การจัดซื้อจัดจ้างในระเบียบ พัสดุ

<< < (3/3)

@rms:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-NlQnAm9aOOMjA0MjlkZDYtOGYwZC00ZjQ1LWJmOGQtZWZkMGQ3ZmYyZTk1&hl=th
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

 วิชา ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
 แบบประเมินก่อนการศึกษา
 บทนำ
 หน่วยที่ 1 หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
         ความหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
         หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
         ขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
         สรุปหน่วยที่ 1
 หน่วยที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         การใช้บังคับของระเบียบฯ
         ประเภทการจัดหาพัสดุ
         ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
         การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
         สรุปหน่วยที่ 2
 หน่วยที่ 3 การซื้อการจ้าง
         วิธีซื้อและวิธีจ้าง
         คณะกรรมการ
         อำนาจในการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
         การตรวจรับพัสดุ
         การตรวจการจ้างก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง
         สรุปหน่วยที่ 3
 หน่วยที่ 4 การจ้างที่ปรึกษา
         ความหมายของการจ้างที่ปรึกษา
         วิธีการจ้างที่ปรึกษา
         อำนาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
         ค่าจ้างที่ปรึกษา
         สรุปหน่วยที่ 4
 หน่วยที่ 5 สัญญา
         การจัดทำสัญญาและการลงนามในสัญญา
         ข้อตกลงเป็นหนังสือ
         การแก้ไขสัญญา
         การบอกเลิกสัญญา
         ค่าปรับ
         สรุปหน่วยที่ 5
 หน่วยที่ 6 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
         การควบคุม
         การจำหน่าย
         สรุปหน่วยที่ 6
 หน่วยที่ 7 การลงโทษผู้ทิ้งงาน
         ความหมายของผู้ทิ้งงาน
         เหตุแห่งการทิ้งงาน
         การดำเนินการให้เป็นผู้ทิ้งงาน
         การลงโทษผู้ทิ้งงาน
         สรุปหน่วยที่ 7
 หน่วยที่ 8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
         ขอบเขตของระเบียบ
         คณะกรรมการ
         ขั้นตอนการดำเนินการ
         สรุปหน่วยที่ 8
 แบบประเมินหลังการศึกษา

tunooedum:
การที่เราจะตอบเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้างว่ามีกี่วิธีนั้นเราต้องดูว่าเขาประกาศสอบระเบียบอะไร
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตอบ  5 วิธี  ได้แก่
1.วิธีตกลงราคา
2.วิธีสอบราคา
3.วิธีประกวดราคา
4.วิธีพิเศษ
5.วิธีกรณีพิเศษ

**ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตอบ  6 วิธี ได้แก่
1.วิธีตกลงราคา
2.วิธีสอบราคา
3.วิธีประกวดราคา
4.วิธีพิเศษ
5.วิธีกรณีพิเศษ
6.วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

จอมโวยวาย:
อ้างจาก: benze0709 ที่ 10 พฤษภาคม  2011, 10:13:10 PM

ขอบคุณค่ะที่ตอบ คือว่ามันสงสัยน่ะค่ะ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมันเป็น 6 น่ะค่ะ คือ
1.วิธีตกลงราคา
2.วิธีสอบราคา
3.วิธีประกวดราคา
4.วิธีพิเศษ
5.วิธีกรณีพิเศษ

แล้วก็ข้อนี้ล่ะ 6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด
แต่ในเนื้อหาบางระเบียบก็ว่ามี 5 ค่ะแล้วเวลาสอบจะตอบ 5 หรือ 6 ดีล่ะ


ก็คุณไปอ่านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี่ครับ  เลย  6 วิธี

ตามประกาศเขาให้อ่าน
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พศ 2553

เคลียร์นะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว