[แจก]แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 2554 แนวข้อสอบเก่าจากสนามสอบจริง

(1/1)

คนจริง2013:
[แจก]แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 2554 แนวข้อสอบเก่าจากสนามสอบจริง

1. จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนคือข้อใด
ก. ตัดสินผลการเรียน
ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน
ค. ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน
ง. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
2. การตรวจสอบคุณภาพของข้อทดสอบ
ก. ความชัดเจนของภาษาและความถูกต้องของเนื้อหา
ข. ความเชื่อมั่นของข้อทดสอบ
ค. ความยากง่ายของข้อทดสอบ
ง. ความสอดคล้องของข้อสอบกับตารางวิเคราะห์เนื้อหา
3. การประเมินในข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การแก้ไขพัฒนาผู้เรียน
ข. การพัฒนาระบบการให้ระดับคะแนน
ค. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ง. การตัดสินให้ผ่านและไม่ผ่านในการสอบปลายปี
4. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการคือข้อใด
ก. แบบสังเกต
ข. แบบสัมภาษณ์
ค. แบบสำรวจรายการ
ง. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์
ก. มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ข. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอย่างมีระเบียบชัดเจนและรัดกุม
ค. รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
ง. เฉลียวฉลาดทันคนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
6. การอนุมัติผลการเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา เป็นหน้าที่ของใคร
ก. ผู้บริหารโรงเรียน
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. เลขาธิการกพฐ
7. กิจกรรมแรกๆ ที่ครูควรจัดในการสอนเรื่องการสังเกตและเปรียบเทียบคือข้อใด
ก. ครูให้นักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบของจริงที่มีอยู่ใกล้ตัวที่สุดก่อน
ข. ครูให้นักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบภาพที่ต่างความสูงกันก่อน
ค. ครูให้นักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบภาพที่ต่างสีกันก่อน
ง. ครูให้นักเรียนหัดสังเกตเปรียบเทียบภาพที่ต่างน้ำหนักก่อน
8. การสอนเรื่องการสังเกตและการเปรียบเทียบเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์พื้นฐานใด
ก. พื้นฐานทางจำนวนและพื้นฐานทางพีชคณิต
ข. พื้นฐานทางพีชคณิตและพื้นฐานทางการวัด
ค. พื้นฐานทางการวัดและพื้นฐานทางสถิติ
ง. ทุกพื้นฐาน
9. จุดมุ่งหมายหลักของการทำกิจกรรมหรือปฏิบัติการทดลองในการสอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา คือข้อใด
ก. เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมในบทเรียน
ข. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัด และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
ค. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
ง. เพื่อให้ชุมชนเห็นว่าโรงเรียนเน้นการสอนวิทยาศาสตร์
10. คำพื้นฐาน ในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) หมายถึง
ก. คำที่ใช้สำหรับเป็นพื้นฐานในการเรียนบทต่อไป
ข. คำที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. คำที่ใช้ให้นักเรียนฝึกการอ่านคล่อง
ง. คำที่นักเรียนเขียนผิดเสมอๆ
11. ข้อใดเป็นสิ่งซึ่งต้องพิจารณาในการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นลำดับสุดท้าย
ก. จัดวิทยาการเรียนรู้ การติดต่อสื่อโสตทัศนศึกษา
ข. ความจำเป็นและประโยชน์ที่ได้รับ
ค. การประหยัดงบประมาณและเวลา
ง. ความคิดริเริ่ม และพัฒนานวัตกรรม
12. แบบทดสอบเลือกตอบเหมาะสำหรับวัดพฤติกรรมใด
ก. พิมพ์ภาพใบไม้ได้
ข. ฉีก ปะติดภาพสัตว์ได้
ค. บอกชื่อเส้นชนิดต่างๆ ได้
ง. เขียนภาพบ้านในอนาคตได้
13. ข้อใดไม่ใช่จุดหมายของหลักสูตรประถมศึกษา
ก. มีนิสัยไม่เห็นแก่ตัว
ข. รักการอ่านและใฝ่หาความรู้เสมอ
ค. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ง. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม
14. ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่จะต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เนตคืออะไร
ก. Ram
ข. Hard Disk
ค. Modem
ง. Printer
15. ข้อใดเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลต่อระบบการเรียนการสอน
ก. เพื่อบ่งบอกประสิทธิภาพของหลักสูตร
ข. เพื่อบ่งบอกประสิทธิภาพของครู
ค. เพื่อรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ง. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
16. เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติข้อใดที่นิยมใช้ทั่วไป
ก. แบบทดสอบ
ข. แบบรายงานตนเอง
ค. แบบมาตรประเมินค่า
ง. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
17. พฤติกรรมด้านจิตพิสัยขั้นรับรู้สัมพันธ์สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยระดับใด
ก. วิเคราะห์
ข. นำไปใช้
ค. ประเมินค่า
ง. ความรู้ ความจำ
18. กิจกรรมใดใช้เวลาเรียนต่างจากพวก
ก. กิจกรรมลูกเสือ
ข. กิจกรรมอิสระ
ค. กิจกรรมแก้ปัญหา
ง. กิจกรรมแนะแนว
19. ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่จะต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตคืออะไร
ก. Ram
ข. Hard Disk
ค. Modem
ง. Printer
20. ข้อใดเป็นปัญหาของครูที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด
ก. มีชั่วโมงสอนมากและปฏิบัติภาระกิจซึ่งนอกเหนือการเรียนการสอน
ข. ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอน
ค.ขาดการพัฒนาสื่อที่สนองความแตกต่าง
ง. ครูมีขวัญกำลังใจต่ำเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพ
21. ครูสมศรี ต้องการจะสอนให้นักเรียนในห้องเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ท่านคิดว่าควรจะใช้วิธีการสอนใดจะเหมาะสมที่สุด
ก. ทดลอง
ข. บรรยาย
ค. สาธิต
ง. บทบาทสมมุติ
22. การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในปัจจุบัน การประเมินผลในข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ประเมินเพื่อรับรองสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน
ข. ประเมินเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างโรงเรียน
ค. ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อยกลับไปยังนักเรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียน
ง. ประเมินเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่องในการเรียนรู้
23. หัวใจสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ของระดับก่อนประถมศึกษา คือการส่งเสริมเรื่องใด
ก. การส่งเสริมด้านสติปัญญา
ข. การส่งเสริมด้านสังคมนิสัย
ค. การส่งเสริมความสามารถทางภาษา
ง. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
24. สำนวนไทยข้อใดสนองตอบสุขภาพจิตดี
ก. ทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่
ข. ฆ่าควายอย่าเสียดายเกลือ
ค. หน้าเป็น
ง. ดีดลูกคิดรางแก้ว
25. วัตถุประสงค์ในข้อใดน่าจะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยนักเรียน
ก. นักเรียนสามารถบวกลบเศษส่วนอย่างถูกต้อง
ข. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนได้อย่างถูกต้อง
ค. นักเรียนสามารถบอกความหมายเศษส่วนได้อย่างถูกต้อง
ง. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างถูกต้อง
26. ข้อทดสอบที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะอย่างในข้อใดมากที่สุด
ก. ความเชื่อมั่น
ข. ความยากง่าย
ค. อำนาจจำแนก
ง. ความตรงตามเนื้อหา
27. การจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อใด
ก. ภาวะสังคม
ข. ภาวะค่าครองชีพ
ค. ภาวะความเครียดทางจิต
ง. ถูกทุกข้อ
28. หากจะเปรียบเทียบการวางแผนการสอนอาชีพค้าขาย การรู้ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน
ควรจะอยู่ในขั้นการวางแผนการสอนขั้นใด
ก. กำหนดวัตถุประสงค์
ข. การเลือกเนื้อหา
ค. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ง. การวัดประเมินผล
29. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวใหม่
ก. ความสามารถทางความคิด
ข. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ค. ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ง. ความสามารถในการอ่านคล่องเขียนคล่อง
30. ข้อใดส่งผลให้ผู้บริหารมีผลงานดีเด่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ก. การวิเคราะห์ผลงานและพัฒนา
ข. การกำหนดยุทธวิธีและปฏิบัติ
ค. การจัดหาทรัพยากรและใช้ทรัพยากร
ง. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันกับปัญหาและความต้องการ
 
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู   
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครูแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษาแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 
เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ 

ขอขอบคุณ
http://www.caithai1.com/read.php?tid=1687

tanthai:
ขอบคุงคับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ