((แจก))แนวข้อสอบ พรบ. สรุปย่อพรบ. และ พรบ.ตัวเต็ม สำหรับผู้ที่จะไปสอบ สพฐ.จำนวน 11 พรบ....

<< < (6/29) > >>

pinnapa:
ขอบคุณค่ะ

arinchaya:
ขอบคุณค่ะ

Kes:
ขอบคุณค่ะ

sun_sun:
ขอบคุณมากๆๆ นะคับ

pipho:
ข้อสอบแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2553
1. การจัดการศึกษา สพฐ . ปี 2553  มุ่งเน้นต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา                     
ข. การให้สิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
ง. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2. วงเงินงบประมาณของ สพฐ. ปี 2553  เพิ่มจากปี 2552 ตามข้อใด
ก. 10.50 %       ข. 11.25%         
ค. 11.59%        ง.  12.15%
3. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2553 เน้นรองรับนโยบาย รมว.ศธ. ที่สำคัญ ๆ ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. นโยบายเรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ 
ข. นโยบาย 3 D
ค. นโยบาย ห้องสมุด 3 ดี                                   
ง. นโยบายปฏิรูปการศึกษารอบ 2
4. จากผลการดำเนินงานปี 2552  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น  ป. 6  ต่ำ ในวิชาใดต่ำสุด 3 ลำดับ
ก. ไทย  คณิต   วิทย์                               
ข. ไทย   อังกฤษ  คณิต
ค. คณิต ไทย  วิทย์                                 
ง.  อังกฤษ  คณิต  ไทย
5. จากผลการดำเนินงานปี 2552  ผลการประเมินนักเรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การคิดวิเคราะห์ยังมีการพัฒนาน้อย     
ข. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่ได้พัฒนา
ค. การอ่านยังไม่ถึงขั้นปลูกฝังเป็นนิสัย
ง. ชั้น ม. 6  ผลการเรียนอังกฤษต่ำสุด
 6. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ สพฐ. ตามแผนปฏิบัติการ 2553
ก. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้พัฒนาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ข้อใดมิใช่เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ. ปี 2553
ก. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง
  และตรงตามศักยภาพ
ข. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษพื้นที่สูงและชายขอบได้รับการศึกษา
ค. นักเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
ง. สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
 8. ข้อใดหมายถึงพันธกิจของ สพฐ. ปี 2553
ก. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล
ที่มีความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน   ให้มีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สร้างคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล
ที่มีความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สร้างคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้มีความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553  คือข้อใด
ก. มี  5 กลยุทธ์
ข. มี  6 กลยุทธ์
ค. มี 7 กลยุทธ์
ง. มี  8 กลยุทธ์
10. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553 
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ
    วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ขยายโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิ อย่างเท่าเทียม
    ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
ง. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 11. ข้อใดเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553              ที่ถูกต้อง
ก. นักเรียนชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเพิ่มขึ้น 5%
ข. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 10%
ค. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรีอย่างน้อย 12  ปี
ง. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553
ก. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา                     
ข. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ค. ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                               
ง. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ข้อใดเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553 ที่ใช้งบโครงการตาม SP2
ก. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
    จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ข. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
     โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี
ค. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
ง. โครงการคืนครูให้นักเรียน
 14.  พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด 
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ง. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
15. พัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด 
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ง. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
16. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด   
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ง. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
 17. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด 
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ง. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
18. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสังคม ประชาธิปไตยเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ง. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
19. พัฒนาองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ง. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
  20. เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด 
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ง. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
 088-4977046
ติดต่อทางเมล์ที่ unverlive@hotmail.com 
โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว