งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 30/พ.ย./2012, 11:18:32 PM
2453 ครั้ง
LINE it!
องคการบริหารสวนตําบลเจริญผล
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล 
มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง จํานวน  ๒  ตําแหนง
คือ

พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  ๒  อัตรา 
และ
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน  ๑  อัตรา

กําหนดการรับสมัครสอบพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ตั้งแตวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน – ๑๒ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล  อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซด www.charoenpon.go.th  หรือสอบถามไดที่เบอรโทร ๐-๕๖๓๕-๐๕๙๖ 

รายละเอียด
http://www.charoenpon.go.th/dnm_file/news/9985_center.PDF

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น