แชร์ข้อสอบจัดเก็บ 1 ระยอง ค่ะ

(1/2) > >>

-ลูกแม่เย็น-:
พรบ.ภาษีโรงเรือน ใช้บังคับ 1 เมษายน 2475
ผู้รับประเมิน  บุคคลผู้พึงชำระค่าภาษี
พนักงานเก็บภาษี  พนักงานจัดเก็บ รับชำระ รวมทั้งเร่งรัดให้ชำระค่าภาษี
โรงเรือนประเภทใดได้รับยกเว้นภาษี ไม่มีข้อใดถูก
ผู้รักษาการพรบ.ภาษีโรงเรือน รมต.คลังและมหาดไทย
ประธาน"กวพ.อบต."  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทน  "กวพ.อบต."  คราวละ 2ปี
"การพัสดุ" การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างเหมา การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่นๆ
"พัสดุ"  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือ การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ข้อใดไม่ใช่อปท. สภาตำบล
ผ่อนชำระภาษีโรงเรือน ให้รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด
การชำระภาษี พนักงานเก็บภาษีได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน   วันที่ส่ง หรือ วันที่ชำระที่ธนาคาร ถือเป็นวันชำระภาษีป้าย
การตีราคาปานกลางที่ดินทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
ผู้มีอำนาจพิจารณาการตีราคาปานกลาที่ดิน ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอท้องที่ ตอบถูกทกข้อ
ประกาศราคาปานกลางของที่ดินภายใน 30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ
จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000-50,000 บาท
ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ....ภาษีบำรุงท้องที่   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน2,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินนอกเขต อปท ให้เป็นรายได้ของ  อบจ
อบต. ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาล ประกาศกระทรวงมหาดไทย
สมาชิกสภาอบต.ที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนน้อยที่สุดคือ เราตอบ 6 คน ไม่แน่ใจ หวังว่าคงไม่ใช่ 2 นะ 555
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ สำหรับโครงการใด โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ไม่ชำระภาษีป้ายในเวลาที่กำหนด  เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน
ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ในเวลาที่กำหนด  เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 24 ต่อปี  
แต่ในคำตอบ 20/ปี 25/ปี 14/ปี 15/ปี มั้ง แล้วเพื่อนๆตอบอะไร
หากอปท. มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป…เราตอบ หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญและวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อนๆตอบไรจ๊ะ
ให้หัวหน้าหย่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆเพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี

-ลูกแม่เย็น-:
ขอดันหน่อย จ๊ะ

nichapat2411:
ประมาณ 70 ข้อแรกพอทำได้นะ แต่ 30 ข้อหลังที่เป็น งบประมาณ+การเงิน เราทำไม่ได้เลยอะ ลุ้นแค่ผ่าน เห้อ มีใครเป็นเหมือนเราเปล่า 

-ลูกแม่เย็น-:
จัดเก็บ 1 ระยองจ๋า  ... ตอบด้วย  เงียบจังแฮะ

Ajingko:
อ้างจาก: nichapat2411 ที่ 25 กันยายน  2011, 12:25:13 PM

ประมาณ 70 ข้อแรกพอทำได้นะ แต่ 30 ข้อหลังที่เป็น งบประมาณ+การเงิน เราทำไม่ได้เลยอะ ลุ้นแค่ผ่าน เห้อ มีใครเป็นเหมือนเราเปล่า 



70 ข้อแรก ก็โอแล้วค่ะ ยังไงก็ผ่านอยู่แล้ว บัญชี ว่างเป็น 1699 ตำแหน่ง เผื่อมีจัดเก็บเยอะเนอะๆ อิอิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป