งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เตรียมสอบท้องถิ่น : ตอนที่ 6 คุณวุฒิที่ต้องมี รายวิชาที่ต้องใช้สอบ ภาค ข ในแต่ละตำแหน่ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รองหัวหน้าเว็บ

#30 Be R 09/ม.ค./2013, 04:34:35 PM

ขอบคุณมากค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#31 namnuy 09/ม.ค./2013, 10:01:49 PM

ข้อมูล ทั้งหมดเป็นแนวทางให้คนที่ยังไม่รู้ได้มากๆเลยคะ 


แต่คือ....  อยากได้ นักวิชาารสาธารณสุข, นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  ด้วยนะคะ 
(ขอบคุณล่วงหน้า ผู้ที่มาตอบนะคะ)

เจ้าหน้าที่ใหม่

#32 Bling 10/ม.ค./2013, 10:46:08 PM

นักผังเมืองไม่มีเหรอค่ะ

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#33 ส.เสือ™ 11/ม.ค./2013, 07:07:11 PM

นักวิชาการพัสดุ 3 ไม่มีหราคะ

ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้านพาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
(1) ความรู้ในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540


ข้อมูล ทั้งหมดเป็นแนวทางให้คนที่ยังไม่รู้ได้มากๆเลยคะ 


แต่คือ....  อยากได้ นักวิชาารสาธารณสุข, นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  ด้วยนะคะ 
(ขอบคุณล่วงหน้า ผู้ที่มาตอบนะคะ)

ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์  การพยาบาล สุขศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
7. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522
8. พ.ร.บ. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
9. พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
10.พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

นักผังเมืองไม่มีเหรอค่ะ

ชื่อตำแหน่ง  นักผังเมือง 3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม  วิจิตรศิลป์  สถาปัตยกรรม  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
(1) ความรู้ในทางงานช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
7. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
8. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

เจ้าหน้าที่ใหม่

#34 chunya 12/ม.ค./2013, 09:46:06 AM

สอบถามเรื่องวุฒิการสมัครตำแหน่งนักวืชาการพัสดุคะ  จบศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป สมัครได้ไหมคะ

รองหัวหน้าเว็บ

#35 อมยิ้ม 14/ม.ค./2013, 06:45:03 PM

ขอบคุณครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#36 namnuy 15/ม.ค./2013, 03:32:38 PM

ขอบคุณค่ะ

รองปลัด I.T.

#37 tummmm2009 17/ม.ค./2013, 01:35:45 PM

นักสังคมสงเคราะห์ค่ะ สอบอะไรบ้างค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#38 kalyothin 18/ม.ค./2013, 12:43:12 PM

นักวิชาการจัดเก็บรายได้3 ไม่มีเหรอค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#39 muenoy 18/ม.ค./2013, 12:53:51 PM

จบ ป ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สามารถสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างค่ะ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#40 Bungname 22/ม.ค./2013, 10:19:46 AM

ไม่ทราบว่ามีแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ภาค ข คะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#41 tuche123 23/ม.ค./2013, 05:23:35 PM

ขอคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#42 browny09 24/ม.ค./2013, 11:56:26 AM

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ...

เจ้าหน้าที่ใหม่

#43 Red Bull 27/ม.ค./2013, 10:47:42 PM

มีวุฒิปวส.จบคอมฯธุรกิจ/ป.ตรีจบทรัพยากรมนุษย์ สอบไรได้บ้างคะ
ระดับไหน

รองหัวหน้าเว็บ

#44 อมยิ้ม 28/ม.ค./2013, 12:20:49 AM

มีวุฒิปวส.จบคอมฯธุรกิจ/ป.ตรีจบทรัพยากรมนุษย์ สอบไรได้บ้างคะ
ระดับไหน
ระดับ2 คอมสามารถสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ได้ครับ
ส่วน ระดับ 3 ป.ตรี จบทรัพยากรฯไม่ทราบว่าเป็นวุฒิทางบริหารรึปล่าว หากเป็นทางบริหารก็สามารถลงได้หลายตำแหน่ง เช่น นวก.ประชาสัมพันธ์,บุคลากร, นักพัฒนาชุมชน(ตำแหน่งนี้รับป.ตรีทุกสาขา)