อยากได้แนวข้อสอบ กพ. ป.โท + ภาค ก และ ภาค ข ของ อปท. ค่ะ

(1/1)

parn2529:
ใครมีช่วยแบ่งปันใหมีนะค่ะ ขอบคุนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค๊า   :th\

parn2483@gmail.com

decho2526:
เอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ดาวโหลด
 แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. ท้องถิ่น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ