ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันศูนย์สอบต่างๆ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) ประจำปี 2553

(1/6) > >>

avservice:
http://job3.ocsc.go.th/  e;y

ค้นหาสถานที่สอบจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวสอบ
http://job3.ocsc.go.th/searchPlace.php
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.)
ประจำปี 2553
http://job3.ocsc.go.th/ann2-1.pdf

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) ประจำปี 2553
http://job3.ocsc.go.th/ann2.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันศูนย์สอบต่างๆ

กรุงเทพและปริมณฑล
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช. http://job3.ocsc.go.th/n2-11.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-12.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี  http://job3.ocsc.go.th/n2-13.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท  http://job3.ocsc.go.th/n2-14.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบกรุงเทพและปริมณฑล   http://job3.ocsc.go.th/time2-1.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่ สนามสอบ http://job3.ocsc.go.th/map2-1.pdf

ฉะเชิงเทรา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-21.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-22.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี  http://job3.ocsc.go.th/n2-23.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท  http://job3.ocsc.go.th/n2-24.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบฉะเชิงเทรา  http://job3.ocsc.go.th/time2-2.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ  http://job3.ocsc.go.th/map2-2.pdf

 ชลบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช. http://job3.ocsc.go.th/n2-31.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-32.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญา ตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-33.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท  http://job3.ocsc.go.th/n2-34.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบชลบุรี  http://job3.ocsc.go.th/time2-3.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ  http://job3.ocsc.go.th/map2-3.pdf

พระนครศรีอยุธยา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-41.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส. http://job3.ocsc.go.th/n2-42.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญา ตรี  http://job3.ocsc.go.th/n2-43.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท  http://job3.ocsc.go.th/n2-44.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบพระนครศรีอยุธยา  http://job3.ocsc.go.th/time2-4.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ  http://job3.ocsc.go.th/map2-4.pdf

ราชบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-51.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส. http://job3.ocsc.go.th/n2-52.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญา ตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-53.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท  http://job3.ocsc.go.th/n2-54.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบราชบุรี  http://job3.ocsc.go.th/time2-5.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ  http://job3.ocsc.go.th/map2-5.gif

เชียงราย
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช. http://job3.ocsc.go.th/n2-61.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส. http://job3.ocsc.go.th/n2-62.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญา ตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-63.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-64.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบเชียงราย http://job3.ocsc.go.th/time2-6.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ http://job3.ocsc.go.th/map2-6.jpg

เชียงใหม่
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช. http://job3.ocsc.go.th/n2-71.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-72.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี  http://job3.ocsc.go.th/n2-73.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท  http://job3.ocsc.go.th/n2-74.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบเชียงใหม่  http://job3.ocsc.go.th/time2-7.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ  http://job3.ocsc.go.th/map2-7.JPG

ลำปาง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช. http://job3.ocsc.go.th/n2-81.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-82.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี  http://job3.ocsc.go.th/n2-83.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท  http://job3.ocsc.go.th/n2-84.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบลำปาง  http://job3.ocsc.go.th/time2-8.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ  http://job3.ocsc.go.th/map2-8.pdf

พิษณุโลก
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-91.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-92.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี  http://job3.ocsc.go.th/n2-93.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-94.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบพิษณุโลก  http://job3.ocsc.go.th/time2-9.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ  http://job3.ocsc.go.th/map2-9.pdf

นครสวรรค์
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  ปวช. http://job3.ocsc.go.th/n2-101.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส. http://job3.ocsc.go.th/n2-102.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญา ตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-103.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-104.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบนครสวรรค์ http://job3.ocsc.go.th/time2-10.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ http://job3.ocsc.go.th/map2-10.pdf

อุดรธานี
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-111.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-112.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี  http://job3.ocsc.go.th/n2-113.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-114.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบอุดรธานี  http://job3.ocsc.go.th/time2-11.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ http://job3.ocsc.go.th/map2-11.pdf

ขอนแก่น
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช. http://job3.ocsc.go.th/n2-121.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส. http://job3.ocsc.go.th/n2-122.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญา ตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-123.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-124.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบขอนแก่น http://job3.ocsc.go.th/time2-12.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ นอกอำเภอเมือง http://job3.ocsc.go.th/map2-121.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่ สนามสอบ  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น http://job3.ocsc.go.th/map2-122.pdf

อุบลราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-131.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส. http://job3.ocsc.go.th/n2-132.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญา ตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-133.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-134.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบอุบลราชธานี http://job3.ocsc.go.th/time2-13.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ http://job3.ocsc.go.th/map2-13.pdf

นครราชสีมา
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-141.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส. http://job3.ocsc.go.th/n2-142.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-143.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-144.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบนครราชสีมา http://job3.ocsc.go.th/time2-14.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่ สนามสอบ http://www.nrru.ac.th/map.html

สุราษฎร์ธานี
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-151.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส. http://job3.ocsc.go.th/n2-152.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-153.pdf
            คลิ กที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-154.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสุราษฎร์ราชธานี http://job3.ocsc.go.th/time2-15.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ http://job3.ocsc.go.th/map2-15.pdf

นครศรีธรรมราช
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  ปวช.  http://job3.ocsc.go.th/n2-161.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-162.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญา ตรี  http://job3.ocsc.go.th/n2-163.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-164.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบนครศรีธรรมราช  http://job3.ocsc.go.th/time2-16.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  แผนที่สนามสอบ http://job3.ocsc.go.th/map2-16.pdf

สงขลา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช. http://job3.ocsc.go.th/n2-171.pdf
            คลิกที่นี่เพื่อ อ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.  http://job3.ocsc.go.th/n2-172.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี http://job3.ocsc.go.th/n2-173.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท http://job3.ocsc.go.th/n2-174.pdf
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสงขลา http://job3.ocsc.go.th/time2-17.pdf

net_na:
ขอบคุณนะคะ

อัศวินตีนเขา:
ขอบคุณครับ :th\
ยังไม่ได้เตรียมตัวเล้ยเค้าให้เวลาตั้งหลายเดือน

laddawanPampia:
สู้ต่อไป

ดับเพลิงเมืองกระทุ่มล้ม:
ขอบคุณมากๆครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป