บัญชีเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลังจากขึ้น 5 %

(1/5) > >>

ประพันธ์ เวารัมย์:
ตารางเงินเดือนขึ้น 5 %
http://www.4shared.com/document/ANJ_Wnkp/_online.html


พระราชกฤษฎีกา การปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

http://www.4shared.com/document/WXU0Bu35/__2554.html

แบบขั้นบันได
http://www.4shared.com/document/RIszTGq-/_online.html

ข้างบนเฉพาะเงินเดือนน่ะครับ แต่ยังไม่เงินเพิ่ม เช่น ค่าครองชีพ และเงินเพิ่มตามวุฒิอีก

แต่ไม่ใช่ได้รับเฉพาะเงินเดือนน่ะครับ จะมีเงินค่าครองชีพ กรณีข้าราชการไม่ถึง 8,200 บาท และ 11,700 บาท (เดิม ไม่ถึง 8,200 ให้ได้ค่าครองชีพอีกให้ถึง 8,200 บาท) และคนที่ได้เงินเดือนเกิน 8,200 บาท ให้บวกค่าครองชีพ 1,500 บาท แต่ต้องไม่เกิน 11,700 บาท
หากเกินจะไม่ได้ค่าครองชีพ

การคิดเงินเดือนใหม่ ที่ใช้อยู่
ต้องเอาบวกเงินเพิ่มตามวุฒิ แล้วค่อยไปลดค่าครองชีพ (หากคนเกิน 11,700 บาท ให้บวกเพิ่มเงินเพิ่มตามวุฒิไปเลย ก็จะได้รับรายได้รวมเงินเดือนตามจริง)

ซึ่งจะบวกเิงินเพิ่มตามวุฒิก่อนโดยรายละเอียด (เงินเพิ่มตามวุฒิมีฉบับที่ 1 ซึ่งบังคับใช้ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2554) และเงินเพิ่มตามวุฒิฉบับที่ 2 มีผลบังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป)

หนังสือเพิ่มตามวุฒฉบับที่ 1
หนังสือสำนักงาน ก.จ. กท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 11 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554
โหลดหนังสือได้ตรงนี้
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๑)
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/5/9120_1.pdfตรงนี้ เนื่องจากเป็นการเบิกย้อนหลัง จริงๆแล้ว จะไม่ได้ค่าครองชีพเลยครับ  แต่จะไ้ด้แต่เงินเพิ่มตามวุฒิ 400 บาท แต่เนื่องจากเบิกไปแล้ว  ต้องเบิกเงินตัดลดตามความเป็นจริง ลองดูครับ อาจดูยากนิดหนึ่ง[/color]

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฉบับที่ 2
มีผลบังคับ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
และยกเลิกประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเิงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือก.จ.,ก.ท.หรือก.อบต.รับรอง ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 และให้ใช้แนบท้ายประกาศนี้

หนังสือสำนักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๒)
โหลดหนังสือได้ที่นี่
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2011/8/9507_1.pdf

โพสที่
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=4

AnglEaU:
ขอบคุณค่ะ

Faykum:
ขอบคุณครับ

น้องคนดีศรีสมร®:
เจ๋ง
ข้าน้อยขอคารวะสัก 100 ครั้ง
พูดน้อยแต่ต่อยหนักจิง
ชอบคับ
ชื่นชมคับ

εїз →Kajeaїз ← ♂:
ยินดีที่ได้รู้จัก..ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ M;1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป