ว่าด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(1/1)

uero_2004:
ประวัติความเป็นมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้ม แข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ด้วยการที่เป็นกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และต้องการสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ทั้งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ มีสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสาโรช คัชมาตย์) จึงได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547

 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 10-10000-9-2547-1 จะเห็นได้ว่าจำนวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จากเริ่มก่อตั้งในปี 2547 จนถึงปัจจุบันปี 2552 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 36,262 คน สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จำกัด มีวัตถุประสงค์ให้มีการออมทรัพย์ โดยวิธีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกตามหลัก สหกรณ์ และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ทั้งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ สหกรณ์ฯ จึงเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำดังกล่าวเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการ ให้บริการของสหกรณ์ฯ หลายประการ เช่น การนำระบบการรับ-ส่งเงินระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยวิธีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร(KTB) มาใช้ในการชำระค่าหุ้นรายเดือน เงินงวดชำระหนี้เงินกู้ และดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับสหกรณ์ฯ การจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก เช่น การช่วยเหลือสมาชิกเมื่อประสบภัย การสงเคราะห์สมาชิกกรณีถึงแก่กรรม การเพิ่มวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน การเพิ่มวงเงินกู้สามัญ

 

 

 

วิสัยทัศน์

“สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เป็นสหกรณ์มั่นคง มีสวัสดิการ บริหารงานโปร่งใส มุ่งให้บริการสมาชิกอย่างรวดเร็วและทั่วถึง”

 

พันธกิจ

1. ด้านการพัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบการทำงาน การให้บริการ และเทคโนโลยี

 

   1.1 เพื่อ ให้บุคลากรในสหกรณ์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำระบบเทคโนโลยีมา ปรับใช้กับกระบวนการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

 

   1.2  เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีระบบ เกิดความคล่องตัวในการทำงาน

 

   1.3  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และระบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิกอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 

2. ด้านการพัฒนาธุรกิจ การขยายเครือข่ายการให้บริการ ขยายกลุ่มและจำนวนสมาชิก และการลงทุนทางธุรกิจอื่น

 

   2.1  เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

 

   2.2  เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถจัดสวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่สมาชิก

 

วัตถุประสงค์

   1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร

 

   2. ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์

 

   3. ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

 

   4. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

 

   5. จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 

   6. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

 

   7. จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว

 

   8. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ์

 

 

 

"สหกรณ์มั่นคง.... สมาชิกมั่งคั่ง"

ที่มา : http://www.savingcoop.com/index.php

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ