หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 416 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย ? ค่าของสมนาคุณในการดูงาน?

(1/1)

~(อารมณ์สีเทา)~:
องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาล,อบจ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,
งบประมาณรายจ่าย,ค่าเช่าบ้าน,จัดซื้อจัดจ้าง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 416 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547
       เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย ? ค่าของสมนาคุณในการดูงาน?ต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบก่อนจึงจะเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่...
คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ