เอาข้อสอบจากเว็บเพื่อนบ้านมาฝาก

(1/14) > >>

yanakon:

ข้อใดเป็นวัสดุ

ก.  เครื่องพิมพ์ดีด                                                           ข.  เครื่องอัดสำเนา

ค.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง                                 ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง????

      ก.  มีสัญชาติไทย                               

      ข.  จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

      ค.  จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับกรุงเทพมหานคร

      ง.  ถูกทุกข้อ

ประกาศประกวดราคา  ต้องจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวก่อนวันเปิดซอง  ไม่น้อยกว่า????

      ก.  15  วัน                 ข.  20 วัน                         ค.  25  วัน                       ง.  30  วัน

 การพัสดุหมายถึง

      ก.  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง                                   ข.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

      ค.  การโอน  การแลกเปลี่ยน  และการจำหน่วยพัสดุ      ง  ถูกทุกข้อ

ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญ ญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้องกำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ ????

      ก.  100.-  บาท         ข.  200.-  บาท                 ค.  300.-  บาท                ง.  400.-  บาท

การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข????

      ก.  เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน                              ข.  เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

      ค.  เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ                      ง.  ถูกทุกข้อ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอีกอย่างน้อย????คน

      ก.  4  คน                   ข.  3  คน                          ค.  2  คน                         ง.  1  คน

 การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียน  วงเงิน 18,500.- บาท  จะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธี????

      ก.  วิธีตกลงราคา      ข.  วิธีสอบราคา                ค.  วิธีพิเศษ                     ง.  วิธีกรณีพิเศษ

หลักประกันซองประกวดราคา  จะต้องคืนให้แก่ผู้เสนอราคาภายในกำหนด???..วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  (เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย)

      ก.  10  วัน                 ข.  15  วัน                       ค.  20  วัน                       ง.  30  วัน       

กิจการของคนไทยหมายถึง???..

      ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย

      ข.  กิจการที่ซื้อ ขาย โดยคนไทย

      ค.  กิจการที่ได้จดทะเบียนกับกรมพาณิชย์ของไทย

      ง.  กิจการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร

ทรัพย์สินที่จะนำมาลงทะเบียนทรัพย์สิน  แยกได้เป็น???..ประเภท

      ก.  5  ประเภท          ข.  4  ประเภท                  ค.  3  ประเภท                  ง.  2  ประเภท

ทรัพย์สินตามรายละเอียด ข้อ 15.  ได้แก่????

      ก.  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์                       ข.  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์

      ค.  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง                          ง.  ถูกทุกข้อ

เครื่องแบบ  จัดเป็นวัสดุประเภท????..

      ก.  วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 ข.  วัสดุเครื่องแต่งกาย

      ค.  วัสดุสำนักงาน                                                           ง.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ในกรณีที่ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ทำพัสดุชำรุดเสียหายควรจะดำเนินการ????

      ก.  แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม                  ข.  ชดใช้ด้วยพัสดุเดียวกัน

      ค.  ชดใช้เป็นเงินด้วยสภาพที่เป็นอยู่                  ง.  ถูกทุกข้อ

ในการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ระหว่างหน่วยงานจะต้อง????.

      ก.  ขอยืมด้วยวาจา                                            ข.  ขอยืมโดยทำเป็นหนังสือ

      ค.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข้อ ข.                               ง.  ผิดทุกข้อ

เมื่อครบกำหนดเวลาการยืมพัสดุ  เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทวงคืนภายในเวลา????..

      ก.  3 วัน                    ข.  7  วัน                          ค.  10  วัน                       ง.  15  วัน


การขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  ปกติจะต้องดำเนินการโดยวิธี????

      ก.  ขายทอดตลาด                                            ข.  ขายโดยวิธีประมูลราคา

      ค.  ขายโดยวิธีตกลงราคา                                 ง.  ขายโดยวิธีสอบราคา

สังหาริมทรัพย์คือ????

      ก.  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้                                       ข.  ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

      ค.  ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่                                     ง.  ทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก

อสังหาริมทรัพย์คือ????

      ก.  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้                                       ข.  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้

      ค.  ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่                                     ง.  ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

สังหาริมทรัพย์ได้แก่???.

      ก.  บ้าน  ที่ดิน                                                   ข.  นาฬิกา  สร้อยคอ

      ค.  รถยนต์  เก้าอี้                                               ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.


การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียน  ให้ลงจ่ายทันที  แล้วจะต้องแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน???.วัน

      ก.  15  วัน                 ข.  25  วัน                       ค.  30  วัน  นับแต่วันลงจ่าย        ง.  45  วัน

พัสดุ  หมายถึงอะไร

      ก.  วัสดุ                     ข.  ครุภัณฑ์                     ค.  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 ง.  ถูกทุกข้อ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบั ติของเจ้าพนักงานพัสดุ  คือ??.

      ก.  สำนักงาน ป.ป.ป.                                        ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

      ค.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                           ง.  ถูกทุกข้อ

เจ้าพนักงานพัสดุซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  จะต้องรับโทษ???..

      ก.  โทษทางวินัย       ข.  โทษทางคดีอาญา      ค.  โทษทางคดีแพ่ง                       ง.  ถูกทุกข้อ

คำว่า ?งบประมาณ? คือ???..

      ก.  เงินที่ใช้จ่ายในระบบราชการ                         ข.  วงเงินที่จะใช้ซื้อหรือจ้างโดยประมาณ

      ค.  งบดุลของส่วนราชการโดยประมาณ           ง.  ประมาณการในการจัดซื้อ/จัดจ้างราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นราคาที่ส่วนราชการใช้เป็น???..

      ก.  ราคาเฉลี่ย                         ข.  ราคาท้องตลาด         ค.  ราคาสูงสุด                 ง.  ผิดทุกข้อ

ผู้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์  คือ????.

      ก.  กระทรวงการคลัง               ข.  สำนักงบประมาณ      ค.  กรมบัญชีกลาง          ง.  ผิดทุกข้อ

ผู้ที่แจ้งราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ คือ????

      ก.  กรมโยธาธิการ                   ข.  สำนักงบประมาณ      ค.  กระทรวงการคลัง       ง.  กระทรวงพาณิชย์

หากท่านต้องการทราบแหล่งผลิต  หรือ สถานที่ขายพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ  สามารถหาได้จาก???.

      ก.  หนังสือพิมพ์                                                             ข.  วิทยุ  โทรทัศน์         

      ค.  สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง                        ง.  ถูกทุกข้อ

หากกำหนดค่าปรับเมื่อส่งพัสดุเกินกำหนดเวลา  อัตราร้อยละ .02 ต่อวัน  หมายความว่าราคาพัสดุ 1,000,000 บาท  จะต้องปรับวันละ????..

      ก.  2,000 บาท                        ข.  20,000 บาท               ค.  200  บาท                   ง.  20  บาท


ในการจัดซ้อ  จัดจ้าง  หน่วยงานจะไม่ทำสัญญา  โดยทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน???..

      ก.  ได้                                                                 ข.  ไม่ได้

      ค.  ได้บางกรณี                                                  ง.  ได้เฉพาะวงเงินไม่เกิน 500 บาท

เอกสารประกวดราคา คือ???

      ก.  ประกาศประกวดราคา                                  ข.  รายละเอียดประกอบประกาศประกวดราคา

      ค.  ใบเสนอราคา                                               ง.  ถูกทุกข้อ

ในการเปิดซองประกวดราคา  ผู้ที่อ่านราคาที่เสนอทุกรายให้ทราบทั่วกัน คือ????

      ก.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

      ข.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

      ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

      ง.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

โต๊ะที่ท่านนั่งทำข้อสอบขณะนี้  หากท่านได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแล  ท่านจะต้องลงบัญชีประเภท????.

      ก.  บัญชีโต๊ะ                                                      ข.  ทะเบียนครุภัณฑ์     

      ค.  บัญชีพัสดุ                                                   ง.  ทะเบียนสังหาริมทรัพย์

เจ้าพนักงานพัสดุจะสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุ มพัสดุได้อย่างไร

      ก.  ช่วยเก็บข้อมูลของพัสดุที่รับผิดชอบ             

      ข.  ช่วยพิมพ์รายงานการรับ-จ่ายพัสดุ

      ค.  ใช้บทบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

      ง.  ใช้ได้ทุกข้อ

กระดาษที่ส่วนราชการใช้ในการจัดทำหนังสือราชการ  เอกสารราชการส่วนใหญ่  จัดซื้อจากที่???.

      ก.  บริษัทกระดาษไทย                                       ข.  โรงงานผลิตกระดาษแห่งประเทศไทย

      ค.  โรงงานกระดาษบางปะอิน                           ง.  จัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

 

การจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีจัดซื้อ จัดจ้าง  โดยวิธีพิเศษจ่ายได้ไม่เกิน???

      ก.  ร้อยละ  5                          ข.  ร้อยละ  10                 ค.  ร้อยละ  15                 ง.  ร้อยละ  20
การจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม วงเงิน 60,000 บาท  จะต้องดำเนินการโดย???..

      ก.  วิธีตกลงราคา                    ข.  วิธีสอบราคา                ค.  วิธีพิเศษ                     ง.  วิธีกรณีพิเศษ

เครื่องถ่ายเอกสารเป็นพัสดุประเภท???..

      ก. วัสดุสำนักงาน                                               ข.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

      ค.  ครุภัณฑ์สำนักงาน                                       ง.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
งานจ้างเหมาปกติทั่วไป  จะต้องทำการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน???วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอส่งมอบงาน         

      ก.  10  วันทำการ                    ข.  5  วันทำการ                ค.  3  วันทำการ                ง.  2  วันทำการ

การจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ????

      ก.  ร้อยละ  10                       ข.  ร้อยละ  15                 ค.  ร้อยละ  20                 ง.  ร้อยละ  25
การสอบราคาจัดซื้อพัสดุ  ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า???.

      ก.  20  วัน                              ข.  15  วัน                       ค.  10  วัน                       ง.  7  วัน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  คือ????.

        ก.  เครื่องตัดหญ้า                            ข.  รถเข็น                                 ค.  รถตักล้อยาง                      ง.  วิทยุ-เทป

ข้อใดเป็นครุภัณฑ์

        ก.  ไม้สตาฟพ์แบบพับได้                                                 ข.  เต้นท์

        ค.  หุ่นจำลอง                                                                         ง.  หม้อแปลงไฟฟ้า

ใบเสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคา ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่  ถ้าต้องติดอากรแสตมป์  จะต้องติดมูลค่า????..       

        ก.  ไม่ต้องติดอากรแสตมป์                                             ข.  ติดอากรแสตมป์ร้อยละ  1  ของราคาที่เสนอ

        ค.  ติดอากรแสตมป์ร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอ      ง.  ติดอากรแสตมป์ร้อยละ 0.1 ของราคาที่เสนอ

ข้อใดใช้เป็นหลักประกันสัญญาได้

        ก. เงินสด                                                                                ข.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

        ค.  หนังสือค้ำประกันของธนาคาร                             ง.  ใช้ได้ทุกข้อ

การจัดซื้อเครื่องฉายสไลด์  ต้องเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณ???.

        ก.  หมวดค่าใช้สอย                                                            ข.  หมวดค่าครุภัณฑ์

        ค.  หมวดค่าวัสดุ                                                                  ง.  หมวดค่าสาธารณูปโภค

ปีงบประมาณหมายถึง???.

        ก.  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึง 30  กันยายนปีต่อไป

        ข.  วันที่  1  มกราคม  ถึง  31  ธันวาคม

        ค.  ผิดทั้ง ข้อ  ก. และข้อ  ข.

        ง.  ถูกทั้ง ข้อ  ก. และข้อ  ข.

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  จะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายใน???วัน

        ก.  10  วัน                                                                              ข.  15  วัน               

        ค.  30  วันทำการ  นับแต่วันเริ่มตรวจสอบ                ง.  45  วัน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  เมื่อได้รับการแต่งตั้งจะต้องเริ่มตรวจสอบเมื่อ???.

        ก.  เริ่มตรวจสอบเมื่อใดก็ได้                                          ข.  เริ่มวันทำการแรกของเดือนตุลาคม

        ค.  เริ่มเมื่อได้รับแต่งตั้ง                                                    ง.  เริ่มเมื่อใดก็ได้ภายใน 30 วัน

พัสดุใดเมื่อหมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ ายมาก  เจ้าหน้าที่พัสดุควร???.

        ก.  ขออนุมัติจำหน่าย                                                        ข.  ขออนุมัติโอนให้แก่หน่วยงานอื่นที่ต้องการ

        ค.  ขออนุมัติแปรสภาพหรือทำลาย                             ง.  ถูกทุกข้อ

พัสดุใดที่หมดความจำเป็นที่จะใช้ทางราชการแล้ว  และมีสภาพชำรุดเสื่อมสภาพ  เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการ???

        ก.  ขออนุมัติจำหน่าย                                                        ข.  ขออนุมัติแปรสภาพหรือทำลาย

        ค.  เก็บอนุรักษ์  รักษาไว้                                                   ง.  ถูกทั้ง  ข้อ  ก.  และข้อ  ข.

การขายทอดตลาด  คือ????..

        ก.  การนำพัสดุไปวางขายทั่วไป                                  ข.  การนำพัสดุไปวางขายในตลาดนัด

        ค.  การประมูลขายด้วยวาจา                                           ง.  ผิดทุกข้อ

ปกติส่วนราชการจัดซื้อพัสดุโดยตัดสินที่????.

        ก.  ราคาต่ำสุด                                                                      ข.  คุณภาพดีที่สุด

        ค.  ราคาต่ำสุดและมีคุณภาพตรงตามที่กำหนด      ง.  ราคาที่จัดซื้อครั้งสุดท้าย
 ผู้ที่มีหน้าที่รับซองเสนอราคาของผู้เข้าประกวดราคา  คือ???..

        ก.  เจ้าหน้าที่พัสดุ                                           

        ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

        ค.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

        ง.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

กรณีหน่วยงานต้องการใช้พัสดุเป็นการชั่วคราว  จะใช้วิธีเช่า แทนการจัดซื้อมาใช้งาน ได้หรือไม่

        ก.  ได้                                                                                      ข.  ไม่ได้

        ค.  เช่าได้เฉพาะสังหาริมทรัพย์                                    ง.  เช่าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์

ข้อเสียของการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้า พนักงานพัสดุ  คือ???..

        ก.  เครื่องมีราคาแพง  มีค่าใช้จ่ายสูง       

        ข.  ชำรุดง่าย ต้องการผู้มีความรู้ความเข้าใจ

        ค.  ต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกับความจริงตลอดเวลา  มิฉะนั้นจะทำงานผิดพลาดหมด

        ง.  ถูกทุกข้อ

ปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในระบบ MS  DOS  หรือ  MICROSOFT  WINDOWS (ระบบดอส  หรือ  วินโดว์)  โปรแกรมใดที่สามารถนำมาใช้ในการทำบัญชีควบคุมพัสดุได้

        ก.  DBASE, FOXPRO (ดีเบส, ฟ๊อกซ์โปร)           ข.  LOTUS 1-2-3 (โลตัส 1-2-3)

        ค.  EXCEL (เอ๊กเซล)                                                        ง.  ใช้ได้ทุกข้อ
หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจ้างเอกชน  ให้คำปรึกษา  ศึกษาวิจัย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องดำเนินงานจ้างโดยวิธีการ?????

        ก.  ดำเนินการจ้างตามปกติทั่วไป                                 ข.  จ้างโดยวิธีพิเศษ

        ค.  จ้างที่ปรึกษา                                                                   ง.  ผิดทุกข้อ
หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบอาคารสำนั กงานต้องดำเนินการจ้างตามวิธีการ ????.

        ก.  ดำเนินการจ้างตามปกติทั่วไป                                 ข.  จ้างโดยวิธีพิเศษ

        ค.  จ้างที่ปรึกษา                                                                   ง.  จ้างออกแบบ
 ?ผู้ควบคุมงาน?  หมายถึง????

        ก.  ผู้ควบคุมการปฏิบัติราชการ                   ข.  ผู้ควบคุมงานที่แต่งตั้งโดยผู้สั่งจ้าง

        ค.  ผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน                             ง.  ถูกทุกข้อ

ให้เครดิตเว็บเพื่อนบ้านครับ

yanakon:
แนวข้อสอบงานสารบรรณ
1.Question : การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
Answer 1 : การเก็บก่อนปฏิบัติ
Answer 2 : การเก็บระหว่างปฏิบัติ
Answer 3 : การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
Answer 4 : การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
2.Question : ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
Answer 1 : 2
Answer 2 : 3
Answer 3 : 4
Answer 4 : 5
3.Question : ตามที่ได้มีช่อง ?การปฏิบัติ? ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร
Answer 1 : เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา
Answer 2 : เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
Answer 3 : เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
Answer 4 : เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด
4.Question : ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
Answer 1 : ทะเบียนรับ
Answer 2 : ทะเบียนจ่าย
Answer 3 : ทะเบียนส่ง
Answer 4 : ทะเบียนเก็บ
5.Question : (ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ???????????..
วันที่????????????.
เวลา????????????.
คืออะไร
Answer 1 : ใบรับหนังสือ
Answer 2 : ทะเบียนหนังสือรับ
Answer 3 : ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ
Answer 4 : ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

yanakon:

6.Question : การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
Answer 1 : ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ
Answer 2 : ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
Answer 3 : ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป
Answer 4 : ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ
7.Question : การเสนอหนังสือคืออะไร
Answer 1 : การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
Answer 2 : การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
Answer 3 : การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
Answer 4 : การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
8.Question : เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
Answer 1 : ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
Answer 2 : ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
Answer 3 : ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง
Answer 4 : ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน
9.Question : การร่างหนังสือคืออะไร
Answer 1 : การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
Answer 2 : การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
Answer 3 : การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
Answer 4 : การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ
10.Question : ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
Answer 1 : ลงทะเบียนรับหนังสือ
Answer 2 : ประทับตรารับหนังสือ
Answer 3 : เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
Answer 4 : ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
11.Question : ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
Answer 1 : การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
Answer 2 : การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
Answer 3 : การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
Answer 4 : ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.

yanakon:

12.Question : การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก
Answer 1 : แบบฟอร์ม
Answer 2 : ใจความ
Answer 3 : วรรคตอน
Answer 4 : ตัวสะกดการันต์
13.Question : การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
Answer 1 : ท้ายหนังสือ
Answer 2 : ให้เห็นได้ชัด
Answer 3 : บนหัวหนังสือ
Answer 4 : ตรงไหนก็ได้
14.Question : หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท
Answer 1 : 4
Answer 2 : 3
Answer 3 : 2
Answer 4 : ประเภทเดียว
15.Question : ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
Answer 1 : เวลาเลิกประชุม
Answer 2 : ผู้จดรายงานการประชุม
Answer 3 : ผู้ตรวจรายงานการประชุม
Answer 4 : วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
16.Question : ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร
Answer 1 : ประธานกล่าวเปิดประชุม
Answer 2 : บอกเรื่องที่จะประชุม
Answer 3 : การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
Answer 4 : การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
17.Question : การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
Answer 1 : 5 ปี
Answer 2 : 10 ปี
Answer 3 : 15 ปี
Answer 4 : 20 ปี

yanakon:
18.Question : การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "ด่วนมาก"
Answer 1 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
Answer 2 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
Answer 3 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
Answer 4 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
19.Question : การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง"
Answer 1 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
Answer 2 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
Answer 3 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
Answer 4 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
20.Question : การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ"
Answer 1 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
Answer 2 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
Answer 3 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
Answer 4 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
21.Question : การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "เลขที่หนังสือออก"
Answer 1 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
Answer 2 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
Answer 3 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
Answer 4 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
22.Question : การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน
Answer 1 : มุมกระดาษด้านล่างขวา
Answer 2 : กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา
Answer 3 : ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
Answer 4 : ตรงไหนก็ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป