สถานธนานุบา​ล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รวม 26 ตำแหน่ง (8-26 ส.ค.54)

<< < (2/3) > >>

tonrung:
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม

เนื้อหาภายในไฟล์และวิชาที่ใช้สอบ
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบหลักการบริหารงาน งานสารบัญ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ปัจจุบัน

- สรุปความรู้เกียวกับ พรบ. โรงจำนำ พศ. 2505

- ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข้อสอบความรู้หลักการบัญชี


สนใจสั่งซื้อมาที่   
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ออมทรัพย์ Sumalee Thongyot โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 086-369-0688
iamaom5@hotmail.com

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รวม 26 ตำแหน่ง (8-26 ส.ค.54)
http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=8004

ยังมีเฮ:
ขอบคุณค่ะ

aomnoi:
เตรียมสอบสถานธนานุบา​ล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) บัญชี

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รวม 26 ตำแหน่ง (8-26 ส.ค.54)
http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=8004


โรงรับจำนำคืออะไร

สรุปพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ  พ.ศ. 2505

1.       โรงรับจำนำสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน
-  หนึ่งแสนบาท


2.       คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ประกอบด้วย
-  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ


3.        การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำต้องมีกรรมการมาประชุม
-  น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม


4.       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
- ให้ถือเสียงข้างมาก


5.       กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
-  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด


6.       ตามมาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำ เว้นแต่
-  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ


7.       ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
-  สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาต คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด


8.       ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้ใช้ได้ถึงวันที่
-  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต


9.       ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่า
-  โรงรับจำนำ  ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำ


10.    ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจำนำ เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนคำว่า “โรงรับจำนำ” ก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจาก
-  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ


11.    ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราเงินต้นไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ
-  2 ต่อเดือน


12.    การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกินสิบห้าวัน
-  ให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง


13.    ห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการรับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์จำนำในระหว่างเวลาตั้งแต่
-  18.00 น – 8.00 น.


14.    ในกรณีที่ผู้จำนำไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย
-  ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จำนำแทนบัตรประชาชน


15.    ผู้รับจำนำทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
-  สี่เดือน


16.    ผู้รับจำนำมิได้ขอไถ่ภายในกำหนดเวลา
-  สามสิบวันนับแต่วันประกาศ


17.    ให้ผู้รับจำนำทำบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในระยะเวลา
-  ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน


18.    คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีกำหนดไม่เกิน
-  สามเดือน


19.    ผู้รับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
-  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง


20.     ผู้รับจำนำผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้กระทำได้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจำนำไม่น้อยกว่า
-  เจ็ดวัน


21.    ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับจำนำที่ตายจนล่วงเลยกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับจำนำตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต
- ให้เลิกกิจการโรงรับจำนำ และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุมโรงรับจำนำ


22.    ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษ
-  ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ


23.    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
-  จอมพล ส. ธนะรัชต์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม

เนื้อหาภายในไฟล์และวิชาที่ใช้สอบ
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบหลักการบริหารงาน งานสารบัญ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ปัจจุบัน

- สรุปความรู้เกียวกับ พรบ. โรงจำนำ พศ. 2505

- ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข้อสอบความรู้หลักการบัญชี

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1285

Wooth:
มีใครไปสมัครมาบ้างแล้ว

ivy_girl:
จะประกาศวันสอบวันไหนคะ
ไปสมัครมาละได้ที่พันสามกว่า ๆ ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว