คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 และรายละเอียดวิชาสอบ

<< < (2/8) > >>

Sihamunee018:
ตรงเปะ อิอิ

panizara:
อ้างจาก: ส.เสือ™ ที่ 04 ธันวาคม  2012, 09:51:34 PM

ชื่อตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 3

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
(1) ความรู้ในทางงานพัฒนาชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2542
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548
11. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

   * กรณีล่าสุด อบต.สบป่อง ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน เหตุการณ์ปัจจุบัน

dan sarakham:
แล้วสอบภาค ก หละครับมีอะไรบ้าง เห็นของกุดรังภาค ก มีกฎหมาย 7 วิชา และเมื่อรวมกับภาค ข แล้วเป็น 20 วิชารวมภาษาไทย คณิตฯเป็น 22วิชา อยากทราบว่าสอบแต่ละที่รายวิชาที่ใช้สอบไม่เหมือนกันใช่ไหมและมีวิชาที่ใช้สอบหลักๆอะไรบ้าง

dan sarakham:
สวัสดีครับพี่ส. เสือ ผมเกิดการสับสนเกี่ยวกับรายวิึชาที่ใช้สอบพัฒนาชุมชน 3ทั้งกและข ข้อมูลของพี่มีรายวิชาแบบนี้ แต่ที่พี่ saktanva เขาบอกไม่เหมือนของพี่ เช่น ที่ต่างภาค ก. พรบ.เมืองพัทยา   ภาค ข ระเบี่ยบความลับ 44 พรบ.ระเมิด 39            วิปปกครอง 39 ระเบี่ยบจ่ายเบี่ยผู้สูงอายุ ฯ ครับแล้วจะยึดเอาตัวไหนดีครับ

ส.เสือ™:
อ้างจาก: dan sarakham ที่ 18 มกราคม  2013, 07:09:33 AM

แล้วสอบภาค ก หละครับมีอะไรบ้าง เห็นของกุดรังภาค ก มีกฎหมาย 7 วิชา และเมื่อรวมกับภาค ข แล้วเป็น 20 วิชารวมภาษาไทย คณิตฯเป็น 22วิชา อยากทราบว่าสอบแต่ละที่รายวิชาที่ใช้สอบไม่เหมือนกันใช่ไหมและมีวิชาที่ใช้สอบหลักๆอะไรบ้างขออธิบายเนื้อหาการสอบ ของ สนาม อบต. กุดรัง ดังนี้นะครับ

ภาค ก จะออกสอบ

     (1) วิชาสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน
   จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
   จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคยออกถึง “การหาค่าของเลขอนุกรม , การหาร้อยละ , โจทย์เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ , การอ่านค่าจากตาราง กราฟ แผนภูมิ”
     (2) วิชาภาษาไทย มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน
   จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
   จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทย ข้อสอบเคยออกถึง “อุปมา อุปไมย , เงื่อนไขทางภาษา , การเรียงประโยค , การเติมคำ , การตีความจากบทความยาว , คำราชาศัพท์ , สำนวน สุภาษิตไทย”
     (3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ตามนี้เลย
          (1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
          (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
          (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
          (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
          (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          (6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
          (7) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

ภาค ข จะออกสอบ 100 คะแนน

     - พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542
     - พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
     - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
     - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว