หนังสือกรมส่งเสริมการปกคองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/ว 788 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรรีจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

(1/1)

~(อารมณ์สีเทา)~:
องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาล,อบจ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,
งบประมาณรายจ่าย,ค่าเช่าบ้าน,จัดซื้อจัดจ้าง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกคองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/ว 788 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรรีจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบก่อนจึงจะเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่...
คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ