ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(1/1)

ประพันธ์ เวารัมย์:


แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โหลดตรงนี้
แบบ 8708
http://www.upload-thai.com/download.php?id=2594b9a5b9a354479c9f9f44f05c82e0


แบบ 8708 ที่ 2
http://www.upload-thai.com/download.php?id=79e0cc052464efa81e7d0b2f03996680

ใบแนบคำขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

http://www.upload-thai.com/download.php?id=167b616a95fbd241596491a096ad976e

แบบ บก.111

http://www.upload-thai.com/download.php?id=4bb93ceb10df946be6c836b51d34be3b


ตัวอย่างเดินทางไปราชการ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=d794d4686db001e55d2f15822bfd9cff  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน
ถ้าผิดพลาดประการ ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

แลกเปลี่ยนกันน่ะครับ สำหรับชุมชนคนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นๆ

ที่ทำงานของผม
http://napasang.go.th/

เว็บบล็อค
http://valrom2009.blogspot.com/

BOYNASAN:
ดีจิงๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ