ขอสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯและแผน เล็กน้อยครับ

(1/2) > >>

Andeschini:
คือตอนนี้ผมลังเลว่าจะลงตำแหน่งอะไรดี ระหว่าง บุคคลากร 3 กับ จนท.วิเคราะห์ฯและแผน  อยากทราบว่า ลักษณะการปฏิบัติงาน จนท.วิเคราะห์ฯและแผน เป็นอย่างไร งานหนักไหม เมื่อเทียบกันกับ ตำแหน่ง บุคลากร  แล้วการสอบการเป็นหัวหน้าสำนักของทั้ง 2 ตำแหน่ง มีกระบวนการอย่างไรครับ (พอดีสอบครั้งแรก มาเก็บข้อมูล ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ )

ส.เสือ™:
บุคลากร
จะทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ (งานบริหารบุคคล)
ทำเรื่องเกี่ยวการเลื่อนระดับ การโอนย้าย การติดต่อประสานกับท้องถิ่นจังหวัด การดูแลสิทธิของพนักงาน
จะต้องประสานการทำงานกับ "พนักงานขององค์กรทุกคน / ท้องถิ่นจังหวัด / ท้องถิ่นอำเภอ / นายกฯ ปลัด และผู้ทรงคุณวุฒิ"

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
จะทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ซึ่งจะมีปฎิทินการทำงานอย่างชัดเจน เช่น ไม่ว่าจะเป็นการ ลงพื้นที่ประชาคมจัดทำแผน ทำแผนพัฒนาเทศบาล ทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นต้น
จะต้องประสานการทำงานกับ "นายกฯ / ปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการทุกกอง / สมาชิกสภา / กรรมการชุมชน"

การสอบหัวหน้าสำนักปลัด
ครองตำแหน่งไปให้ถึงระดับ 6 ก่อนจากนั้น ค่อยขอสอบขึ้นเป็น "นักบริหารงานทั่วไป" (หัวหน้าฝ่าย)
ถ้าหลัง 12 กันยายน 2556 จะต้องครองนักบริหารงานทั่วไปให้ครบ 2 ปีก่อน ถึงจะสอบหัวหน้าสำนักปลัดได้ครับ

พี่อร:
เมื่อถึงระดับ 6 สอบเป็นหัวหน้าฝ่าย เมื่อครบ 2 ปีสอบหัวหน้าสำนักปลัด มีข้อสงสัยน่ะค่ะ ตอนสอบหัวหน้าฝ่ายจำกัดวุฒิที่เราเรียนมาหรือไม่ เมื่อสอบหัวหน้าสำนักปลัดจำกัดวุฒิที่เราเรียนมาหรือไม่ มีบางท่านบอกว่าปลัดเทศบาลก็ต้องมีวุฒ นิติ  รศ. รปศ. เหมือนปลัดอำเภอ เป็นความจริงหรือเปล่า อีกคำถามนะคะวันก่อนอ่านเจอเขาบอกว่าเมื่อถึงระดับ 8 หรือ 9 ไม่แน่ใจ จะสามารถไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด้วย ขั้นตอนการไปสู่ตำแหน่งนั้นจริงหรือเปล่าคะ แล้วไปยังไงคะ โอกาสมีมากแค่ไหน ตอนนี้ยังนับหนึ่งไม่เป็นเลยค่ะ พี่ ข้างบ้านก็ทำงานอยู่หลายท่าน แต่คุยไปคุยมาเขาทำให้เราสับสน งง งง น่ะค่ะ งานท้องถิ่นได้อยู่ไกล้บ้าน ดูแลคนที่เรารัก ไม่ต้องให้พ่อแม่ ชะเง้อคอย ลูกเป็นใหญ่เป็นโตในที่ไกลแต่ท่านก็อยู่แต่ความภูมิใจที่จับต้องไม่ได้ ยามเจ็บป่วยก็ไม่ได้จูงท่านไปหาหมอ คนแก่ไม่ค่อยอยากจากบ้านเกิดเขาอยากหลับที่บ้าน ถ้าสอบท้องถิ่นได้คงดีมากเลยค่ะ

ส.เสือ™:
อ้างจาก: พี่อร ที่ 25 ธันวาคม  2012, 01:54:31 PM

เมื่อถึงระดับ 6 สอบเป็นหัวหน้าฝ่าย เมื่อครบ 2 ปีสอบหัวหน้าสำนักปลัด มีข้อสงสัยน่ะค่ะ ตอนสอบหัวหน้าฝ่ายจำกัดวุฒิที่เราเรียนมาหรือไม่ เมื่อสอบหัวหน้าสำนักปลัดจำกัดวุฒิที่เราเรียนมาหรือไม่ มีบางท่านบอกว่าปลัดเทศบาลก็ต้องมีวุฒ นิติ  รศ. รปศ. เหมือนปลัดอำเภอ เป็นความจริงหรือเปล่า อีกคำถามนะคะวันก่อนอ่านเจอเขาบอกว่าเมื่อถึงระดับ 8 หรือ 9 ไม่แน่ใจ จะสามารถไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด้วย ขั้นตอนการไปสู่ตำแหน่งนั้นจริงหรือเปล่าคะ แล้วไปยังไงคะ โอกาสมีมากแค่ไหน ตอนนี้ยังนับหนึ่งไม่เป็นเลยค่ะ พี่ ข้างบ้านก็ทำงานอยู่หลายท่าน แต่คุยไปคุยมาเขาทำให้เราสับสน งง งง น่ะค่ะ งานท้องถิ่นได้อยู่ไกล้บ้าน ดูแลคนที่เรารัก ไม่ต้องให้พ่อแม่ ชะเง้อคอย ลูกเป็นใหญ่เป็นโตในที่ไกลแต่ท่านก็อยู่แต่ความภูมิใจที่จับต้องไม่ได้ ยามเจ็บป่วยก็ไม่ได้จูงท่านไปหาหมอ คนแก่ไม่ค่อยอยากจากบ้านเกิดเขาอยากหลับที่บ้าน ถ้าสอบท้องถิ่นได้คงดีมากเลยค่ะ


คำถามที่ 1 ข้อสงสัยน่ะค่ะ ตอนสอบหัวหน้าฝ่ายจำกัดวุฒิที่เราเรียนมาหรือไม่
คำตอบ
ขอยกตัวอย่างคุณสมบัติการสอบหัวหน้าฝ่าย ดังนี้

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6)
คุณสมบัติ
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ไดดํารงตําแหนงไมต่ำกวาระดับ 6 หรือที่ก.ท.เทียบเทา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานทั่วไป 6)
คุณสมบัติ
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ไดดํารงตําแหนงไมต่ำกวาระดับ 6 หรือที่ก.ท.เทียบเทา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  (นักบริหารงานคลัง 6)
คุณสมบัติ
1.ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
2. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า

ดังนั้นสรุปว่า การสอบขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายฯ ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 นั้น ต้องมีวุฒิ ป.ตรี สาขาใดก็ได้
แต่ถ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายฯ (งานเฉพาะด้าน) เช่น นักบริหารงานคลัง 6 ก็ต้องใช้มีวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  บริหารการคลัง ฯ
หรือหัวหน้าฝ่าย (กองช่าง) ก็จำเป็นต้องมีวุฒิทางด้านช่าง

ถ้าจะให้กระจ่างชัดเจน ต้องศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของหัวหน้าฝ่ายนั้นๆ ต่อไปครับ

คำถามที่ 2 เมื่อสอบหัวหน้าสำนักปลัดจำกัดวุฒิที่เราเรียนมาหรือไม่
คำตอบ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) มีวุฒิ ป.ตรี สาขาใดก็ได้

แต่ในตำแหน่งรองปลัด / ปลัด ต้องมีวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย
หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

คำถามที่ 3 เมื่อถึงระดับ 8 หรือ 9 ไม่แน่ใจ จะสามารถไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด้วย ขั้นตอนการไปสู่ตำแหน่งนั้นจริงหรือเปล่าคะ
คำตอบ
ถ้าจะเป็นไปได้จริงๆ นั้น ต้องมีเส้นสายที่ใหญ่โตมากๆ
เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าซี 8  และมีสามารถโอนย้ายไปเป็นข้าราชการในสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้
โดยเข้าไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
จากนั้น 2 ปี ก็สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
จากนั้น...รอคอยการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้าราชการท้องถิ่น = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองผู้ว่าฯ = สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

เส้นทาง...ยากมากๆ (ไม่แน่ใจในประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นหรือยัง?)

ผมยังไม่เคยเห็นรองผู้ว่าฯ ที่มาจาก รองปลัด/ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
ส่วนใหญ่จะเป็น ปลัดอำเภอ >> นายอำเภอ >> หัวหน้าสำนักงานจังหวัด >> รองผู้ว่า

หากท่านใด มีข้อมูลในส่วนนี้ ประการใด รบกวนเพิ่มเติมด้วยครับ

พี่อร:
ขอบคุณค่ะมากค่ะ ชัดเจนๆๆๆๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป