งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อันนี้ก็ข่าวการสอบท้องถิ่น !!

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 12/ส.ค./2012, 07:13:14 PM
1646 ครั้ง
LINE it!


อ้างอิงจากลิงค์นี้เลยครับ.. http://www.meedee.net/magazine/job/public-relation-news/4891

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้มีหน่วยดำเนินการเพิ่มเติม คือ หน่วยดำเนินการสอบระดับศูนย์ภาค เพื่อเป็นบัญชีทางเลือก ดังนี้

ศูนย์สอบภาคเหนือ คือ จ.เชียงใหม่
ศูนย์สอบภาคกลาง คือ จ.ชลบุรี
ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.ขอนแก่น
ศูนย์สอบภาคใต้ คือ จ.สงขลา
โดยให้ศูนย์ภาคดำเนินการสอบแข่งขันทั้งภาค ก. ภาค ข.และภาค ค.

รายงานข่าวอ้างอิงจากผลการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ในเรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุถึงเรื่องเดิมว่า ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยให้มีศูนย์ภาค เป็นหน่วยงานดำเนินการสอบแข่งขันทั้งภาค ก. ข. และ ค. เพื่อให้บัญชีสอบแข่งขันใช้ได้ภายในภาคนั้น และไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีข้ามภาค สำหรับการดำเนินการสอบแข่งขันให้พิจารณาจากสนามสอบเป็นรายจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ได้รับรายงานผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้

ภาคกลาง จำนวน 9 จังหวัด รวม 429 อัตรา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 จังหวัด รวม 96 อัตรา
ภาคใต้ จำนวน 8 จังหวัด รวม 197 อัตรา
ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด รวม 305 อัตรา
สรุปรวมจังหวัดที่ขอใช้ 33 จังหวัด จำนวน 1,027 อัตรา

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553 เพื่อนำเสนอให้ ก.อบต.พิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้มีหน่วยดำเนินการเพิ่มเติม คือ หน่วยดำเนินการสอบระดับศูนย์ภาค เพื่อเป็นบัญชีทางเลือก ดังนี้

ศูนย์สอบภาคเหนือ คือ จ.เชียงใหม่
ศูนย์สอบภาคกลาง คือ จ.ชลบุรี
ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.ขอนแก่น
ศูนย์สอบภาคใต้ คือ จ.สงขลา โดยให้ศูนย์ภาคดำเนินการสอบแข่งขันทั้งภาค ก. ภาค ข.และภาค ค.
2. ให้ศูนย์ภาคประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาคนั้น ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ไปบรรจุแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ โดยไม่อาจผ่อนผันให้ใช้บัญชีข้ามภาค สำหรับกระบวนการดำเนินกาสอบแข่งขัน เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง และการอนุญาตให้ใช้บัญชีให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.หนด ที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับศูนย์ภาค พ.ศ.2553 ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้วมีความเห็น ดังนี้

ศูนย์ภาคกับสนามสอบ การกำหนดให้มีศูนย์ภาคเพียง 4 ศูนย์ อาจทำให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของผู้สมัครสอบที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านที่พัก การเดินทาง ค่าใช้จ่าย การจัดสนามสอบ ผู้บริหารจัดการสนามสอบ ดังนั้น เห็นควรกระจายศูนย์ภาคไปจังหวัดต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มจังหัดหรือทุกจังหวัด เป็นต้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้าสอบและการบริหารจัดการสอบ อย่างไรก็ดี ก็มีข้อคิดเห็นว่า อาจมี 4 ศูนย์ภาค แต่กำหนดสนามสอบแข่งขันเป็นรายจังหวัดก็อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
ข้อสอบ ข้อสอบควรเป็นชุดเดียวกันทั่วประเทศ จากส่วนกลางและสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
องค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินกาสอบแข่งขันศูนย์ภาค คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันศูนย์ภาค ต้องมีความชัดเจนทั้งในเรื่ององค์ประกอบและที่มา เช่น ผู้แทนของคณะกรรมการมาจากที่ใด ตัวแทนขององค์กรเป็นใคร วิธีการคัดเลือก ซึ่งรูปแบบขององค์กรจะต้องมีความกระชับรัดกุมและกรณีบัญชีภาคกลางมีหลายจังหวัดที่มอบอำนาจใครจะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการดำเนินการสอบ เป็นต้น และ
เรื่องอื่น ๆ ขอให้ระบุเกี่ยวกับผู้ที่ขึ้นบัญชีภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชียังไม่ครบกำหนด ผู้นั้นจะต้องมีสิทธิสมัครสอบของศูนย์ภาคด้วย อีกทั้งศูนย์ภาคจะต้องรับสมครสอบทั้งภาค ก. ภาค ข.และภาค ค. โดยให้ผู้เข้าสอบภาค ก. มีสิทธิ์สอบภาค ข.ด้วย
จะอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีความชัดเจนและเป็นไปอย่างรอบคอบ ที่ประชุมได้มีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทน ก.ท. ก.อบต.และ ก.จ.ตามที่เห็นสมควร เพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน โดยให้นำประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับหรือแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมและขอความร่วมมือ ก.พ.มอบหมายผู้แทนเป็นคณะทำงาน เพื่อให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการสอบแข่งขันด้วย

อนึ่ง สำหรับกำหนดวัน เวลา การรับสมัคร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้

ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงกำหนดหลักเกณธ์การสิบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2549 มีนาคม 2549 เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างคุ้มค่าและสามารถบรรจุแต่งตั้งในอัตราว่างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมภายใต้ระบบคุณธรรมและมารฐานเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ขอ้กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใชช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมควาในข้อ 4 ดังนี้
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้มีหน่วยดำเนินการเพิ่มเติม คือ หน่วยดำเนินการสอบระดับศูนย์ภาค เพื่อเป็นบัญชีทางเลือกในการบรรจุและแต่งตั้งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตศูนย์ภาค ดังนี้

ศูนย์สอบภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์สอบภาคกลาง คือ จังหวัดชลบุรี
ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์สอบภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา
ศูนย์ภาคดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก ภาค ข และภาค ค

ข้อ 4 ให้เพิ่มเติมความในข้อ 22 ดังนี้
กรณีศูนย์ภาคเป็นผู้นำดำเนินการสอบแข่งขันให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน บัญชีกรอกคะแนน และสำเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ชุด ให้คระกรรมกการกลางพนักงานส่วนตำบลเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย"

ข้อ 5 ให้ศูนย์ภาคประกาศรับสัมครสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาคนั้น ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ไปบรรจุแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ ดดยไม่อาจผ่อนผันให้ใช้บัญชีข้ามภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี
ภาคกลาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อางทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ องค์การบริหารส้วนตำบลที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดนครารชสีมา บุรีรัมย์ สิรุนทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร หนองคาย เลย มุกดาหาร และหนองบัวลำภู
ภาคใต้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการสิบแข่งขัน เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง และการอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กำหนด

นิตยสารงานอัพเกรด ฉบับ 330

3 ความคิดเห็น

นายกเว็บ

#1 Sriwilai09 12/ส.ค./2012, 08:07:36 PM

ขอบคุณที่แจ้งข่าวครับ....รอๆๆ

นายกเว็บ

#2 anupob 12/ส.ค./2012, 10:27:47 PM

เป็นแบบรายเขตไม่ใช่หรือครับ

รองปลัด I.T.

#3 shelshel 12/ส.ค./2012, 10:44:59 PM

อันนี้มันข่าวเก่าเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 ค่ะ
ตามลิงค์ที่เจ้าของกระทู้แนบมาให้อ้างอิงจากลิงค์นี้เลยครับ.. http://www.meedee.net/magazine/job/public-relation-news/4891

แต่ก็ขอบคุณมากค่ะที่หาข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ทราบทำให้จิตใจตื่นเต้นเป็นระยะๆ