เปิดรับสมัครแล้ว นายสิบตำรวจ 10,000 อัตรา คลิกดู

<< < (2/2)

tankun:
http://rcm.edupol.org/
เวปกองการสอบ

เป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
www.คลังข้อสอบ.net
แบ่งปันข้อสอบฟรี

tankun:
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป - การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมและตัวเลข
1) อนุกรมตัวเลขชุดเดียวกันที่เกิดจากการบวก และตัวเลขบวกเป็นเลขคงที่       เช่น โจทย์ 4   9   14  19...โดยตัวเลขบวกคือ 5 ตลอด ซึ่งตัวต่อไปคือเลข 25
 
  2) เกิดจากการบวก และตัวบวกเป็นค่าที่เพิ่มขึ้นแบบเป็นสัดส่วนกัน
 
        เช่น โจทย์ 20 23 28 35 44...โดยตัวบวกเป็น 3,5,7,9 และ 11 เป็น 55
 
  3) เกิดจาการลบ และตัวลบเป็นเลขสัดส่วนกัน
       เช่น โจทย์ 45 40 33 24 13... โดยตัวเลขที่ลบคือ 5,7,9,11 และ 13 เป็น 0
 
  4) เกิดจากการคูณ และตัวคูณเป็นตัวคงที่ เช่นคูณด้วย 3 ตลอด
       เช่น โจทย์ 1 3 9 27 81 ฉะนั้นตัวต่อไปจะได้ 243
  5) เกิดจากการหาร และตัวการเป็นเลขเรียงอันดับ ที่ลดลงครั้งละครึ่ง
 
        เช่น ....160 40 20 20...หารด้วย 4,2,1 และ 5 เป็น 40
 
  6) เกิดจากเลขเรียงอันดับที่ยกกำลังสอง และเลขยกกำลังเป็นสัดส่วนกัน
 
         เช่น โจทย์ 16 36 64 100... ซึ่งเกิดจาก   4 ยกกำลัง 2 , 6 ยกกำลัง 2 ,  8 ยกกำลัง 2 
         ,10 ยกกำลัง 2   ,  12 ยกกำลัง 2 เป็น 196
 
  7) เกิดจากตัวเลขสัดส่วนยกกำลังสาม และเป็นตัวเลขเรียงอันดับเพิ่มขึ้น
                                                                 
        เช่น โจทย์ 8 64 216 512 ... ซึ่งเกิดจาก     2 ยกกำลัง 3 , 4 ยกกำลัง 3 ,  6 ยกกำลัง 3
        ,  8 ยกกำลัง 3  และ 10 ยกกำลัง 3 เป็น 1,000
 
  8) เกิดจาการอนุกรมตัวเลข 2 ชุด ที่เรียงซ้อนกันอยู่ เช่น โจทย์ 3 7 5 9 7 11 9 ..ซึ่งชุดแรก
 
        มี 3 5 7 9 และชุดที่ สองคือ 7 9 11 13 โดยคำตอบอยู่ในชุดที่ 2 คือ 13
 
  9) กรณีเกิดจากเลขอนุกรม 3 ชุด โดยทั้งสามชุดวางไว้สลับกัน
 
        โจทย์ 4 4 4 9 8 6 16 12 8 25 16 ...ซึ่งแต่ละชุดมีดังต่อไปนี้
        - ชุดแรก 4 9 16 25
        - ชุดสอง 4 8 12 16
        - ชุดสาม 4 6 8 ..?.. โดยคำตอบเป็น 10
 
  10) กรณีอนุกรมตัวเลขอยู่ในรูปตาราง และในตารางนั้นจะมีช่องว่างให้หาตัวเลขมาใส่
 
        โจทย ์     
  2
 3
 6
 7
 
       1
 ?
 5
 8
 
   
         วิธีคิด โดยการนับจาก 1 ถึง 8 เช่นนับจากล่างข้นบนไปขวา แล้วลงล่างสลับกันไปซึ่ง
  ได้คำตอบคือ 4

aodworawat:
เพื่อนๆมีใครสมัครมั้งครับ

tankun:
1.   ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เรียกว่าอะไร
   ก.   ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์            ข.  การรับรู้ด้านคอมพิวเตอร์
   ค.   การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์               ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์
   จ.   การตื่นตัวทางคอมพิวเตอร์
   ตอบ  ก.
2.   ตัวเลือกในข้อใดประกอบด้วย คีย์บอร์ด  เมาส์  จอภาพ  หน่วยระบบ  และอุปกรณ์อื่น ๆ
   ก.   บุคลากร                        ข.   ระเบียบปฏิบัติการ
   ค.   ฮาร์ดแวร์                        ง.   หน่วยระบบ
   จ.   สารสนเทศ
   ตอบ  ค.
3.   ซอฟต์แวร์ระบบในข้อใดที่สำคัญที่สุด
   ก.   โปรแกรมประมวลผลคำ               ข.   โปรแกรมระบบจักการฐานข้อมูล
   ค.   โปรแกรมระบบปฏิบัติการ            ง.   ซอฟต์แวร์ประยุกต์
   จ.   ระบบสารสนเทศ
  ตอบ  ค.
4.   โปรแกรมเบราว์เซอร์  โปรแกรมประมวลผลคำ  และโปรแกรมตารางคำนวณ  เป็น 
 โปรแกรมประเภทใด
   ก.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ               ข.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์
   ค.  ซอฟต์แวร์ขั้นสูง                  ง.  โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
   จ.  โปรแกรมสื่อประสม   
    ตอบ    ข.
5.   โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  เรียกอย่างหนึ่งว่าอะไร
   ก.  พีดีเอ                        ข.  คอมพิวเตอร์วางตัก
   ค.  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์               ง.  คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง
   จ.  มินิคอมพิวเตอร์
   ตอบ  ข.

6.   คำที่ใช้แทนหน่วยความจำชั่วคราวคือคำใด
   ก.  พีดีเอ                        ข.  ซีดี
   ค.  แรม                           ง.  ดีวีดี     
   จ.  ไอที
   ตอบ  ค.
7.   ดิสก์ประเภทใดที่ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์
   ก.  ฮาร์ดดิสก์                        ข.  ฟล็อปปี้ดิสก์
   ค.  จานแสง                        ง.  ดิสเก็ต
   จ.  ฮาร์ดแวร์
   ตอบ  ค.
8.   ไฟล์ที่ประกอบด้วยเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับผู้ฟัง  บันทึกสำหรับผู้พูด  และ 
 สไลด์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นไฟล์ประเภทใด
   ก.  ไฟล์เอกสาร                        ข.  ไฟล์ฐานข้อมูล
   ค.  ไฟล์แผ่นตารางทำการ                  ง.  ไฟล์การนำเสนอ
   จ.  ฟล็อปปี้ดิสก์
   ตอบ  ง.
9.   คำที่ใช้อ้างอิงถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง คือคำใด
   ก.  ภาวะเชื่อมต่อ                     ข.  การปฏิวัติไร้สาย
   ค.  อินเตอร์เน็ต                        ง.  ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์
   จ.  เวิลด์ไวด์เว็บ
   ตอบ  ข.
10.    เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เรียกว่าอะไร
   ก.  อินเตอร์เน็ต                        ข.  เวิลด์ไวด์เว็บ
   ค.  เว็บไซต์                        ง.  เว็บ
   จ.  การปฏิวัติไร้สาย
   ตอบ  ก.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว