[แจก] แนวข้อสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. 2555

(1/1)

decho2526:
1.   งบทดลองหลังการปิดบัญชีคือ   
   ก.   งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกๆ บัญชี
   ข.   งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทรายได้ และค่าใช้จ่าย และส่วนของเจ้าของ
   ค.   งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชี แยกประเภทสินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน
   ง.   งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชี แยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
2.   การรับจ่ายเงินสด ต้องบันทึกรายการในบัญชีภายในกี่วัน
   ก.   5  วัน   ข.   7  วัน
   ค.   10  วัน   ง.   15  วัน
3.   สาเหตุที่กิจการบางแห่งไม่บันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน แต่บันทึกลงสมุดแยกประเภทโดยตรง
   ก.   พนักงานบัญชีมีความรู้ความสามารถสูง   
   ข.   ไม่มีความจำเป็นต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง
   ค.   เสียเวลา
   ง.   งานบัญชีน้อย
4.   ถ้ากิจการใช้ระบบเงินสดย่อยแบบ  Imp rest System  เมื่อกิจการนำใบสำคัญจ่ายไปเบิกชดเชยเงินสดย่อย
   จะบันทึกบัญชีอย่างไร
   ก.   เดบิต เงินสด   -   เครดิต ใบสำคัญจ่าย
   ข.   เดบิต ค่าใช้จ่าย   -  เครดิต เงินสด
   ค.   เดบิต ค่าใช้จ่าย   -  เครดิต เงินสดย่อย
   ง.   เดบิต เงินสด -  เครดิต ใบสำคัญจ่าย
5.   การหายอดคงเหลือภายในสิ้นปี
   ก.   ปิดบัญชีแยกประเภท หลังจากทำรายการปรับปรุงเพื่อทราบยอดคงเหลือที่ถูกต้อง
   ข.   ปิดบัญชีแยกประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อทราบยอดคงเหลือยกไปในงบกำไรขาดทุน
ค.   ปิดบัญชีแยกประเภททรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ เพื่อหายอดคงเหลือยกไป
ง.   ถูกทุกข้อ
6.   บัญชีใดที่จัดให้เป็น    Anti – Asset   หรือ  Valuation  Account    
   ก.   ค่าเสื่อมราคา   ข.   ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค.   ค่าเผื่อหนี้สูญ   ง.   หนี้สูญ


7.   ข้อใดเป็นรายการค้า
   ก.   จ่ายค่าจัดงานเปิดป้ายร้าน และค่าของชำร่วยแจกแขกผู้มีเกียรติ
   ข.   ออกบัตรสมนาคุณ ลดราคาสินค้า เป็นกรณีพิเศษแก่บุคคลสำคัญ
   ค.   ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้ในสำนักงาน
   ง.   ถูกทุกข้อ
8.   ถ้ากิจการใช้วิธีจดบันทึกสินค้าแบบ  Perpetual Inventory Method
   ก.   บัญชีสินค้านงบทดรอง จะปรากฏยอดคงเหลือต้นงวด   
   ข.   บัญชีสินค้าในงบทดรอง จะปรากฏยอดคงเหลือปลายยอด
   ค.   บัญชีสินค้าคงเหลือไม่ปรากฏในงบทดรอง
   ง.   ไม่มีข้อใดถูก
9.   ถ้ากิจการมีสินค้าคงเหลือต้นเดือน 100 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ 10 บาท  
   12  ม.ค. 35  ขายไป  20  หน่วยในราคาหน่วยละ 18 บาท
   21  ม.ค. 35  ซื้อ 100 หน่วย ในราคาหน่วยละ 12 บาท
   30  ม.ค. 35  ขาย 20  หน่วย ในราคาหน่วยละ 18 บาท
   ต้นทุนขายในเดือนมกราคม จะเป็นเท่าใด ถ้าใช้วิธี  Lifo. Perpetual  และ   Fifo Perpetual
       ตามลำดับ
    ก.   440,400   ข.   440,440  
   ค.   400,400   ง.   480,400
10.   ถ้าห้างหุ้นส่วนไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาการเข้าเป็นหุ้นส่วนว่าจะแบ่งกำไรขาดทุนกันอย่างไร
   ตามกฎหมายไทยให้แบ่งกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนใด
   ก.   แบ่งเท่าๆ กัน   
   ข.   แบ่งตามอัตราส่วนทุนที่นำมาลง
   ค.   แบ่งตามอัตราส่วนทุนเมื่อวันต้นงวด
   ง.   แบ่งตามอัตราส่วนทุนเมื่อวันปลายงวด
11.   การปรับปรุง ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่ต้องคำนึงยอดคงเหลือในบัญชีที่มีอยู่แล้วก ทำได้โดยการ
   ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยวิธี
   ก.   คำนวณเป็นอัตราร้อยละจากยอดลูกหนี้วันสิ้นปี
   ข.   วิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นรายตัว
   ค.   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย
   ง.   ไม่มีข้อใดถูก


12.   ห้างหุ้นส่วนจะคิดโบนัสจากกำไรสุทธิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนตามลักษณะใด
   ก.   หุ้นส่วนที่เป็นผู้จัดการ   
   ข.   หุ้นส่วนที่ลงทุนมากที่สุด
   ค.   หุ้นส่วนที่มีความสามารถและชำนาญงาน
   ง.   หุ้นส่วนที่มีเวลาทำงานให้ห้างหุ้นส่วนมากที่สุด
13.   ตามกฎกระทรวงพาณิชย์กำหนดรายการย่อของงบกำไรขาดทุนและงบดุล สำหรับ
   ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนไว้ โดยให้แยกแสดงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานไว้ต่างหาก
   ดังนั้นเมื่อห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินสดเป็นส่วนแบ่งกำไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วนจะไปเดบิตบัญชีใด
   ก.   กำไรสะสม   ข.   ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
   ค.   งบเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน   ง.   กำไรขาดทุน
14.   เมื่อวันสิ้นเดือนกันยายน 2535 นายวิชาญได้รับเงินเดือนเป็นเช็คจำนวน 14,200 บาท บริษัทนายจ้างได้หักภาษีเงินได้ไว้ 1,560 บาท  นายวิชาญจะลงบัญชีเกี่ยวกับรายการนี้อย่างไร
   ก.   เดบิต   เงินสด            14,200      
                 ภาษีเงินได้        1,560
          เครดิต เงินเดือน                     15,760    
   ข.   เดบิต   เงินสด            14,200      
      เครดิต ภาษีเงินได้                  1,560
                     เงินเดือน         12,640    
   ค.   เดบิต เงินสด            14,200      
      เครดิต เงินเดือน                     12,640
          ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย             1,560    
   ง.   เดบิต เงินสด            14,200      
      ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย         1,560
      เครดิต เงินเดือน                   15,760    
15.   โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ออกบิลเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากนักเรียน 200 คน คนละ 1,500 บาท
   เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2535 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผู้ปกครองนำเงินมาชำระครบ 10 คน และอีก 3 คน
   ทางโรงเรียนลดให้ 30 %   โรงเรียนจะลงรายการในวันที่ 30 พ.ค. อย่างไร
   ก.   เดบิต เงินสด             18,150
      เครดิต ลูกหนี้            18,150             
   ข.   เดบิต เงินสด              18,150
      เครดิตรายได้ค่าธรรมเนียมเรียน       18,150

   ค.   เดบิต เงินสด              18,150
      รายได้ค่าธรรมเนียมเรียน                 1,350
              เครดิต ลูกหนี้             19,500
   ง.   เดบิต เงินสด               18,150
              ลูกหนี้                           1,350
              เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมเรียน   19,500

ดาวโหลดที่นี่    

decho2526:
กฎหมายออก 60 ข้อ (วัด 60 คะแนน) กฎหมายทุกตัวที่บอกออกละเอียด ถ้าอ่านทุกวัน ไม่ยาก
บัญชีออก 4 ข้อ ข้อละ 35 คะแนน (วัด 140 คะแนน)
ข้อ 1 เขียนวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีและ วิธีการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารรับรองไว้ในงบการเงิน
ข้อ 2 ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป เรื่อง เกี่ยวกับการสอบบัญชี เช่น ลูกหนี้ส่งหนังสือยันยอดมาไม่ตรงกัน ปรับปรุงดอกเบี้ยจ่าย ปรับปรุงค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า ปรับปรุงส่วนเกินทุน ปรับปรุงผลขาดทุนจากการขายรถยนต์
ข้อ3ทำงบกระแสเงินสด(ปี 2551 ก้อออกนะเนี่ย แต่เราส่งกระดาษเปล่า)
ข้อ4ทำอ.ส่วนทางการเงิน ไม่ยากมาก แต่คิดไม่ทันอ่ะ ต้องทดเลขเองอ่ะค่ะ

Yaowanit:
ขอบคุณค่ะที่แนะนำแนวทางข้อสอบให้

happy day:
 โห  ข้อสอบยากขนาดนี้เลยเหรอคะ ไม่เคยสอบเลยค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ

lekkyjiraporn:
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการด้วยนะคะ
lekky-sakornjaroen@hotmail.co.th

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ