(ขอ ) แนวข้อสอบนักพัสดุของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่อยครับ

(1/1)

karnse:
ขอความกรุณาท่านทั้งหลายใครพอมีแนวข้อสอบนักพัสดุของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บ้างอนุเคราะห์หน่อยครับ
หลักสูตรการสอบประกอบด้วย
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
พรบ.มีแล้วขาดแต่แนวข้อสอบครับใครมีบ้างขอความอนุเคราะห์อัพโหลดลงให้ดูด้วยหน่อยนะครับ

                  ขอบคุณครับ
 :th\ :th\ :th\ :th\ :th\ :th\ :th\ :th\

decho2526:
1.   การพัสดุ หมายถึงความว่าอย่างไร?
ก.  การซื้อ การจ้าง   ข. การจ้างที่ปรึกษา
ค.  การจ้างออกแบบ   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
2.   ข้อใดไม่ใช่ การจ้างตามระเบียบพัสดุ?
ก.  การจ้างทำของ   ข.  การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ค.  การจ้างแรงงาน   ง.  การจ้างเหมาบริการ
ตอบ  ค.  การจ้างแรงงาน
3.   เงินงบประมาณ หมายความถึงข้อใด?
ก.  เงินงบประมาณประจำปี
ข.  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค.  เงินฉัน้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังฉัน้เงินจากต่างประเทศ
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ตอบ  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
4.   ตามระเบียบพัสดุ “อาคาร”  หมายความถึงข้อใด?
ก.  โรงเรือน   ข.  สนามกีฬา
ค.  หอถังน้ำ   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
5.   ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายในระเบียบพัสดุ?
ก.  กระทรวง   ข.  รัฐวิสาหกิจ
ค.  จังหวัด   ง.  กรม
ตอบ  ข.  รัฐวิสาหกิจ
6.   ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด?
ก.  กรม   ข.  กอง
ค.  แผนก   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  กอง


7.   โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?
ก.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001
ข.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002
ค.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ ไอ เอส ไอ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
8.   การมีส่วนได้เสีย ในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงอย่างไร?
ก.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร   ข.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน
ค.  การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
9.   ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค?
ก.  การสร้างถนน   ข.  งานซ่อมแซมถนน
ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร
10.   โทษขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด?
ก.  ภาคทัณฑ์   ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดขั้นเงินเดือน   ง.  ให้ออก
ตอบ  ข.  ตัดเงินเดือน

ดาวโหลดเพิ่มที่  http://www.testthai1.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ