สพท.นครนายก รับเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน 6 อัตรา (12-16 ก.ค.53)

(1/1)

@_@:
                  
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
(โครงการคืนครูให้นักเรียน) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
-------------------------------
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547   ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04009/2171  ลงวันที่  9  เมษายน  2552   หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 3210   ลงวันที่  10 มิถุนายน 2553   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ  (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  รายละเอียดดังต่อไปนี้
   1.  ตำแหน่ง / อัตราจ้าง / ขอบข่ายภารกิจหน้าที่
      ตำแหน่ง    ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการ  จำนวน  6  อัตรา
        อัตราจ้าง   อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)   อัตราเดือนละ 7,940 บาท 
(หลักสูตร 5 ปี)   อัตราเดือนละ 8,700 บาท 
      ขอบข่ายภารกิจ   
   - งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐานทะเบียนและหนังสือ
ราชการต่าง ๆ  รวมทั้งระบบ  E - Office
         - งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
         - งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การสำรวจ
และบันทึกข้อมูล  การจัดทำรายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลระบบ  ICT
         - งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ 
ชุมชนและท้องถิ่น  การให้บริการแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ  หรือติดต่อราชการ
         - งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 


- 2 -
2.2  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2.3  มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
   3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
      ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก   ระหว่างวันที่ 12 – 16  กรกฎาคม  2553 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร  พร้อมหลักฐานฉบับจริง
4.1  สำเนาทะเบียนบ้าน
4.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.3  สำเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
4.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป
4.5  หลักฐานอื่น (ถ้ามี)  เช่น  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล                                                                                   
   5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2553  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  และ ทางเว็ปไซต์www.nayok.go.th
   6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก   จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน
และสัมภาษณ์  ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด   คะแนนเต็ม  150  คะแนน
   7.  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   และกำหนดการคัดเลือก  ดังนี้
เวลา   วิชาที่สอบ   คะแนนเต็ม
10.00 น. - 11.30 น.
13.00 น. เป็นต้นไป   ภาค ก.  ความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)   100

50

         
                  - 3 -
   8.  เกณฑ์การตัดสิน
      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
   9.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2553  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  และ ทางเว็ปไซต์ www.nayok.go.th 
โดยเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ
   10.  สถานที่ปฏิบัติงาน
      ปฏิบัติงานในโรงเรียน / กลุ่มโรงเรียน  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก   ตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก   
   11.  การจัดทำสัญญาจ้าง
      11.1  จะทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553  ถึงวันที่
30 กันยายน 2553 โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง  จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี 
สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป  จะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้  โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
      11.2  เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง
จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  จึงจัดทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง      
11.3  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 
จะไม่พิจารณาจัดจ้าง  หรือยกเลิกการจ้าง  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
      อนึ่ง  อัตราจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน  จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  หรือข้าราชการใด ๆ ทั้งสิ้น
         ประกาศ  ณ  วันที่   25   มิถุนายน    พ.ศ.2553
               
                      (นายอนันต์   รุ่นประพันธ์)
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปฏิบัติการแทน   
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก   

ps.life:
ถ้าบ้านไม่อยู่ใกล้ก็อย่าไปสอบเลยไม่คุ้มหรอก
(คนทำธุรการโรงเรียน)

ครูดอย™:
ขอบคุณมากๆครับ

ออมแอม:
 :th\ ขอบคุณค่า แต่ไกลจัง

@_@:
อ้างจาก: ps.life ที่ 28 มิถุนายน  2010, 03:53:56 PM

ถ้าบ้านไม่อยู่ใกล้ก็อย่าไปสอบเลยไม่คุ้มหรอก
(คนทำธุรการโรงเรียน)


ถูกครับ

เงินเดือน  7,940  หักประกันสังคมแล้วเหลือ  7,543  เท่านั้น

ค่าครองชีพไม่ได้

เฮ้ออออ...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ