ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลภาค ข และค จำนวน 14 ตำแหน่ง 95 อัตรา รับออนไลน์ วันที่ 7-30 ก.ย 54 นี้

(1/4) > >>

manhood:
 :th\ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก รับสมัครสอบแข่งขันความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และภาค ค  วันที่ 7-30 ก.ย.นี้รับออนไลน์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nakhonnayoklocal.go.th หรือ http//job.nakhonnayoklocal.go.th

เพราะชีวิตในความทรงจำไม่มีวันตาย:
ขอบคุณมากมาย แต่ไม่มีตำแหน่งให้ลงสมัคร  :(

คนหลังเขา:
ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสินะที่จะได้ไปสอบ

สายรุ้ง:
เอกสารแนะนำข้อสอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ทุกตำแหน่ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบประกอบด้วย
- ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์   
แนวข้อสอบกฎระเบียบองค์การปกครองท้องถิ่น
-ข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-ข้อสอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542
-ข้อสอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542
-ข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
-ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12)
-ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
-ข้อสอบข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12)
-และข้อสอบ พรบ. แต่ละตำแหน่งที่สอบเพิ่มเติมระบุมาได้เลย
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510,  086-369-0688, 083-067-4168
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai   
โอนเงินแล้วแจ้งยืนยังมายังอีเมล์ iamaom5@hotmail.com

  หรือโทรแจ้งที่ 080-604-2510
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1398

สายรุ้ง:
เฉลยข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

1. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้วันที่

red\" lang="TH">ก. 2 มีนาคม 2538                                               ข. 2 เมษายน 2538

ค. 2 มีนาคม 2537                                                ง. 2 เมษายน 2537

2. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน

ก. 90 วัน                                                                ข. 120 วัน

ค. 180 วัน                                                              ง. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. ข้อใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ก. เทศบาล                                                             ข. สุขาภิบาล

ค. ราชส่วนท้องอื่น                                             ง. อบจ.

4. ใครเป็นผู้รักษาราชการตาม พรบ. นี้

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์                ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5. สภาตำบลมีฐานะเป็น

ก. สมาคม                                                              ข. มูลนิธิ

ค. นิติบุคคล                                                         ง. องค์การ

6. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง

ก. กำนัน                                                                ข. สารวัตกำนัน

ข. ผู้ใหญ่บ้าน                                                       ง. แพทย์ประจำตำบล

7. ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล

ก. กำนัน                                                                ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. ท้องถิ่นจังหวัด                                                ง. นายอำเภอ

8. สมาชิกสภาตำบลมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง                                    ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครเลือกตั้ง

ค. 4 ปีนับแต่วันที่ครบวาระ                               ง. 4 ปีนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

9. เมื่อสภาตำบลมีมติให้สมาชิกผู้ใดพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด

ก. 1 ใน 3                                                               ข. 2 ใน 3

ค. 1 ใน 4                                                               ง. 1 ใน 210.เมื่อสมาชิกสภาตำบลมิได้อยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเกิน 6 เดือน ใครมีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้

ก. กำนัน                                                                                ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 4                                            ง. นายอำเภอ

11. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน

ก. 30                                                                                       ข. 45

ค. 60                                                                                       ง. 15

12. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน

ก. 30                                                                                       ข. 45

ค. 60                                                                                      ง. 15

13. ใครเป็นประธานสภาตำบล

ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก                                            ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก

ค. กำนัน                                                                                ง. นายอำเภอ

14. เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล ให้ทำตามกฎหมายใด

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                        ข. ระเบียบกระทรวงการคลัง

ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย                                        ง. ประกาศสภาตำบล

15. งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีของสภาตำบลให้ทำเป็นอะไร

ก. ญัตติ                                                                                  ข. ข้อบัญญัติ

ค. ข้อบังคับ                                                                          ง. ระเบียบ

16. การจัดตั้ง อบต. ต้องมีเงินรายได้เฉลี่ย 3 ปีไม่น้อยกว่าเท่าใด

ก. 100,000 บาท                                                                   ข. 150,000 บาท

ค. 130,000 บาท                                                                   ง. 1,500,000 บาท

17. การจัดตั้ง อบต. ให้ทำเป็นอะไร

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                         ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ค. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย                                       ง. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

18. องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

ก. สภา อบต. และ นายก อบต.                                         

ข. พนักงานส่วนตำบล และ นายก อบต.

ค. สภาตำบล และ นายก อบต.

ง. พนักงานส่วนตำบล นายก อบต. และ สภา อบต.19. โดยปกติองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีสมาชิกมา อบต หมู่บ้านละกี่คน

ก. 3 คน                                                                                  ข. 2 คน

ค. 6 คน                                                                                  ง. กี่คนก็ได้ตามมติของสภา

20. ราษฎรในตำบลต้องการให้สมาชิก อบต. ผู้ใดพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด

ก. 1 ใน                                                                                  2 ข. 1 ใน 4

ค. 2 ใน 3                                                                               ง. 3 ใน 4
21. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งประธานสภา อบต.และรอง ประธานสภา อบต.

ก. นายอำเภอ                                                                        ข. นายก อบต.

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                         ง. สมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน

22. เมื่อประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. ว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน

ก. 15 วัน                                                                                ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                                                                                ง. 60 วัน

23. จงเติมข้อความต่อไปนี้ เมื่อนายก อบต. ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายก อบต.                                 เป็นผู้....................

ก. ปฏิบัติราชการแทน                                                        ข. รักษาราชการแทน

ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน                                                           ง. รักษาการแทน

24. ในหนึ่งปีให้สมาชิก อบต. มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย

ก. 2 สมัย                                                                                ข. 2 สมัยหรือหลายสมัย

ค. 2 สมัย – 4 สมัย                                                                ง. 2 สมัยหรือหลายสมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย

25. การประชุมสมัยหนึ่ง ๆ กำหนดให้ไม่เกินกี่วัน

ก. 15 วัน                                                                                ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                                                                                ง. 60 วัน

26. ผู้ที่ไม่สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ คือใคร

ก. ปลัด อบต.                                                                        ข. ประธานสภา อบต.

ค. นายก อบต.                                                                       ง. สมาชิก อบต. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

27. ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าเท่าใด

ก. 25 ปี                                                                                   ข. 30 ปี

ค. 35 ปี                                                                                   ง. 40 ปี

28. นายก อบต. มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 4 ปี วาระเดียว                                                                  ข. 4 ปี

ค. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ                                                     ง. 4 ปี แต่ไม่เกิน 3 วาระ29. ภายหลังการเลือกตั้ง นายกต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. ภายในกี่วัน

ก. 15 วัน                                                                                ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                                                                                ง. 60 วัน

30. ขอใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อบต.

ก. พัฒนาตำบลด้านเศรษฐกิจ                                            ข. พัฒนาตำบลด้านการเมือง

ค. พัฒนาตำบลด้านสังคม                                                  ง. พัฒนาตำบลด้านวัฒนธรรม
31. อบต. อาจออกข้อบัญญัติแต่จะกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนได้ไม่เกินกี่บาท

ก. 1,000                                                                                 ข. 2,000

ค. 3,000                                                                                 ง. 4,000

32. ผู้ใดไม่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติ อบบ. ได้

ก. นายก อบต.                                                                       ข. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ค. ราษฎร                                                                               ง. ปลัด อบต.

33. เมื่อนายอำเภอไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ให้ส่งคืนสภา อบต. ภายในกี่วัน

ก. 15 วัน                                                                                ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                                                                                ง. 60 วัน

34. อบต. อาจกู้เงินจาก กระทรวง ทบวง กรม ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

ก. นาย อบต.                                                                         ข. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ค. ประธานสภา                                                                   ง. อำเภอ

35. ผู้ที่เสนอข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีได้คือใคร

ก. ปลัด อบต.                                                                         ข. นายก อบต.

ค. ประธานสภา                                                                   ง. สมาชิกสภาตำบล 1 คน

36. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. 15 วัน                                                                                ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                                                                                ง. 60 วัน

37. ใครเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ก. นาย
ชวน หลีกภัย                                                            ข. นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน

ค. นาย
บรรหาร ศิลปอาชา                                                 ง. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

38. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 บังคับใช้วันที่

ก. 23 ธันวาคม 2546                                                           ข. 23 มกราคม 2546

ค. 22 พฤศจิกายน 2546                                                      ง. 22 ธันวาคม 254639. ผู้ใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้

ก. ประธานสภา                                                                   ข. นายอำเภอ

ค. นายก อบต.                                                                       ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

40. นายก อบต. อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกินกี่คน

ก. 1 คน                                                                                  ข. 2 คน

ค. 3 คน                                                                                  ง. 4 คน
41. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก อบต. ได้กี่คน

ก. 4 คน                                                                                  ข. 6 คน

ค. 8 คน                                                                                  ง. 10 คน

42. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ก. นายก อบต.                                                                       ข. นายอำเภอ

ค. ท้องถิ่นอำเภอ                                                                  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

43. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                         ข. นายอำเภอ

ค. นายก อบต.                                                                      ง. ปลัด อบต.

44. มาตรา 3 ระบุว่าให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่เท่าใด

ก. 13 ธันวาคม 2513                                                            ข. 13 ธันวาคม 2515

ค. 15 ธันวาคม 2513                                                            ง. 15 ธันวาคม 2515

45. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด

ก. มัธยมศึกษาตอนต้น                                                        ข. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ค. ปริญญาตรี                                                                        ง. ปริญญาโท

46. ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก. เงินเดือน                                                                          ข. ค่าวัสดุ

ค. ค่าจ้าง                                                                                ง. ค่าอาหาร

47. เมื่อ อบต. ออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่รัษฎากรเก็บในอัตราร้อยละ 0 ให้ อบต. เก็บอัตราใด

ก. ร้อยละ 0                                                                           ข. ร้อยละ 1

ค. ร้อยละ 5                                                                           ง. ร้อยละ 10

48. เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต อบต. นายอำเภออาจเสนอความเห็นต่อผู้ใดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ก. ประธานสภา                                                                   ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. ปลัดจังหวัด                                                                      ง. ท้องถิ่นอำเภอ

49. มีการยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกในปี พ.ศ. ใด

ก. 2537                                                                                  ข. 2538

ค. 2539                                                                                  ง. 2540

50. มีสภาตำบลที่ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก จำนวนกี่แห่ง

ก. 518 แห่ง                                                                           ข. 587 แห่ง

ค. 617 แห่ง                                                                           ง. 1,018 แห่ง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบประกอบด้วย
- ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์   
แนวข้อสอบกฎระเบียบองค์การปกครองท้องถิ่น
-ข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-ข้อสอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542
-ข้อสอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542
-ข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
-ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12)
-ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
-ข้อสอบข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12)
-และข้อสอบ พรบ. แต่ละตำแหน่งที่สอบเพิ่มเติมระบุมาได้เลย
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ , 080-604-2510,  086-369-0688, 083-067-4168
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai   
โอนเงินแล้วแจ้งยืนยังมายังอีเมล์ iamaom5@hotmail.com
หรือโทรแจ้ง  080-604-2510
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1398

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป