด ->เลือกการ์ด ->พิมพ์ชื่อผู้รับ ->พิมพ์ชื่อผู้ส่ง ->ส่งการ์ด

ข.  เปิดเว็บไซด์ส่งการ์ด ->พิมพ์ชื่อผู้รับ ->เลือกการ์ด ->ส่งการ์ด

ค.  เปิดเว็บไซด์ส่งการ์ด ->พิมพ์ชื่อผู้ส่ง ->เลือกการ์ด ->ส่งการ์ด

ง.  เปิดเว็บไซด์ส่งการ์ด ->เลือกการ์ด ->ข้อความ ->ส่งการ์ด

big235:
. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

2. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ค. เป็นระบบอนาลอก
ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital
ข. Analog
ค. Calculate
ง. Numerical

5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

6. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน?ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
ข. วางระบบงาน
ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ง. ถูกทุกข้อ

7. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ก. ความคิด
ข. ความจำ
ค. การควบคุมตนเอง
ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

8. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูง
ข. มีความเชื่อถือได้
ค. มีความถูกต้องแม่นยำ
ง. ถูกทุกข้อ

9. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก. ควบคุมการผลิต
ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
ค. การวางแผนการผลิต
ง. ถูกทุกข้อ

10.ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก. บริการ ATM
ข. บริการด้านบัตรเครดิต
ค. บริการ ณ จุดขาย
ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

11. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
ก. IBM
ข. COMPAQ
ค. MICROSOFT
ง. DIGTAL

12.ข้อใดเป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ
ก.การฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM
ข. การจองตั๋วเครื่องบิน
ค. การเก็บภาษีกรมสรรพากร
ง. การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอน

13. Lap Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
ข. ขนาดสมุดโน๊ต
ค. ขนาดวางตัก
ง. ขนาดฝ่ามือ

14. Note Book เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
ข. ขนาดสมุดโน๊ต
ค. ขนาดวางตัก
ง. ขนาดฝ่ามือ

15. Palm Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
ข. ขนาดสมุดโน๊ต
ค. ขนาดวางตัก
ง. ขนาดฝ่ามือ

16. ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS จะต้องคลิกที่ START MENU ใด
ก. MY DOCUMENT
ข .MY COMPUTER
ค. PROGARM
ง. CONTROL PANEL

17.โดยปกติเอกสารจะจัดในลักษณะใดเป็นหลัก
ก. ชิดซ้าย
ข. ชิดจวา
ค. กึ่งกลาง
ง. ชิดขอบ

18.ข้อใดไม่อยู่ในการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษ
ก. ชุดรูปแบบ
ข. พื้นผิว
ค. ลวดลาย
ง. รูปภาพ

19.ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเช่นลบแฟ้มข้อมูลผิดหารเราต้องการกลับคืนจะใช้คำสั่งใด
ก. ใช้คำสั่ง RE RAN
ข. ใช้คำสั่ง UNDO
ค. ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIN
ง. ใช้คำสั่ง COME BACK

20.ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
ก. Printer
ข.Monitor
ค.Mainboard
ง.Keyboard

21.ข้อใดเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้บนอินเตอร์เน็ต
ก. อ่านข่าวสาร ความรู้และบันเทิง
ข. รับส่งข้อความและสั่งซื้อสินค้า
ค. ดูหนังฟังเพลงและเล่นเกม
ง. สามารถใช้บริการได้ทุกข้อ

22.ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
ก. Computare
ข. Electronic
ค. lnstruction
ง. Program

23.โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ แก้ไชรูปภาพ และตกแต่งภาพให้สวยงามได้คือข้อใด
ก. โปรแกรม Dos
ข. โปรแกรม Paint
ค. โปรแกรม Note Pad
ง. โปรแกรม Scandisk

24.Recy Bin ทำหน้าที่อะไร
ก. กู้ไฟล์ข้อมูล
ข. ซ่อมแซมไฟล์
ค. จัดเรียงไฟล์
ง. เป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่ถูกทิ้ง

25.ใช้คำสั่งที่แถบเมนู(Menu Bar)ในการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่ามาใช้ตรงกับข้อใด
ก. คลิกเมาส์ที่เมนูเปิด (Open) เลือกแฟ้ม(File)
ข. คลิกเมาส์ที่เมนูแฟ้ม (File) เลือกเปิด(Open)
ค. คลิกเมาส์ที่เมนูแก้ไข (Edit) เลือกเปิด(Open)
ง. คลิกเมาส์ที่เมนุรูปแบบ (Format) เลือกปิด(Open)

26.หารต้องการเข้าไปที่ http://www.google.com%20ต้องพิมพ์ชื่อเว็บเพจที่ช่องใด/
ก. E-Mail
ข. Search Web
ค. Password
ง. Address

27.การตั้งค่าหน้าแรกในการเปิดเว็บไซต์เรียกว่าอะไร
ก. First Site
ข. History
ค. Home
ง. Refrest

28. ข้อมูล 8 บิตมีกี่ไบต์
ก. 1 ไบต์
ข. 2 ไบต์
ค. 3 ไบต์
ง. 4 ไบต์

29.ข้อมูล 32บิตมีกี่ไบต์
ก. 2 ไบต์
ข. 3 ไบต์
ค. 4 ไบต์
ง. 5 ไบต์

30.หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคือข้อใด
ก. Bit
ข. Byte
ค. Charater
ง. Database

31.หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิตมารวมกันคือข้อใด
ก. Field
ข. File
ค. Byte
ง. Record

32.ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เรียกว่าอะไร
ก. ซอฟต์แวร์
ข. ฮาร์ดแวร์
ค. พีเพิลแวร์
ง.ร ะเบียบวิธปฏิบัติ

33.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
ก. ฮาร์ดแวร์ (Hard ware)
ข. ซอฟต์แวร์ (Soft ware)
ค. บุคลากร(people ware) และข้อมูล (Data)
ง. ถูกทุกข้อ

34. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร
ก. หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์
ข .หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
ค. หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
ง. ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์

35.ซอฟต์แวร์หมายถึงอะไร
ก. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์
ข. หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
ค. หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
ง. ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์

36.ข้อใด เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
ก. จอภาพ
ข. คีย์บอร์ด
ค. เครื่องพิมพ์
ง. เคส

37.ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2ประเภทอะไร
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ข้อ ก และ ข ถูก
ง. ผิดทุกข้อ

38.ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)หมายถึงอะไร
ก. คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
ข. คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ
ค. คือเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ
ง. คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด

39.คอมพิวเตอร์ยุคใด ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นหลัก
ก. คอมพิวเตอร์ยุคแรก
ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3์
ง. คอมพิวเตอร์ยุคในยุคปัจจุบัน

40.คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร
ก. นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่างๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
ข. ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์ เป็นต้น
ค. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย 1.ค 2.ง 3.ค 4.ก 5.ค 6.ก 7.ค 8.ค 9.ง 10.ค
11.ก 12. ก 13.ข 14.ค 15.ง 16.ค 17.ก 18.ก 19.ค 20.ง
21.ง 22. ง 23.ข 24.ง 25.ข 26.ง 27.ก 28.ก 29.ค 30.ก
31.ค 32. ก 33.ง 34.ก 35.ข 36.ข 37.ค 38.ง 39.ค 40.ง

KORAT FC_2011™:
ขอบคุณครับ

Rutchana:
ขอบคุณค่ะ

i_ked:
ขอบคุณค่ะ M;1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว