เว็บไซต์เครือข่ายบัญชีสอบบรรจุท้องถิ่น : welocal

(1/5) > >>

ส.เสือ™:
เว็บไซต์เครือข่ายบัญชีสอบบรรจุท้องถิ่น : welocal
www.welocal.siam.im

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บรวบรวมไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และติดตามความเคลื่อนไหว อัพเดตข้อมูลจากเครือข่ายฯ แต่เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร จึงจำเป็นต้องอาศัยพื้นที่และโดเมนเนมฟรี ชื่อของเว็บไซต์อาจจะยาวเล็กน้อย ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.welocal.siam.im

อ่านให้เยอะ เรียนรู้ให้มาก:
ขอบคุณมากครับที่สรรหาแต่สิ่งดีๆๆให้มา
ขอบคุณมากๆๆๆครับ

ดับเพลิงเมืองกระทุ่มล้ม:
ขอบคุณมากๆครับ

*° ^_^..♧♧ นางมารร้าย *° ^_^..♧♧:
ขอขอบคุณชุมชนท้องถิ่นที่อำนวยความสะดวกให้ค่ะ

ed_za1:
บัญชีอยุธยาสามารถใช้เป็นรายภาคได้เหมือนกรณีศึกษาจังหวัดตาก

แต่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับ ตัวอย่างตามประกาศของจ.ตาก

ประกาศเทศบาลเมืองตาก
เรื่อง การประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเทศบาลจังหวัดตาก (ก.ท.จ.ตาก)
…………………………….
ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.423-438/2550 และ
คดีหมายเลขแดงที่ อ.64-79/2551 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งอ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้เพิกถอนประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
ไปตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 โดยสำนักงาน ก.ท.ได้แจ้งให้ ก.ท.จ.ทุกแห่งดำเนินการแก้ไข
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2549 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก
ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
อันเป็นผลให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายภาคของเทศบาลเมืองตากซึ่งได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ สามารถขอใช้
บัญชีได้ภายใน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป
ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเทศบาลเมืองตากในฐานะเจ้าของบัญชี
จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551
(นายสมชาติ เพ็ชรประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองตาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป