แจก แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน 3

(1/1)

Supravee:
เป็นข้อสอบจริงที่สอบผ่านมาแล้วที่ นครสวรรค์ค่ะ เผื่อให้เพื่อนสมาชิกได้ไว้เป็นแนวทางค่ะ

    1. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
1.   ประธานสภานิติบัญญัติ
2.   ประธานสภาคณะความมั่นคงแห่งชาติ
3.   ,4 จำไม่ได้ค่ะ
ไม่รู้คำตอบ
2. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  มาตรา 1  ระบุว่า  “ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร ..... ”
                ก. .... ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ”
                ข. .... ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ”
                ค. .... อันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ”
                ง. .... อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย ”
ตอบ ค
3 ใ องค์การตามรัฐธรรมนูญ ในข้อใดทีมีสถานะต่างไปจากข้ออื่น
   ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ข.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง      ง. คณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ ก
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้วุฒิสภาใช้วิธีการใดควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
   ก. การตั้งกระทู้ถาม   ข. การเปิดอภิปรายทั่วไป   ค. การควบคุมโดยคณะกรรมาธิการ   ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง
5 รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้มีคณะรัฐมนตรีไม่เกินกี่คน
   ก.  35  คน      ข.  36  คน      ค.  38  คน      ง.  48  คน
ตอบ ข
6 โดยทั่วไป กรณีใดถือว่าประชาชนเห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ออกเสียงประชามตินั้น
   ก. มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ มากกว่า 1 ใน 3  ของจำนวนผู้มีสิทธิ
   ข. มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ
   ค. มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ มากกว่า 1 ใน 3  ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
   ง. มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
ตอบ ข
7 หลักสำคัญของการจัดการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
   ก. จะต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งตามกำหนดเวลา
   ข. สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งเป็นหลัก ถ้าจำเป็นต้องมีสมาชิกประเภทแต่งตั้ง จะต้อง
       มีจำนวนน้อยกว่าที่มาจารกการเลือกตั้ง
   ค.ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ผสมกับสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อประสานประโยชน์ระหว่าง
            ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
   ง. ให้จัดการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมากที่สุดทั้งระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล
ตอบ ก
8. 1ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชน คือ การศึกษาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน การวางแผนโครงการ การดำเนินงานตามแผนและโครงการ การติดตามประเมินผล
.9.       คำว่า  “การพัฒนาชุมชน”  หมายถึง
1.     การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น
2.     การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น
3.     การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.     การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น
 10. ที่กล่าวกันว่า  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น  คำว่า  “จิตใจ”  หมายถึงอะไร
1.     คุณธรรม                                                2.  มีศีลธรรม
3.     การถือปฏิบัติพรหมจรรย์                           4.  พฤติกรรม  ค่านิยมและทัศนคติ

11. หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน แอ๊คกรุ๊ป
1.     อริยสัจ 4                                                2.  อิทธิบาท 4
3.     อัตตาหิอัตโนนาโถ                                   4.  พรหมวิหาร 4
5.     สังคหวัตถุ 4
12. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร
1.     เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง 081-445-1423
2.     เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3.     เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีจนเป็นที่ยอมรับ
4.     เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
5.     เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์
13. ชุมชนเมืองและชุมชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
1.     สภาพทางภูมิศาสตร์                                 
2.     สภาพการดำรงชีวิต
3.     สภาพปัญหาและความจำเป็น                   
4.     การศึกษา
5.     ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
14. ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน  วิธีการใดที่ได้ผลที่สุด
1.       การให้การอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
2.       การจัดประชุมแบบพบปะพูดคุย
3.       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.       การจัดบรรยายแบบอภิปราย
5.       จัดโต้วาทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็น
15. ข้อใดคือหลักปรัชญาของนักพัฒนาชุมชน
1.คนมีศักดิ์ศรี
2. คนมีความสามารถ
3.
4. คนมีความสามารถในตัวหากมีโอกาส
16. การเข้าถึงชุมชุมเมืองโดยวิธีการใด
17. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด
   ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี
   ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี
   ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี
   จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ตอบ ไม่น้อยกว่า 10 ปี  (ในตัวเลือกมีแค่ 4 นะค่ะ)
18. ถ้าต้องการให้รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดที่ไม่เป็นส่วนราชการใช้รหัสตัวพยัญชนะของส่วนรา ชการที่สังกัดตัวเลข 2 ตัวแรกที่จะใช้เริ่มจากเลขอะไร
1. 00          2. 15
3. 50          4. 51
ตอบ 51
19. ก่อนที่จะมีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น มีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ
1. พ.ศ. 2505          2. พ.ศ. 2506
3. พ.ศ. 2507          4. พ.ศ. 2508
ตอบ 2506
20. หนังสือที่ปฎิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีความจำต้องใช้งานประจำจึงไม่สะดวกนำไปเก็บที่หอจดหมายเหตุ หมายถึง
ตอบเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ
21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้
   1.   พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549   
   2.   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537
   3.   พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521
   4.   พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537
   5.   ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง
ไม่แน่ใจคำถามสักเท่าไรค่ะ
22. อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่
   1.   ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น   
   2.   ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้
   3.   ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้   
   4.   ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก
ตอบ ข้อ 2 และ 3 ถูก
23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   1.   การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน   
   2.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.
   3.   งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
   4.   เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
ตอบ 4
24. งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร
   1.   ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน   
   2.   การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ
   3.   ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด   
   4.   ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก
ตอบ 1
25. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ
   1.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
   2.   นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.
   3.   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   
   4.   ปลัด อบต.
ตอบ 4
26. นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด
   ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง
   ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น
   ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี
   ง.  ข้อ ข. และ ค.
ตอบ ง
27. การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทำได้   โดยอาศัยกฎหมายใด
   ก.  พระราชกฤษฎีกา               ข.  ระเบียบกระทรวง
   ค.  มติคณะรัฐมนตรี               ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง                              ทบวง กรม
   จ.  กฎกระทรวง
ตอบ กฎกระทรวง
28. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า   ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร
   ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที
   ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
   ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว
   ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำ      การมอบอำนาจได้
ไม่แน่ใจคำตอบ ช่วยบอกด้วยค่ะ
29. "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)    2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด
   ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี            ข.  กระทรวงการต่างประเทศ
   ค.  กระทรวงกลาโหม            ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี
   จ.  กระทรวงพาณิชย์
ตอบ ข กระทรวงต่างประเทศ
30. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด
   ก.  จังหวัด อำเภอ                ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
   ค.  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน         ง.  จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ
ตอบ ก
31. กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมาประจำอยู่จังหวัด   มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะ   กรมการจังหวัด
   ก.  ปลัดกระทรวง               ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง            ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง
ตอบ ก
32. ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 2542
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ค (ในตัวเลือกว่าใช่ตามนี้หรือเปล่าแต่เป็นข้อที่ไม่ใช่)
33. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินถ่ายโอนภารกิจที่เป็นการซ้ำซ้อนภายในกี่ปี
ก. ภายใน 4 ปี ข. ภายใน 5 ปีค. ภายใน 6 ปี ง. ภายใน 10 ปี
ตอบ 4 ปี
34. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการที่ได้รับมอบหมายค. ปลัดจังหวัด ง. นายก อบต.
ตอบ ข
35. ประธาน ก.ถ. มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 6 ปีวาระเดียว ข. 4 ปีวาระเดียว
ข. 6 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ ง. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ
ตอบ 6 ปีวาระเดียว (ในคำตอบจะไม่มีบอกว่ากี่ว่าระ บอกแค่ตัวเลขมา)
36. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคำขวัญจังหวัดนครสวรรค์
คำตอบ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
37. รูปตราสัญลักษณ์นครสวรรค์
ตอบ รูปวิมาน
38. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ตอบ 9,597 ข้อนี้ตอบผิดจำไม่ได้
39. ชื้อผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ก.นายชัยโรจน์ มีแดง
40. อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์
ตอบ 15
41 ข้อใดถือว่ายุติสงครามเย็น
ตอบ การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
42. สันนิบาติแห่งประเทศไทยมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนในเรื่องใด
ไม่แน่ใจคำตอบ
43. รายได้ที่ เทศบาล อบต สามารถจัดเก็บได้
ตอบ ภาษีโรงเรือน ที่ดิน จำได้ว่าน่าจะเป็น ก
44. สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเท่าไร สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้
ก.หนึ่งแสนบาท                                ข.หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท*
ค.สองแสนบาท                                 ง.สองแสนห้าหมื่นบาท
ตอบ 150,000
45. ข้อใดกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้อง
ก.ตามกฎหมายปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็นโดยตำแหน่งและจากการเลือกตั้ง*
ข.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน
ค.ตำบลใดมี 3 หมู่บ้านขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน
ง.ข้อ ก.และข้อ ข.
ตอบ ง
46. เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ก. 15 วัน*   ข. 30 วัน   ค. 45 วัน   ง. 60 วัน   จ. 90 วัน
ตอบ 15 วัน
47. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [030]
 คำสั่ง
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 กฎกระทรวง
ตอบ ระเบียบ
48. ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง [415]
 ให้ กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและ อบต. ใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับ อบต. หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียว กันภายในเก้าสิบวันนับแต่ที่มีเหตุดังกล่าว
 อบต. มีจำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึง 1,500 คน ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวมได้ทันที
 อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
 อาจจัดตั้ง อบต. ขึ้นเป็นเทศบาลได้
ตอบ อันที่ 2
49.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ได้ตราขึ้นตาม กฎหมาย   ข้อใด
   ก.  กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
   ข.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.         2539
   ค.  กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ ค
50. ความบริหารของการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลตามข้อใด
   ก.  ความผาสุขของประชาชน
   ข.  ความอยู่ดีของประชาชน
   ค.  ความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน
     ง.  ถูกต้องทั้งหมด
ตอบ ง
51. ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ   บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ คือ
   ก.  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี
   ค.  กระทรวงมหาดไทย
   ง.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตอบ ค
52. . เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณจะต้องร่วมกันจัดทำแผน
   การบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน
   ก.  30  วัน      ข.  45  วัน   
ค.  60  วัน      ง.  90  วัน
ตอบ ง
53. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการแผ่นดิน   โดยจัดทำ เป็นแผนตามข้อใด
   ก.  2 ปี         ข.  3 ปี         ค.  4 ปี         ง.  5 ปี
ตอบ ค
54. อบจ.ออกข้อบัญญัติเก็บใบอนุญาตจำหน่วยบุหรีได้อย่างไร
ตอบ ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์
55. การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการ (PROGRAM)  หมายความว่าอย่างไร
ไม่แน่ใจคำตอบ
56. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ Process  หมายความว่าอย่างไร
ไม่แน่ใจคำตอบ
57. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
   ก.   คนในชุมชน     ข.เงิน     ค.แรงงาน    ง.ถูกทุกข้อ
ไม่แน่ใจคำตอบ
58. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ต่อใคร
ตอบ ประธานสภา
59. มีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 200,000 คนต้องมีประชากรจำนวนเท่าไรเข้าเสนอเพื่อออกข้อบัญญัติ
ตอบ ไม่น้อยกว่า 100,000 คน
60. คำถามคล้ายข้อ 59 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนเท่าใดสามารถยื่นเสนอออกข้อบัญญัติ
ตอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
61. ผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อดังกล่าวโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว สามาถ

62. ให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวไว้ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
63. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้
ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง
แล้วแต่กรณี
ตอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
64. ข้อใดคือผู้กำหนดหน่วยลงคะแนนเสียง
ตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
65. ประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบ
ตอบ ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง
66. ให้คณะกรรมการประจำ ที่ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่ง
ตอบ นับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ
67. ข้อใดคือความหมาย ธรรมาภิบาล (จำไม่ได้)
68. จำนวนผู้มีสิทธิที่สามารถถอดถอนสมาชิกออกจากตำแหน่งได้ (จำโจทรย์ไม่ได้)
ตอบ 20,000ratthakate:
ใครมีสรุปเนื้อหา เกี่ยวกับ นักพัฒนาชุมชนมั้งอะขอหน่อย
เช่น ปรัชญาการพัฒนาชุมชน คืออะไร พวกเนี้ย
อ่านแต่ พรบ. เจอขอสอบออกแบบนี้ทำไม่ได้เลย
kate_etak9@hotmail.com
ขอบคุณร่วงหน้า เอาไปอ่านสอบ ระยอง อะ

boonyalit:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ