งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: จบ ปวช อิเล็กทรอนิกส์

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เจ้าหน้าที่ใหม่

#30 surin ratchayot 26/พ.ค./2014, 05:41:14 AM

จบ อนุปริญญา อิเลคทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) สมัคร จพง.ป้องกันได้ไหมครับ

เซียน(GURU)

#31 korat. 09/มิ.ย./2014, 12:49:50 PM

จบ ปวช อิเล็กทรอนิกส์ สอบตำแหน่งนี้ไม่ได้ แปลกจัง ได้ช่างไฟฟ้าอย่างเดียว

สาขาอิเล็คทรอนิกส์ สอบตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯได้ครับ...ผมมีหนังสืหารือสนใจเมล์มาครับ

แต่สาขาอิเลคทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) ผมไม่ทราบครับ


 e;y

เจ้าหน้าที่ใหม่

#32 kutsuo008 03/ก.ค./2014, 06:34:48 AM

พี่คับ ขอหนังสือหารือเรื่องวุฒิ อิเล็กทรอนิคด้วยคับ เนื่องจาก อบต. ที่ผมจะโอนไปไม่มีตัวอย่างเรื่องวุฒิ คับ   
asr_te008@hotmail.com

เซียน(GURU)

#33 korat. 03/ก.ค./2014, 07:44:11 AM

พี่คับ ขอหนังสือหารือเรื่องวุฒิ อิเล็กทรอนิคด้วยคับ เนื่องจาก อบต. ที่ผมจะโอนไปไม่มีตัวอย่างเรื่องวุฒิ คับ   
asr_te008@hotmail.com

ส่งให้แล้วนะครับ...ลองเช็คดู

 e;y

เจ้าหน้าที่ใหม่

#34 erf 19/ก.ค./2014, 08:07:09 AM

ผมจบช่างเชื่อมโลหะมาสมัครสอบป้องกันได้ไหม

V.I.P. ผู้สนับสนุน
หัวหน้าเว็บ

#35 AAFAIR 19/ก.ค./2014, 12:26:37 PM

ขอด้วยครับ  satjapot@hotmail.co.th

V.I.P. ผู้สนับสนุน
หัวหน้าเว็บ

#36 AAFAIR 19/ก.ค./2014, 12:27:04 PM

พี่คับ ขอหนังสือหารือเรื่องวุฒิ อิเล็กทรอนิคด้วยคับ เนื่องจาก อบต. ที่ผมจะโอนไปไม่มีตัวอย่างเรื่องวุฒิ คับ   
asr_te008@hotmail.com

ดูรายละเอียด  อีเมล์  ข้อความส่วนตัว (ออนไลน์)
   
Re: จบ ปวช อิเล็กทรอนิกส์
« ตอบ #35 เมื่อ: วันนี้ เวลา 12:26:37 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความแก้ไขข้อความ
ขอด้วยครับ  satjapot@hotmail.co.th

เซียน(GURU)

#37 korat. 21/ก.ค./2014, 09:58:22 AM

ผมจบช่างเชื่อมโลหะมาสมัครสอบป้องกันได้ไหม

ได้  1000000 % ครับ

 e;y

เจ้าหน้าที่ใหม่

#38 พนักงานดับเพลิง อบจ.ชม. 05/ส.ค./2014, 03:55:32 PM

 ผม จบ
ปวช. ก่อสร้าง

ปวส. ก่อสร้าง
ป.ตรี  ก่อสร้าง  ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#39 surin ratchayot 21/ส.ค./2014, 11:07:32 PM

เดิมไม่มี ช่างอิเลคฯ ระบุไว้ (กพ. ให้อิเลคฯเป็นคุณวุฒิเดียวกับไฟฟ้า) นี่ปรับปรุงใหม่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)
 
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท  ทั่วไป
สายงาน  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน การระงับ และ
การบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ รวมทั้งการเฝาระวัง การตรวจ
ตรา การฝกซอมการรับมือลวงหนากับเหตุการณรายแรงตางๆ ตลอดจนการพิจารณาทําความเห็น
การสรุปรายงาน และการเสนอแนะการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เชน อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติงาน
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับชํานาญงาน
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับอาวุโส
ก.ถ. กําหนดวันที่ .........................พ.ศ. 2552

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ระยะที่
2)
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
(สปร.)

ตําแหนงประเภท    ทั่วไป
ชื่อสายงาน      ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อตําแหนงในสายงาน   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับตําแหนง     ปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1.  ดานปฏิบัติการ
(1)  ดําเนินการปองกัน ระงับ และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือตามที่รอง
ขอ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและ
บรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(2)  เฝาระวั ง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพื่อดําเนินการปองกัน
เชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ
(3)  จัดเตรียม จัดเก็บบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ หรือยานพาหนะที่ใชใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอและให
การดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบรื่นและปลอดภัย
(4)  ศึกษาคนควา และรวบรวมงานวิชาการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก หลักเกณฑ และนโยบาย
ตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ
(5)  แกไขปญหาตางๆ ในเบื้องตนดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบที่กําหนดไว
(6)  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่ อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(7)  ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2.  ดานบริการ
(8)  ตอบขอซักถาม เผยแพร ฝกอบรม และถายทอดความรูความเขาใจดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหแกผูประสบภัย ประชาชน และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถปองกัน และบรรเทาเหตุการณ
ตางๆ ได
(9)  ประสานงานกับหน วยงานภาคราชการและเอกชนในการขอความร วมมือหรือใหความ
ชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไป
อยางราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ระยะที่
2)
 
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา
ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่
ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ชางเครื่องยนต ชาง
ไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกสชางเชื่อมและโลหะแผน หรือ
ทางอื่นที่ ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางชางเครื่องยนต
ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือ
ทางอื่นที่ ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)

เจ้าหน้าที่ใหม่

#40 tonit 08/ก.ย./2014, 07:36:35 AM

ขอหนังสือหารือเรื่องวุฒิ อิเล็กทรอนิคด้วยคับ
tonit.b@hotmail.co.th
ขอบคุณครับ

หัวหน้าเว็บ

#41 sogoodbye 13/ส.ค./2015, 02:25:21 PM

จบปริญาตรี  อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สมัคร นักป้องกันฯได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่ใหม่

#42 tawansingkaew 05/ก.ย./2015, 08:40:50 AM

เรียน มหาลัยของรัฐ เลยไม่มี ปวส.เลยเรียน ป.ตรี 4 ปีครับ เป็นป้องกันได้ไหม สาย 2 ป้องกันสาย 2 ต้องคูณวุฒิ ปวส.

เจ้าหน้าที่ใหม่

#43 kamonchat 30/ก.ย./2015, 09:30:54 AM

รบกวนสอบถามให้แฟน นะคะ
วุฒิ ปวส.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
     ป.ตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
สามารถสมัครสอบ บรรเทาสาธาณภัยได้ไหมคะ
หรือสามารถสอบอย่างอื่นได้ไหม ขอบคุณมากๆ คะ
  :wanwan011:

เจ้าหน้าที่ใหม่

#44 dusitlaw 30/ก.ย./2015, 12:52:43 PM

ปวช อิเล็กทรอนิก
ปวส เทคนิคคอมพิวเตอร์
สอบได้ใหมครับ