[แจก] ข้อสอบคอมพิวเตอร์

(1/6) > >>

U-ka:
 m;7
1. เพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงนิยมนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงาน  
  ก.  เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ข.  ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค.  ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------
 
2. ขั้นตอนใดในวิธีการทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นขั้นตอนที่ต้องการใช้ความละเอียดมากที่สุด  
  ก.  การวิเคราะห์
ข.  การเขียนผังงาน
ค.  สการเขียนโปรแกรม
ง.  การจัดทำเอกสารและบำรุงโปรแกรม

--------------------------------------------------------------------------------
 
3. การวิเคราะห์งานมีผลต่อการเขียนโปรแกรมอย่างไร  
  ก.  ช่วยทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
ข.  ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ค.  ช่วยทำโปรแกรมกระชับขึ้น
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------
 
4. ประโยชน์ของผังงานคือข้อใด  
  ก.  สามารถใช้ได้ทุกภาษา
ข.  สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลกับเครื่อง
ค.  ลดค่าใช้จ่าย
ง.  บอกรายละเอียดได้ชัดเจน

--------------------------------------------------------------------------------
 
5. ขั้นตอนใด ไม่ใช่ ขั้นตอนที่วิเคราห์งานเพื่อใช้เขียนผังงาน
  ก.  การแสดง
ข.  การจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล
ค.  การนำเข้าข้อมูล
ง.  การประมวลผล

--------------------------------------------------------------------------------
 
6. การกำหนดค่าตัวแรกเริ่มให้กับตัวแปรเพราะเหตุใด
  ก.  ตัวแปรทุกตัวต้องการค่า
ข.  ตัวแปรจะได้นับค่าได้ถูกต้อง
ค.  ตัวแปรบางตัวต้องการผลสะสมค่า
ง.  ภาษาซีกำหนดให้กำหนด

--------------------------------------------------------------------------------
 
7. ทิศทางของผังงานมีลักษณะการทำงานในทิศทางใด
  ก.  จากซ้ายไปขวา
ข.  จากบนลงล่าง
ค.  จากขวาไปซ้าย
ง.  จากล่างขึ้นบน

--------------------------------------------------------------------------------
 
8. การเลือกภาษาเพื่อการเขียนโปรแกรมมีจุดประสงค์ใดเป็นอันดับหนึ่ง
  ก.  ความถนัดของผู้เขียน
ข.  ความสามารถของเครื่อง
ค.  ลักษณะประเภทของงานเกมาะสมกับภาษา
ง.  สมัยนิยม

--------------------------------------------------------------------------------
 
9. ข้อผิดผลาดใดที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานโปรแกรม
  ก.  Syntax Error
ข.  Logic Error การตัดสินใจ
ค.  I/O Error
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------
 
10. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรมเมอร์
  ก.  ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
ข.  ทำให้ควบคุมระบบงานได้อย่างทั้งหมด
ค.  ทำให้สามารถใชช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
ง.  ถูกทุกข้อ

เด็กอู่ทอง:
ขอบคุณค่ะ

ถ้ามีเฉลยจักเป็นพระคุณยิ่ง

พลับพลึงไพร:
ขอบคุณ
 :th\

garycroft:
ขอบคุณครับผม

แค่ผู้ชายมันทิ้ง:
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป