ปฏิบัติราชการแทน vs รักษาราชการแทน

(1/3) > >>

pikaqiu07:
คือว่างงกับสองคำนี้น่ะค่ะ ว่ามันต่างกันอย่างไรเหรอค่ะ
ท่านผู้รู้ช่วยตอบให้หายสงสัยด้วยค่ะ m;3

มะเหมี่ยว:
เอ่อ เราก็ทำงานราชการอ่ะนะ แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะอธิบายให้ถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่า
ปฏิบัติราชการแทน หมายถึง เช่น ผอ.มีคำสั่งแต่งตั้งให้ รอง ผอ. ทำงานหนึ่งงานใดแทนโดยออกเป็นคำสั่งให้                             
ปฏิบัติราชการแทน(ในกรณีที่ตัว ผอ.คงทำงานอยู่ หรือไม่อยู่ก็ตามอาจจะหมายถึงการเซ็นหนังสือ เช่นหนังสือเชิญประชุมซึ่งเป็นหนังสือภายนอกที่ไม่สำคัญมากอะไรประมาณนี้)
รักษาราชการแทน  หมายถึง แต่งตั้งให้บุคคล ๆ หนึ่งรักษาราชการแทนตนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้อยู่ปฏิบัติงาน เช่นอาจจะมีการประชุมหรือสัมมนาต่างจังหวัด ทำให้ตนไม่ได้อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน จึงออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใด ๆ ขึ้นมาเพื่อรักษาราชการแทน

น้องตี๋เล็ก:
คำว่า "ปฏิบัติราชการแทน" หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจในการบริหารราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการแทน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยที่ผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้ทรงอำนาจที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนั้นทุกประการ

สำหรับคำว่า "การรักษาราชการแทน" นั้นหมายถึง กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ ได้มีการแต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดเข้าไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น เช่น กรณีในสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ กฎหมายกำหนดให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้าไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนได้

ของคุณมะเหมี่ยวก็ถูกต้องค่ะ  :th\tukky14:
..เพื่อนเรานี่เก่งจริงๆเลย..

pikaqiu07:
ขอบคุณมากเลยน่ะค่ะ กระจ่างขึ้นเยอะเลย  M;1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป