หนังสือสั่งการกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว.1500 เรื่อง คำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542

(1/1)

ประพันธ์ เวารัมย์:
หนังสือสั่งการกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว.1500 ลงวันที่ 25  มิถุนายน  2542  
1500  เรื่อง  คำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

http://www.4shared.com/document/KQZnc5fe/__03134_1500__.htmlประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 29  มกราคม  2546
http://www.4shared.com/document/KQZnc5fe/__03134_1500__.html

ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

http://www.4shared.com/document/WaBh3qub/___2555.html

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

http://www.4shared.com/document/nG-De5Pe/___1_.htmlลองดูเผือใช้ประโยชน์ได้ลองดูครับ


ที่มา
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=4

patta001:
ทำเรียบร้อยหมดแล้วคะ ผด1-6

nuiinuiishop:
thanks

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ