เอกสารติวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏ เปิดสอบครั้งแรก | แนวข้อสอบ

(1/1)

BabiLoma:
เอกสารติวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏ เปิดสอบครั้งแรก | แนวข้อสอบ


จำหน่ายข้อสอบตำรวจสาย จ่าดาบที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ


การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 จำนวน 500 อัตรา
ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดขอบเขตวิชาที่สอบ ดังนี้

1.วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 60 ข้อ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่
-          สังคมและวัฒนธรรมไทย
-          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-          เศรษฐกิจประเทศไทย
-          การเมืองไทยในปัจจุบัน
-          การปกครองระบอบประชาธิปไตย
-          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-          การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
-          สถานการณ์ปัจจุบัน
2.วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ จำนวน 60 ข้อ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจในด้านต่างๆ ที่ข้าราชการตำรวจควรรู้ ได้แก่
-          จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
-          อุดมคติของตำรวจ
-          การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-          โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-          อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.และ ก.ตร.
-          การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด

ตัวอย่าง
แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง


1.       การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
ก.  ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           
ข.  ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
ค.  ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย
ตอบ  ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย


2.       จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
ก.  จังหวัดสระบุรี                                                           ข.  จังหวัดเชียงใหม่
ค.  จังหวัดกาฬสินธ์                                                       ง.  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอบ  ก.  จังหวัดสระบุรี


3.       สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ก.  สินค้าเกษตรมีราคาสูง                                             ข.  เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
ค.  ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป               ง.  เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ตอบ   ก.  สินค้าเกษตรมีราคาสูง


4.       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
ก.  การทหาร                                                                    ข.  การเกษตร
ค.  อุตสาหกรรม                                                              ง.  ด้านการบริการ
ตอบ  ข.  การเกษตร


5.       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
ก.  เน้นการส่งออก                                                         ข.  เน้นการออม
ค.  โครงสร้างพื้นฐาน                                                   ง.  เน้นการกระจายรายได้
ตอบ  ข.  เน้นการออม

6.       ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
ก.  ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม                                   ข.  การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ                   ง.  ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
ตอบ  ง.  ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ


7.       ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.  การพึ่งตนเองทางด้านสังคม                                  ข.  การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
ค.  การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ                            ง.  การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
ตอบ  ง.  การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง


8.       แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
ก.  ดำเนินชีวิตในลักษณะใด                                       ข.  ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
ค.  ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี                 ง.  ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง
ตอบ   ค.  ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี


9.       หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
ก.  การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ                                         ข.  การสร้างนิสัยนิยมไทย
ค.  การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม                    ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
ตอบ  ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า


10.   ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
ก.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน                        ข.  การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ค.  การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต                   ง.  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต
ตอบ  ก.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน


11.   ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
ก.  สังคมเข้มแข็ง                                                            ข.  สังคมมีหลากหลาย
ค.  คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี                                ง.  คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร
ตอบ  ค.  คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี

12.   การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
ก.  ศาสนา                                                                        ข.  การปกครอง
ค.  ทางการศึกษา                                                             ง.  สถาบันครอบครัว
ตอบ ก.  ศาสนา


13.   คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
ก.  เป็นคนมีศีลธรรม                                                      ข.  มีความละอายต่อบาป
ค.  เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี                                        ง.  มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
ตอบ  ง.  มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร


14.   แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
ก.  มนุษย์                                                                          ข.  ทรัพยากรน้ำ
ค.  ทรัพยากรดิน                                                             ง.  ทรัพยากรป่าไม้
ตอบ   ค.  ทรัพยากรดิน


15.   ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด
ก.  ดำเนินชีวิตที่พอเพียง                                              ข.  ตามยถากรรม
ค.  ดำเนินชีวิตตามปกติ                                                 ง.  ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย
ตอบ  ก.  ดำเนินชีวิตที่พอเพียง


16.   การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก.  จังหวัดกาฬสินธุ์                                                       ข.  จังหวัดฉะเชิงเซา
ค.  จังหวัดสระบุรี                                                           ง.  จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ตอบ   ค.  จังหวัดสระบุรี


17.   เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
ก.  ประมาณ 5 ไร่                                                            ข.  ประมาณ 10 ไร่
ค.  ประมาณ 20 ไร่                                                          ง.  ประมาณ 30 ไร่
ตอบ  ข.  ประมาณ 10 ไร่
18.   ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
ก.  ความยากจน                                                               ข.  ปัญหาการก่อการร้าย
ค.  ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม                                 ง.  ปัญหาความแตกแยกของประชาชน
ตอบ  ก.  ความยากจน


19.   หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
ก.  2 ขั้น                                                                            ข.  3 ขั้น
ค.  4 ขั้น                                                                            ง.  5 ขั้น
ตอบ  ข.  3 ขั้น


20.   พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก.  ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น                                              ข.  แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น
ค.  เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว                            ง.  เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย
ตอบ  ค.  เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว


21.   ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
ก.  ระดับบุคคล                                                                ข.  ระดับครอบครัว
ค.  ระดับสังคมหรือชุมชน                                            ง.  สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง
ตอบ  ค.  ระดับสังคมหรือชุมชน


22.   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
ก.  ภาคเหนือ                                                                   ข.  ภาคกลาง
ค.  ภาคอีสาน                                                                   ง.  ภาคใต้
ตอบ   ข.  ภาคกลาง


23.   ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
ก.  ประชาชนที่มีฐานะยากจน                                     ข.  ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวย
ค.  ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน                     ง.  ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง
ตอบ  ง.  ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง
24.   การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
ก.  ผู้นำทางศาสนา                                                         ข.  สถาบันการศึกษา
ค.  ทุกคนในท้องถิ่น                                                      ง.  ผู้นำท้องถิ่น
ตอบ  ง.  ผู้นำท้องถิ่น


25.   เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
ก.  ปี พ.ศ. 2537                                                               ข.  ปี พ.ศ. 2538
ค.  ปี พ.ศ. 2539                                                               ง.  ปี พ.ศ. 2540
ตอบ  ง.  ปี พ.ศ. 2540


26.   ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
ก.  การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม                           
ข.  การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
ค.  การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ   
ง.  การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
ตอบ  ง.  การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์


27.   เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
ก.  พลเอกสุจินดา คราประยูร                                       ข.  รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย
ค.  รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา                        ง.  รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ตอบ   ข.  รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย


28.   การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
ก.  นายสมชาย วงค์สวัสดิ์                                             ข.  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ค.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ                                        ง.  นายชวน หลีกภัย
ตอบ  ค.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ


29.   ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
ก.  อังกฤษ                                                                        ข.  ฝรั่งเศส
ค.  สหรัฐอเมริกา                                                            ง.  แคนนาดา
ตอบ   ค.  สหรัฐอเมริกา
30.   การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
ก.  รับจ้าง                                                                         ข.  การทำการเกษตร
ค.  การทำธุรกิจส่วนตัว                                                  ง.  ลูกจ้างบริษัทเอกชน
ตอบ   ข.  การทำการเกษตร


รวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏


สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป


- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม


- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.

– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 

– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ

– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏  เปิดสอบครั้งแรก
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย  แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อ สอบที่ออกบ่อยมาก


ส่งทางอี เมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียง ชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 จักริน รุ่ง กิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่  โทร 081-871-5000 

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ