ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

451028 กระทู้ ใน 39096 หัวข้อ- โดย 200626 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: jannartch

31 พฤษภาคม 2016, 05:02:45 PM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนของเราห้องส่วนราชการจะสอบหัวหน้าสำนักปลัด
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: จะสอบหัวหน้าสำนักปลัด  (อ่าน 14612 ครั้ง)
ลูกแก้วเมียขวัญ
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 644อีเมล์
« เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 09:11:01 PM »

ท่านใดพอที่จะมีแนวข้อสอบหรือคำแนะนำในการสอบบ้างครับ ช่วยหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับ
บันทึกการเข้า

อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่หลายคนระวังคำพูด
pidman1
รองปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 263เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 07:42:49 PM » ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 6)
วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย)
จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 30 นาที
ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก เลือกคำตอบ  แล้วทำเครื่องหมาย   ×   หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคำตอบที่จัดเตรียมไว้ให้  ห้ามทำในกระดาษคำถาม ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
(หมายเหตุ ยังมีข้อสอบอัตนัยอีกต่างหาก)
1. กฎหมายที่มีบทบัญญัติขัดกับรัฐธรรมนูญจะใช้
    บังคับไม่ได้  เพราะอะไร
ก. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
     ประเทศ
ข. รัฐธรรมนูญมีการกำหนดโทษสูงสุด
ค. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีขึ้นก่อน
ง. รัฐธรรมนูญเป็นต้นฉบับของกฎหมายอื่นๆ

2. การเลือกนับถือศาสนาเกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. สถานภาพ
ข. สิทธิ
ค. หน้าที่
ง. เสรีภาพ

3. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
     ตามข้อใดต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ข. ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ค. รวมตัวกันเป็นหมู่คณะ
ง. ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนชาวไทยตาม
     รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
ก. ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข. เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ค. ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ง. ช่วยเหลือราชการ
5. บุคคลย่อมว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิ
    เสรีภาพของตนได้เท่าใด
ก.   เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่น
ข.   เท่าที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ
ค.   เท่าที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ง.   ถูกทุกข้อ

6. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมสภาเทศบาล
   ก. ปลัดเทศบาล
   ข. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   ค. นายกเทศมนตรี
   ง. เลขานุการสภาเทศบาล

7. ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในหมวดรายจ่ายประจำ อำนาจอนุมัติเป็นอำนาจของใคร
   ก. นายกเทศมนตรี
   ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
   ค. ปลัดเทศบาล
   ง. สภาเทศบาล

8. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นได้นั้น จะต้องมีวิธีการมองปัญหาอย่างรอบด้าน เป็นระบบ เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เทคนิค SWOT Analysis (O)ในเทคนิคดังกล่าวหมายถึงข้อใด
   ก. การวิเคราะห์องค์กร
   ข. การวิเคราะห์ตัวเลือก
   ค. การวิเคราะห์โอกาส
   ง.การวิเคราะห์การดำเนินงาน

9. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่12)พ.ศ.2546) กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดย
   ก. ตราเทศบัญญัติ
   ข .ตราเทศพาณิชย์
   ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   ง. พระราชกฤษฎีกา

10. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่12)พ.ศ.2496 การร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของใคร
   ก. สมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า 2 คน
   ข. นายกเทศมนตรี
   ค. ประธานสภาเทศบาล
   ง. ปลัดเทศบาล

11. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะหนึ่งซึ่งกำหนดให้ใครเป็นประธาน
   ก. นายกรัฐมนตรี
   ข. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
12. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ก. จัดทำแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ข. เสนอแนะการตรา พ.ร.บ. และคำสั่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจต่อรัฐสภา
   ค. กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับเอกชน
   ง. ถูกทุกข้อ

13. ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดในการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้อื่นใด จะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่ได้ กำหนดไว้ในมาตราใด
   ก. มาตรา 30
   ข. มาตรา 35
   ค. มาตรา 40
   ง .มาตรา 45

14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสามปีและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนปีงบประมาณ
   ก. มิถุนายน
   ข. กรกฎาคม
   ค. สิงหาคม
   ง. กันยายน

15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้ใด
   ก. ผู้บริหารท้องถิ่น
   ข. สภาท้องถิ่น
   ค.ประธานสภาท้องถิ่น
   ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนดให้ผู้ที่สามารถเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ คือใคร
   ก. ผู้บริหารท้องถิ่น
   ข. สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
   ค. ประธานสภาท้องถิ่น
   ง. ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนสภาท้องถิ่น

17. แผนพัฒนา ตามตามระเบียบ มท. ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   หมายถึงข้อใด
   ก.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ข.  แผนพัฒนา  3 ปี
   ค.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒนา  3 ปี
   ง.  ไม่มีข้อใดถูก

18..   องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่ข้อใด
   ก.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
   ข.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
           ค. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
   ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก.และข้อ ข.


19.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549   ในมาตรา 5 กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินเท่าไร
   ก.  150 คน
   ข.  250  คน
           ค. 350 คน
   ง.  500 คน.

20.   ผู้ใดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานแห่งชาติ ในปัจจุบัน
   ก.   นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
   ข.  นายสิทธิชัย  โภไคยอุดม
           ค. นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ 
           ง.  นายเกริกไกร  จีระแพทย์

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
ขอให้โชคดี
บันทึกการเข้า
pidman1
รองปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 263เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 07:43:47 PM »

หมายเหตุเป็น ตย.ข้อสอบเก่าประมาณปี ๒๕๔๙
บันทึกการเข้า
ลูกแก้วเมียขวัญ
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 644อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2010, 07:15:21 AM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่หลายคนระวังคำพูด
dussadee lawadee
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3


« ตอบ #4 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 09:38:46 AM »

ท่านใดมีแนวข้อสอบภาคข หัวหน้าสำนักปลัดบ้าง
บันทึกการเข้า
kopter
รองปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 247


เว็บไซต์
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 10:02:50 AM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

dussadee lawadee
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3


« ตอบ #6 เมื่อ: 21 มกราคม 2011, 01:47:35 PM »

ขอแนวข้อสอบหัวหน้าสำนักปลัด  ภาค ก,ข ขอหน่อยจาสอบประมาณเดือน มีค54 dus.s@windowslive.com
ขอบคุณมาก
บันทึกการเข้า
kangpla
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 09:44:44 PM »

จะมีที่ไหนสอบยากเหมือนเชียงรายไม๊เนี่ย
พรบ./ก.ม./ ระเบียบ แต่ละอย่าง ทั้งเล่ม
ออก 2 ข้อ อัตนัย เลือกทำ หุหุ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59