การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(1/1)

ส.เสือ™:
กระทู้นี้...จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของข้าราชการ/ข้าราชการครู/พนักงานครูและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งผมเองนั้น ก็ไม่ถนัดในเรื่องของระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แต่ด้วยมีพี่ที่รู้จักท่านนึง ได้สอบถามถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งล่ะ .... ทางออกสำหรับผมจึงค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
และจึงตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการขอเครื่องราชฯ

ดังนั้นแล้ว หากสมาชิกท่านใด มีข้อมูลที่ถูกต้อง และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ
ขอได้โปรดช่วยใ้ห้คำแนะนำด้วยนะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ.2536

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2552

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 2105 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                ข้อแนะนำในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คุณสมบัติของผู้ได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ควรทราบ
    1. ข้าราชการ/ข้าราชการครู/พนักงานครูและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้บัญชี 7 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2536)

         1.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก ต้องบรรจุเข้ารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน กล่าวคือต้องบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 5 ตุลาคม .... (และในปีต่อไปก็ต้องก่อนวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี)

        1.2 ข้าราชการ/พนักงาน จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราใด ให้ตรวจสอบ ดังนี้
       1.2.1 ข้าราชการ/พนักงาน ระดับ 2 เริ่มต้นขอชั้น บ.ม.เป็นระดับ 2 ครบ 5 ปีบริบูรณ์ ขอชั้น บ.ช.
                          1.2.2 ข้าราชการ/พนักงาน ระดับ 3/4 เริ่มต้นขอชั้น จ.ม. เป็นระดับ 3 หรือระดับ 4 รวมกันครบ 5 ปีบริบูรณ์ (คือดำรงตำแหน่งระดับ 3 ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม ....) ขอชั้น จ.ช.
                           1.2.3 ข้าราชการ/พนักงาน ระดับ 5/6 เริ่มต้นขอชั้น ต.ม. เป็นระดับ 5 หรือระดับ 6 รวมกันครบ 5 ปีบริบูรณ์ (คือดำรงตำแหน่งระดับ 5 ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม ....) ขอชั้น ต.ช.
       1.2.4 ข้าราชการ/พนักงานระดับ 7/8 เริ่มต้นขอชั้น ท.ม. เป็นระดับ 7 หรือระดับ 8 รวมกันครบ 5 ปีบริบูรณ์ (คือดำรงตำแหน่งระดับ 7 ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม ....) ขอชั้น ท.ช.
       1.2.5 ข้าราชการ/พนักงาน ระดับ 8 และ คศ. 3 ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้น ป.ม.  ต้องได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 ต้องดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ต้องได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ และขอได้ในปีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการหรือปีที่เกษียณอายุราชการ (และต้องส่งสำเนาทะเบียนประวัติหน้าแรกที่กำหนดวันเกษียณอายุราชการ และหน้าสุดท้ายที่เงินเดือนเต็มขั้น)
       1.2.6 ข้าราชการ/พนักงาน ระดับ 9 และ คศ.4 ได้ ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้น ป.ม. ต้องได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ของ ป.ม. ได้ชั้น ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี ขอชั้น ป.ช. และได้ชั้น ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอชั้น ม.ว.ม. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกินชั้น ป.ช. เว้นกรณีลาออก (กรณีผู้ที่เกษียณอายุราชการต้องส่งสำเนาทะเบียนประวัติหน้าแรกเพื่อประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ด้วย)
       1.2.7 การขอพระราชทานเครื่องราอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) กรณีที่ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือ คศ.4 เพียงวันเดียวก่อนเกษียณอายุราชการ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและนำส่งด้วยตนเองให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
       1.2.8 ข้าราชการครู/พนักงานครู การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา
ต่าง ๆ ในบัญชีคุณสมบัติช่องหมายเหตุต้องระบุให้ชัดเจนว่า ก่อนที่จะเข้าสู่ คศ. ดำรงตำแหน่งในระดับใด
       1.2.9 ข้าราชการครูที่ถ่ายโอนตามกฎหมาย ในปี 2552 มีการขอซ้ำซ้อนกับกระทรวง
ศึกษาธิการต้นสังกัดเดิมจำนวนมาก เช่นเมื่อถ่ายโอนมาอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่าในปี 2551 ได้ขอเครื่องราชสังกัดเดิมแล้ว จึงขอให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดด้วย   

         1.3 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือก ต้องเป็นข้าราชการ/พนักงาน
ระดับนั้น ๆ ครบ 5 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน 60 วัน (คือ ดำรงตำแหน่ง ระดับ 2,3,5,7 ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม ....)      

        1.4 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู/พนักงานครู ให้ใช้บุญชีคุณสมบัติตามแบบ ขร 4/... (/ ปี พ.ศ.ที่ขอ) (1 แผ่น 1 คน)

        1.5 ในบัญชีคุณสมบัติต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามไม่ได้

        1.6 ในการจัดส่งบัญชีคุณสมบัติของข้าราชการ/พนักงาน/พนักงานครู ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เรียงชั้นตราโดยเรียงอักษร แยกชาย - หญิง ส่งให้เพียง 1 ชุด

อ่านข้อแนะนำในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ต่อ)
http://www.edukoratpao.com/Documents/suggest.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ