แนวข้อสอบ.ยศ.ทบ.สายงานทั่วไป

(1/1)

pong86:
๑. เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว ๕  กลีบ  ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ  ๓  ดาว เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร

            ก. ร้อยตรี            ข. ร้อยโท                       

            ค. ร้อยเอก           ง. พันตรี

๒. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารม้า ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ก. ศม.    ข. ศบ.                           

            ค. ศร.    ง. ศสพ.

๓. กองทัพภาคที่ ๑  ใช้อักษรย่อคือ

            ก. ทภ. ๑            ข. ทภ.๒                       

                ค. ทภ. ๓            ง. ทภ.๔

๔. เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว         ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

๕. เครื่องหมายเหล่าทหารสรรพาวุธทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว         ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

๖. เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว         ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

๗. ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่  เคลื่อนย้ายด้วยท้าว   ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศ

และเหตุการณ์เป็นหน้าที่ของเหล่าใด

            ก. เหล่าทหารช่าง   ข. เหล่าทหารปืนใหญ่       

                ค.เหล่าทหารม้า     ง. เหล่าทหารราบ

๘. ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง  ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่

ของเหล่าใด

            ก. เหล่าทหารช่าง   ข. เหล่าทหารปืนใหญ่       

            ค.เหล่าทหารม้า     ง. เหล่าทหารราบ

๙. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารราบใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดเครื่องหมายที่

คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ก. ศสพ. ข. ศม.                           

            ค. ศบ.    ง. ศร.

๑๐.  ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ก. ศสพ. ข. ศม.                           

            ค. ศป.    ง. ศร.

๑๑. เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง  ๓  บั้ง คือ

            ก. สิบตรี ข. สิบโท             

            ค. สิบเอก            ง. จ่าสิบตรี

๑๒. นศท. ควรจะได้ทราบว่า เหล่าทหารบกมีกี่เหล่า

            ก. ๑๕ เหล่า         ข. ๑๖ เหล่า                     

            ค.  ๑๗  เหล่า       ง.  ๑๘  เหล่า

๑๓. ทหารการข่าว  มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร

            ก. ข่าวทหารทั้งปวง            ข. เบิกจ่ายเงินเดือน           

                ค.  การรักษาพยาบาล          ง. ให้ความบันเทิง

๑๔. ยศทหารนั้น  มีกี่ประเภท  คือ

            ก.  ๑  ประเภท     ข. ๒  ประเภท                 

            ค.  ๓  ประเภท     ง.  ๔  ประเภท

๑๕. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีอย่างไร

            ก. จำคุกตั้งแต่  ๓  เดือน ถึง ๕ ปี        ข. จำคุกตั้งแต่  ๑  ปี  ถึง  ๓  ปี

            ค. จำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๕ ปี   ง.  จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ปี

๑๖. กรมสวัสดิการทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. สก.    ข. สห.                           

            ค. สพ.   ง.  สบ.

๑๗. กรมการสัตว์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. กส.    ข. สส.                           

            ค. สบ.   ง. สพ.

๑๘. กรมการแพทย์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. พบ.   ข. พธ.                           

            ค. กธ.    ง. กง.

๑๙. กรมยุทธศึกษาทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. ยศ.    ข. ผท.                           

            ค. จย.    ง. ยย.

๒๐. กรมกำลังสำรองทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. กสร.  ข. สบส.                         

            ค. สบบ. ง. สตธ.

วิชา  การกำลังพลสำรอง

๒๑.  กำลังสำรองหมายถึงกำลังที่ไม่ใช่กำลังประจำการที่เตรียมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง  ?

ก. กำลังกึ่งทหาร    ข.  กลุ่มพลังมวลชนที่ได้จัดตั้งแล้ว

            ค.  กลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ    ง.  ถูกทุกข้อ     

๒๒.  กำลังกึ่งทหารได้แก่.-

            ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)          ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)          ง.  ทหารกองเกิน   

๒๓.  กลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ ได้แก่.-

            ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)          ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)          ง.  ทหารกองเกิน 

๒๔.  ข้อใดเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ได้มีการจัดตั้งแล้ว

            ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)        ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)       ง.  ทหารกองเกิน     

๒๕.  ข้อใดเป็นกำลังพลสำรอง

            ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)        ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)       ง.  ทหารกองเกิน     

๒๖.  กำลังพลสำรองหลักประเภท ส.ต.กองประจำการและพลทหารได้มาจากไหน  ?

            ก.  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

            ข.  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)       

            ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

            ง.  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ       

๒๗.  กำลังพลสำรองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน  ?

            ก.  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

            ข.  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)       

            ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

            ง.  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ       

๒๘.  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (พลทหารที่รับราชการครบตามกำหนดแล้วปลดเป็นกองหนุน) จะอยู่ใน

          ชั้นกองหนุนต่าง ๆ รวม ๓ ชั้น อย่างไร  ? จึงจะปลดเป็นพ้นราชการประเภทที่ ๑

            ก.  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๐ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๗ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๖ ปี

            ข.  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๗ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๖ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๑๐ ปี

            ค.  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๖ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๗ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๑๐ ปี

            ง.  รวม ๓ ชั้น เป็นเวลา  ๒๓  ปี       

๒๙.  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หมายถึงใคร  ?

            ก.  ทหารกองประจำการที่ต้องโทษจำคุกรวมกันเกินกว่า ๑ ปีขึ้นไป                                       

ข. ทหารกองประจำการที่กระทำให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด

            ค.  ทหารกองเกินที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหาร (จับสลากไม่ได้ใบแดง)                                 

ง.  ถูกทุกข้อ       

๓๐.  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีคือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นยศอะไร ?

            ก.  ร้อยตรี – ร้อยเอก          ข.  พันตรี - พันโท 

            ค.  พันเอก - พันเอกพิเศษ   ง.  นายพล ขึ้นไป

๓๑.  ความมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของ นศท.มีอย่างไร  ?

            ก.  ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ                         

            ข.ให้เป็นผู้มีวินัย

            ค.  เชื่อมั่นในตนเอง และให้ดำรงตนเป็นพลเมืองดี   

                ง. ถูกทุกข้อ

๓๒.  การปฏิบัติตัวของ นศท.ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารในการแต่งกาย นศท. ต้องปฏิบัติอย่างไร

            ก.  เครื่องแบบต้องถูกต้องตามระเบียบ  ข.เครื่องแบบต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา


            ค.  ผมต้องตัดสั้นตามที่หน่วยฝึกกำหนด           ง.  ถูกทุกข้อ

๓๓.  การเข้ารับการฝึกสอน นศท.ต้องกระทำตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับการสอนได้ด้วยเหตุใด  ก็ตาม นศท.ผู้นั้นต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้ใด ? ก่อนถึงวันเข้ารับการฝึกสอนไม่น้อยกว่า ๑ วัน

            ก.  ผู้บังคับบัญชาที่หน่วยฝึก  ข. ผู้กำกับ นศท.ณ สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่

            ค.  ครูฝึก ณ สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่  ง.  ไม่มีข้อใดถูก

๓๔.  จากข้อ ๑๓ หากไม่สามารถรายงานก่อนเข้ารับการฝึกสอนได้ ให้กระทำอย่างไร  ?

            ก.  รายงานเมื่อมาเข้ารับการเรียนการสอน         ข.  รายงานภายหลังไม่เกิน  ๑  วัน

            ค.  รายงานภายหลังไม่เกิน  ๓  วัน    ง.  ไม่มีข้อใดถูก

๓๕.  เมื่อ นศท.สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๑ หรือ ชั้นปีที่ ๒ แล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปอีก

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  นศท.จะต้องทำอะไรบ้าง  ?

            ก.  ต้องดำเนินการขอหลักฐานหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ

            ข.  ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน กองการเตรียมพล นสร.เพื่อสอบถามในเรื่องสิทธิต่า ๆ

            ค.  ไม่ต้องทำอะไรเลย

            ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

๓๖. การยกเว้น  นศท.ผู้มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ใน พ.ศ.ใด ให้นำใบสำคัญ (สด.๙) พร้อมกับเขียนชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้น / พ.ศ., เลขทะเบียน นศท. และที่อยู่ปัจจุบัน ไว้ด้านหลังของใบสำคัญ (สด.๙) แล้วนำไปมอบให้กับใคร ? ในการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ

            ก.  อาจารย์ที่โรงเรียน         ข.  ผู้กำกับ นศท. ณสถานฝึกวิชาทหาร

            ค.  สัสดีอำเภอ      ง.  ครูฝึก

๓๗. การยกเว้น  การนำหลักฐานต่าง ๆ ไปมอบ ( ตามข้อ ๑๖ ) จะต้องนำไปมอบภายในเดือนใด  ?

            ก.  สิงหาคม                           ข.  กันยายน                    ค.  ตุลาคม                          ง.  พฤศจิกายน

๓๘.  เมื่อ นศท.พ้นสภาพการเป็น นศท. ถือว่าหมดสิทธิได้รับการยกเว้น ฯ เมื่อหมดสิทธิ นศท.ต้อง

ปฏิบัติอย่างไร  ?

            ก.  รายงานตัวต่อ ผกท.ของสถานศึกษาวิชาทหารของตน

            ข.  ติดต่อสัสดีอำเภอ ณ ภูมิลำเนาทหารของตนภายใน  ๓๐  วัน

            ค.  แจ้งต่อสถานศึกษาที่ตนศึกษาก่อนเข้าเป็น นศท.         

            ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก และข้อ ข

๓๙.  สิทธิในการได้รับคะแนนเพิ่ม   นศท.มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มจากการสอบในโอกาสใด  ?

            ก.  สอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่        ข.  สอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เลือก

            ค.  สอบเข้าโรงเรียนทหาร   ง.  ไม่มีข้อใดถูก

๔๐.  จากข้อ ๑๙  ในการได้รับคะแนนเพิ่มจะได้รับอย่างไร. ?

     ก.  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  เพิ่มให้ร้อยละ ๓

            ข.  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒  เพิ่มให้ร้อยละ ๔

            ค.  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  เพิ่มให้ร้อยละ ๕

            ง.   ถูกทุกข้อ
http://www.sobtidsure.net/read.php?tid=9200

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ