รับโอน (ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด ด่วนที่สุด

(1/1)

chinchan1980:
อบต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)
สนใจติดต่อ 0-5388-3726 ต่อ 51 หรือ 08-98512341,08-17835199

p_ud:
อบต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ อุดรธานี รับโอนหัวหน้าสำนักปลัดด้วย
รีบติดต่อ 042130034 (ต่อปลัดโดยตรง)
หรือติดต่อนายก086685505

turei:
อบต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับโอนย้ายมาตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานปลัด 6 และจพง.ธุรการ2-5 และจพง.พัสดุ2-5 และนักวิชาการการเงินและบัญชี 3-6

ตือต่อคุณหยก 086-5754427 สภาพพื้นที่ www.hinsorn.go.th ด่วนมากๆๆ(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

turei:
อบต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับโอนย้ายมาตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานปลัด 6 และจพง.ธุรการ2-5 และจพง.พัสดุ2-5 และนักวิชาการการเงินและบัญชี 3-6

ตือต่อคุณหยก 086-5754427 สภาพพื้นที่ www.hinsorn.go.th ด่วนมากๆๆ(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ