แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

(1/1)

tankun:
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

1. ข้อใดถูก

ก. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน ( พ.ศ.2547 )คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ค. พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก

ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งหมด 15 ฉบับ

2. ข้อใดถูกใช้ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้และในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ก. ให้ใช้บังคับได้เหมือนเดิม

ข. ส่งเรื่องให้ ก.ตร. ตีความเป็นกรณีพิเศษ

ค. ให้ยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบนั้นทันที

ง. ให้ใช้ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แทน

3. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ในวันใด

ก. วันก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ง. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

4. ข้อใดถูก

ก. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547

ข. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้ไว้เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน

ค. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมด 128 มาตรา

ง. ผู้สนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือ ประธานรัฐสภา

5. พระราชบัญญัติใดต่อไปนี้ไม่ถูกยกเลิก

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521

ข. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช 2477

ค. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483

ง. ข้อ ก, ข และ ค ถูกยกเลิกทั้งหมด

6. ข้อใดถูก

ก. พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ข. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547

ค. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ง. พระราชบัญญัติกรมตำรวจ พ.ศ.2547

7. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐสภา

ค. คณะรัฐมนตรี ง. ประธานรัฐสภา

8. “ ข้าราชการตำรวจ ” หมายถึงบุคคลใด

ก. บุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนเท่านั้น

ข. บุคคลที่มียศและไม่มียศและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ค. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุตามตำแหน่งที่คนเลือกและหมายความรวมถึงข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งหรือสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย

ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ

9. “ ประธารกรรมการ ” หมายถึงบุคคลใด

ก. ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ง. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

10. “ กองทุน ” ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตรงกับข้อใด

ก. กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ข. กองทุนสำหรับผู้ที่ประสบเหตุเพราะการปฏิบัติหน้าที่

ค. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ง. กองทุนเพื่อข้าราชการตำรวจที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกนาย

11. ข้อใดถูก

ก. “ กรรมการ ” หมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ

ข. “ กองบัญชาการ ” หาวความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ

ค. “ กองบังคับการ ” หมายความว่า หน่วยงานที่มีฐานะรองจากกองบัญชาการเท่านั้น

ง. “ ข้าราชการตำรวจ ” ต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น

12. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือใคร

ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. คณะรัฐมนตรี

13. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือบุคคลใด

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ง. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

14. กฎกระทรวงตามข้อ 13 จะมีผลบังคับใช้ได้เมื่อใด

ก. เมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น ข. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ค. เมื่อผ่านรัฐสภาแล้ว ง. เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบแล้ว

15. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมดกี่ลักษณะ

ก. 10 ลักษณะ ข. 9 ลักษณะ

ค. 8 ลักษณะ ง. 7 ลักษณะ

16. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีฐานะตามข้อใด

ก. กึ่งรัฐวิสาหกิจ ข. ส่วนราชการของรัฐ

ค. นิติบุคคล ง. หน่วยงานอิสระ

17. ตามข้อ 16 อยู่ในบังคับบัญชาของบุคคลใด

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ง. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก. ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม ป. อาญา

ข. สืบสวน สอบสวนผู้กระทำความผิดตาม ป. วิอาญา

ค. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

ง. ให้การสนับสนุนกองทัพกรณีที่เกิดภาวะสงคราม

19. ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะและจากอยู่ใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. จะต้องตราพระราชกำหนดโอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาไปทั้งหมด

ข. ตราพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางส่วนเท่านั้น

ค. ตราพระราชบัญญัติกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะส่วนเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วน

ง. ออกเป็นประกาศโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วน

20. การดำเนินการมีส่วนน่วมในกิจการตำรวจ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อใด

ก. ก.ตร. กำหนด ข. ก.ต.ช. กำหนด
http://www.sobtid.com/index.php?m=bbs

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ