แจกแนวข้อสอบพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ 1,002 อัตรา รับสมัคร 19 - 30 กันยายน 255

(1/2) > >>

BabiLoma:
แนวข้อสอบพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 54
1)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
3)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ
4)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ
แนวข้อสอบปรนัยและสรุปเนื้อหาสำคัญ
ตรงตามหลักสูตรที่สอบปี 54


รายละเอียดเพิ่มเติม www.linkthai.net/read.php?tid=2266

BabiLoma:
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2554

ที่มา www.linkthai.net/read.php?tid=2267
   
 ข้อใดคือหนังสือราชการ?
    ก. เอกสารของทางราชการ
    ข. เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น
    ค. เอกสารโต้ตอบในราชการ
    ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
    ตอบ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
    หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?
    ก. คำแนะนำ
    ข. แถลงการณ์
    ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
    ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
    ตอบ ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร?
    ก. เรียน ข. เสนอ
    ค. กราบเรียน ง. ขอประธานกราบเรียน
    ตอบ ก. เรียน
    “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด?
    ก. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
    ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
    ค. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
    ง. งาน ที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา
    ตอบ ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร

    หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด  คือข้อใด?
    ก. หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
    ข. หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
    ค. หนังสือ ภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
    ง. ผิดทุกข้อ
    ตอบ ง. ผิดทุกข้อ
    กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน?
    ก. 2 คน ข. 3 คน
    ค. 4 คน ง. เท่าใดก็ได้
    ตอบ ข. 3 คน
    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร?
    ก. ขอแสดงความนับถือ ข. ของแสดงความเคารพนับถือ
    ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
    ตอบ ก. ขอแสดงความนับถือ
    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด?
    ก. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ข. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
    ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ง. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536
    ตอบ ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526
    หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป?
    ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ข. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
    ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
    “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด?
    ก. หนังสือสั่งการ ข. หนังสือแถลงข่าว
    ค. หนังสือแถลงการณ์ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
    ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์


    หนังสือ ที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบน หนังสือและบนซองว่าอย่างไร?
    ก. ด่วน ข. ด่วนที่สุด
    ค. ด่วนมาก ง. ด่วนภายใน
    ตอบ ค. ด่วนมาก
    หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด?
    ก. ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด
    ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด
    ค. ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด
    อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด?
    ก. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
    ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
    ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    ง. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    ตอบ ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด?
    ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
    ข. ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
    ออกหนังสือ
    ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
    ง. ไม่มีข้อใดถูก
    ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.    รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด?
    ก. สด และ สภ ข. ตง และ รส
    ค. ตผ และ สภ ง. สตง และ สลร
    ตอบ ค.  ตผ และ สภ
    คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด?
    ก. สมเด็จพระบรมราชชนนี
    ข. พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
    ค. สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
    คำว่า “คำสั่ง” มีความหมายตรงตามข้อใด?
    ก. คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
    ข. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร
    ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
    ง. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง
    ตอบ ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
    ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ?
    ก. เลขาธิการ ก.พ.
    ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
    ค. เลขาคณะรัฐมนตรี
    ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
    ตอบ ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
    หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น?
    ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
    ค. 4 ประเภท ง. ไม่มีข้อใดถูก
    ตอบ ข. 3 ประเภท
    เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร?
    ก. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
    ข. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
    ค. ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน” อยู่แล้ว
    ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
    ตอบ ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
    ทะเบียนงานสารบรรณมี 3 ประเภท คือข้อใด?
    ก. ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
    ข. ทะเบียนรับส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง,และทะเบียนย่อเรื่อง
    ค. ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และ ทะเบียนรายชื่อข้าราชการ
    ง. ผิดทุกข้อ
    ตอบ ก. ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
    ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียนสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด?
    ก.  ปลัดกระทรวง ข. สำนักงาน ก.พ.
    ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
    ตอบ ก. ปลัดกระทรวง
    หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร?
    ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
    ข. หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน
    ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน?
    ก. 30 วัน ข. 45 วัน
    ค. 60 วัน ง. 90 วัน
    ตอบ ค. 60 วัน
    หนังสือ ที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น ประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี?
    ก. 1 ปี ข. 2 ปี
    ค. 3 ปี ง. กี่ปีก็ได้
    ตอบ ก. 1 ปี
    ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน?
    ก. อธิบดีหรือเทียบเท่า ข. รองอธิบดีหรือเทียบเท่า
    ค. หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
    ตอบ ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
    ในกรณีนายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ?
    ก. ทำการแทน ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน
    ค. รักษาการแทน ง. ปฏิบัติราชการแทน
    ตอบ ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน
    ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง?
    ก. เอ 3 , เอ 4 , เอ 5 และ ดีแอล ข. เอ 4, เอ 5, และ ดีแอล
    ค. ซี 4 , ซี 5 , ซี 6 และดีแอล ง. ผิดทุกข้อ
    ตอบ ค. ซี 4 , ซี 5 , ซี 6 และดีแอล
    หนังสือภายนอก คือหนังสืออย่างไร?
    ก. ติดต่อส่วนราชการ
    ข. ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
    ค. ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ
    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
    ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
    ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด?
    ก. ก.พ. ข. กระทรวงศึกษาธิการ
    ค. กระทรวงมหาดไทย ง. สำนักงานรัฐมนตรี
    ตอบ ง. สำนักงานรัฐมนตรี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
 รายละเอียดประกอบด้วย

- สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

- คณะรัฐมนตรีชุด “ยิ่งลักษณ์” 1

- ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบงานสารบัญ


Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียง ชุดละ   399 บาท

 ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย


สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550 ,085-744-4488


กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ

 ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่ โทร 081-0550-550

หรือแจ้งที่ linkthai2011@hotmail.com

I ma cupid:
ขอนแก่นอยู่แถวไหนอ่ะ  ขอดูรายละเอียดในหนังสือได้ป่ะ

BabiLoma:
เป็น e-book คะ ไม่ได้จัดจำหน่ายเป็นหนังสือ สามารับไฟล์ทาง e-mail แล้วปริ้นที่บ้านได้เลยคะ สนใจติดต่อมาเลยนะคะ 0810550550 ณฤทัย คะ

BLooDHoT:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป