หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10282 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างครั้งแรก

(1/1)

~(อารมณ์สีเทา)~:
องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาล,อบจ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,
งบประมาณรายจ่าย,ค่าเช่าบ้าน,จัดซื้อจัดจ้าง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10282 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
     เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบก่อนจึงจะเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่...
คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ