งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เตรียมสอบท้องถิ่น : ตอนที่ 3 การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 08/ต.ค./2012, 11:14:08 AM
99898 ครั้ง
LINE it!
เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 3
การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จากหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องๆ ไม่ว่าจะเป็น
- การเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ต้องบรรจุทำงานอยู่อย่างน้อย 1 ปี ก่อนจึงจะทำเรื่องโอนย้ายได้
- การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ก็สามารถใช้ภายในกลุ่มจังหวัด / ภาค (ข้ามจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด/ภาคได้)
- การขอใช้บัญชี (ขอรับรองบัญชี) หน่วยงานที่ขอใช้ ก็ต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เป็นเจ้าของบัญชี
   ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้


การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามหลักเกณฑ์ฯการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จาก “ผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ” ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่สอบได้คะแนนภาค ค มากกว่า จะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าคะแนนภาค ค. เท่ากันอีก ผู้ที่สอบได้คะแนนภาค ข. มากกว่า จะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่...ถ้าได้คะแนนภาค ข. เท่ากันอีก ผู้ที่สอบได้คะแนนภาค ก. มากกว่า จะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า สุดท้ายถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ ดังนั้น การสมัครก่อน หรือหลัง ก็มีผลกับการเรียงลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะครับ

เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อฉันลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การรับโอนผู้สอบแข่งขัน
การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตำแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าไม่สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การเรียกใช้บัญชี
หากสอบผ่าน จนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ในบัญชีฯจะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
* ถ้า อบจ./เทศบาล/อบต. จัดสอบเอง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้ได้เฉพาะหน่วยงานที่จัดเท่านั้น หน่วยงานอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้
* ถ้าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้จัดสอบ ในแบบรายกลุ่มจังหวัด / รายภาคนั้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้ได้ในกลุ่มจังหวัดหรือภาคนั้น


ยกตัวอย่างเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดมุกดาหาร 2.จังหวัดยโสธร 3.จังหวัดร้อยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ 5.จังหวัดสุรินทร์ 6.จังหวัดอำนาจเจริญ 7.จังหวัดอุบลราชธานี การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะประกาศเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 7 จังหวัดข้างต้นที่ร้องขอให้จัดการสอบและมีอัตรากำลังตำแหน่งว่าง สามารถขอใช้บัญชีได้ จึงจะทำให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถใช้ข้ามจังหวัดได้ แต่ไม่สามารถใช้ข้ามภาคได้ ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิม จากจุดนี้ก่อให้เกิดผลดีในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทำให้โอกาสการเรียกใช้บัญชีมีมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม จะทำให้จำนวนผู้สอบแข่งขันนั้นมีจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น

การอนุญาตให้ใช้บัญชี
   กรณีเทศบาลเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้เทศบาลอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้

การรับรองบัญชี
   กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อฉันลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นที่อยู่ในภาค/เขตที่กำหนด
* ทั้งนี้จะต้องดำเนินการหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจำนวนแล้ว
   กรณีตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือบรรจุแต่งตั้งครบทั้งบัญชีแล้ว  ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อฉันลกันของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอื่นได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
[/size]

>>> ตอนต่อไป : ตอนที่ 4 จะพูดถึงหลักการอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก
โดย : ส.เสือ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล


=============== เตรียมสอบท้องถิ่น ===============
ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสอบบรรจุของท้องถิ่น
ตอนที่ 2 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตอนที่ 3 การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31/ส.ค./2016, 10:59:27 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

58 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 กุหลาบแดง 08/ต.ค./2012, 11:19:29 AM

รอๆๆตอนต่อไป ตอนที่ 4 ค่ะ

นายกเว็บ

#2 เด็กกระบี่&เด็กเมืองคอน 08/ต.ค./2012, 11:29:28 AM

ขอบคุณครับ

เซียน(GURU)

#3 ท่าน เอ 08/ต.ค./2012, 11:30:29 AM

ได้ความรู้มากเลยครับ จะรออ่านตอนต่อไป

หัวหน้าเว็บ

#4 anuchitposri 08/ต.ค./2012, 11:39:14 AM

เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 3
การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้


จากหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องๆ ไม่ว่าจะเป็น
- การเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ต้องบรรจุทำงานอยู่อย่างน้อย 1 ปี ก่อนจึงจะทำเรื่องโอนย้ายได้
- การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ก็สามารถใช้ภายในกลุ่มจังหวัด / ภาค (ข้ามจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด/ภาคได้)
- การขอใช้บัญชี (ขอรับรองบัญชี) หน่วยงานที่ขอใช้ ก็ต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เป็นเจ้าของบัญชี
   ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้


การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามหลักเกณฑ์ฯการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จาก “ผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ” ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่สอบได้คะแนนภาค ค มากกว่า จะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าคะแนนภาค ค. เท่ากันอีก ผู้ที่สอบได้คะแนนภาค ข. มากกว่า จะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่...ถ้าได้คะแนนภาค ข. เท่ากันอีก ผู้ที่สอบได้คะแนนภาค ก. มากกว่า จะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า สุดท้ายถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ ดังนั้น การสมัครก่อน หรือหลัง ก็มีผลกับการเรียงลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะครับ

เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อฉันลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การรับโอนผู้สอบแข่งขัน
การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตำแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าไม่สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การเรียกใช้บัญชี
หากสอบผ่าน จนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ในบัญชีฯจะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
* ถ้า อบจ./เทศบาล/อบต. จัดสอบเอง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้ได้เฉพาะหน่วยงานที่จัดเท่านั้น หน่วยงานอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้
* ถ้าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้จัดสอบ ในแบบรายกลุ่มจังหวัด / รายภาคนั้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้ได้ในกลุ่มจังหวัดหรือภาคนั้นยกตัวอย่างเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดมุกดาหาร 2.จังหวัดยโสธร 3.จังหวัดร้อยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ 5.จังหวัดสุรินทร์ 6.จังหวัดอำนาจเจริญ 7.จังหวัดอุบลราชธานี การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะประกาศเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 7 จังหวัดข้างต้นที่ร้องขอให้จัดการสอบและมีอัตรากำลังตำแหน่งว่าง สามารถขอใช้บัญชีได้ จึงจะทำให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถใช้ข้ามจังหวัดได้ แต่ไม่สามารถใช้ข้ามภาคได้ ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิม จากจุดนี้ก่อให้เกิดผลดีในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทำให้โอกาสการเรียกใช้บัญชีมีมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม จะทำให้จำนวนผู้สอบแข่งขันนั้นมีจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น

การอนุญาตให้ใช้บัญชี
   กรณีเทศบาลเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้เทศบาลอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้

การรับรองบัญชี
   กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อฉันลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นที่อยู่ในภาค/เขตที่กำหนด
* ทั้งนี้จะต้องดำเนินการหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจำนวนแล้ว
   กรณีตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือบรรจุแต่งตั้งครบทั้งบัญชีแล้ว  ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อฉันลกันของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอื่นได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด

>>> ตอนต่อไป : ตอนที่ 4 จะพูดถึงหลักการอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก
โดย : ส.เสือ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล


ขอบคุณครับ สอ เสือ

เซียน(GURU)

#5 NaiiSanti 08/ต.ค./2012, 11:56:06 AM

ขอขอบคุณพี่ ส เสือ มากมายเลยครับ ที่ให้ความรู้ ความกระจ่าง และชี้แนะให้เราเตรียมตัวในการสอบครั้งนี้ ^^

นายกเว็บ

#6 torpad 08/ต.ค./2012, 12:02:45 PM

ขอบคุณมากครับ อ่านกันต่อไป

สมาชิกในตำนาน
เซียน(GURU)

#7 ****doublea****** 08/ต.ค./2012, 02:14:00 PM

ขอบคุณมากคะ

รองหัวหน้าเว็บ

#8 kikkok 08/ต.ค./2012, 04:16:53 PM

เริ่มเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณนะ M;1ค่ะ

นายกเว็บ

#9 anupob 08/ต.ค./2012, 08:28:16 PM

ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#10 Teerawut004 08/ต.ค./2012, 08:42:53 PM

ขอบคุณครับ...

เซียน(GURU)

#11 【 Sakthanwa Moonthep 】 08/ต.ค./2012, 09:02:38 PM

ขอบคุณมากครับผม

รองหัวหน้าเว็บ

#12 ying_ann 08/ต.ค./2012, 10:21:05 PM

ขอบคุณมากนะคะ รออ่านตอน 4 ค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#13 แมวสาระดี 08/ต.ค./2012, 10:58:40 PM

thank a lot kub ^^

เจ้าหน้าที่ใหม่

#14 teealex 09/ต.ค./2012, 04:55:36 AM

ขอบคุณมากครับ