ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

449010 กระทู้ ใน 39088 หัวข้อ- โดย 198274 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: shutternam

15 กุมภาพันธ์ 2016, 03:58:51 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนการสอบห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบแจกแนวข้อสอบใบประกาศวิชาชีพครู ทั้ง 9 มาตรฐาน
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: แจกแนวข้อสอบใบประกาศวิชาชีพครู ทั้ง 9 มาตรฐาน  (อ่าน 7145 ครั้ง)
decho2526
ปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 361


อีเมล์
« เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 10:31:09 PM »

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
1.   พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ?
ก. ไม่ได้เรียนโรงเรียนทีมีชื่อเสียง      ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง         ง. มีจริยธรรมต่ำ
ตอบข้อ ง. มีจริยธรรมต่ำ
2.   คุณธรรมสำหรับครู คือข้อใด ?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู      ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละ มีความยุติธรรม   ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
3.   จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด ?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ      ข. คำสั่งสอน
ค. หลักธรรมในทางศาสนา      ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
4.   ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ         
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด         
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
ตอบข้อ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด   
5.   พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม         
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ         
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ ก. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
6.   ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน         ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล      ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบข้อ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
7.   พัฒนาการทางจริยธรรมของ Paigaet  แบ่งออกกี่ขั้น ?
ก.  2 ขั้น               ข. 3 ขั้น
ค.  4 ขั้น               ง. 5 ขั้น
ตอบข้อ ข. 3 ขั้น
8.   ขั้นก่อนจริยธรรมของ Paigaet หมายถึงข้อใด ?
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี   
ข. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี         
ง. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบข้อ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9.   ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปี ตรงกับข้อใด ?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ      ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ      ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบข้อ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
10.   ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg ขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด ?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล ( วัยผู้ใหญ่ )         
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ         
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองความต้องการ
ตอบข้อ ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล ( วัยผู้ใหญ่ )   

11.   คุณธรรม ข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล ?
ก. ความรอบคอบ         ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน            ง. ความยุติธรรม
ตอบข้อ ค. การอดทน
12.   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส “ การรู้จักข่มใจ ”หมายถึงข้อใด ?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง         
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
ตอบข้อ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
13.   สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน      
ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบผลสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน         
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่
ตอบข้อ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน   
14.   คุณธรรมที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ หมายถึงข้อใด ?
ก. พรหมวิหาร 4            ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4         ง. อิทธิบาท 4
ตอบข้อ ง. อิทธิบาท 4
15.   การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ ตรงกับสัปปุริสธรรม 7 ข้อใด ?
ก. อัตตัญญุตา            ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา            ง. มัตตัญญุตา
ตอบข้อ ข. ธัมมัญญุตา


16.   ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก ?
ก. ขันติ               ข. โสรัจจะ
ค. หิริโอตัปปะ            ง. สัจจะ
ตอบข้อ ค. หิริโอตัปปะ   
17.   อคติ 4 คือคุณธรรมข้อใด ?
ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ      ข. ธรรมของผู้ครองเรือน
ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน   ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
ตอบข้อ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
18.   โทสาคติ หมายถึงข้อใด ?
ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่         ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
ค. ลำเอียงเพราะเขลา         ง. ลำเอียงเพราะกลัว
ตอบข้อ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
19.   สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้ ?
ก. เมตตา กรุณา            ข. มุทิตา อุเบกขา
ค. สติ สัมปัญชัญญะ         ง. ฉันทะ วิริยะ
ตอบข้อ ก. เมตตา กรุณา
20.   ผลดีของการมีสติ คือข้อใด?
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร         ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร      ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
ตอบข้อ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
21.   การที่คนเรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. มีศีล               ข. มีสมาธิ
ค. มีปัญญา            ง. มีสติ
ตอบข้อ ข. มีสมาธิ
22.   ศีลข้อใดทำให้คนเรามีสติ ?
ก. ศีลข้อ 1            ข. ศีลข้อ 3
ค. ศีลข้อ 4            ง. ศีลข้อ 5
ตอบข้อ ง. ศีลข้อ 5
23.   ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอะไร ?
ก. ค่านิยม            ข. วัฒนธรรม
ค. ความสามัคคี            ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ตอบข้อ ข. วัฒนธรรม
24.   ค่านิยมไทยในชนบท หมายถึงข้อใด ?
ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร      ข. ชอบจัดงานพิธีชอบแข่งขัน
ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง      ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ
ตอบข้อ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
25.   ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด ?
ก. เชื่อถือโชคลาง         ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
ค. พึ่งพาอาศัยกัน         ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป
ตอบข้อ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
26.   ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ?
ก. วัฒนธรรม            ข. ประเพณี
ค. ความคิด            ง. การยอมรับ
ตอบข้อ ง. การยอมรับ
27.   ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี      ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ      ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
ตอบข้อ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี   
28.   ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด ?
ก. พรหมวิหาร 4            ข. ปัจจัย 4
ค. อิทธิบาท 4            ง. อริยสัจ 4
ตอบข้อ ข. ปัจจัย 4
29.   ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของชีวิตและความศรัทธา คือข้อใด ?
ก. ค่านิยมทางจริยธรรม         ข. ค่านิยมทางสังคม
ค. ค่านิยมทางศาสนา         ง. ค่านิยมทางวัตถุ
ตอบข้อ ค. ค่านิยมทางศาสนา   
30.   ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหา กฎแห่งธรรมชาติ ?
ก. ค่านิยมทางสังคม         ข. ค่านิยมทางศาสนา
ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ      ง. ค่านิยมทางความจริง
ตอบข้อ ง. ค่านิยมทางความจริง

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com
 
บันทึกการเข้า
decho2526
ปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 361


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 04:32:40 PM »

ดัน
บันทึกการเข้า
รักเรา รักษ์โลก
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 682


รักเรา รักษ์โลก


« ตอบ #2 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 08:52:48 PM »

ขอบคุณ
บันทึกการเข้า

ขอดอกหญ้างามตามพื้น...แทนคำมั่นเสมอ..ว่ารักเรารักษ์โลก..
+++คนที่ไร้ตัวตน+++
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 524« ตอบ #3 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 03:48:40 PM »

ขอบคุณค่่ะ
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59