หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1277 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เรื่อง หารือคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

(1/1)

~(อารมณ์สีเทา)~:
องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาล,อบจ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,
งบประมาณรายจ่าย,ค่าเช่าบ้าน,จัดซื้อจัดจ้าง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1277 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547
     เรื่อง หารือคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
     พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบก่อนจึงจะเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่...
คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ