งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: [ สอบเปลี่ยนสายงาน ] องค์การบ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 05/ม.ค./2013, 07:56:39 PM
4843 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ำขาว
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตําบล 
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน สําหรับสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ  3

1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1   นักวิชาการคลัง   ระดับ  3 – 5  จํานวน  1  อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ในวันรับสมัคร
 2.1   ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลไม่ต่ํากว่า  ระดับ  3  ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1 
หรือระดับ  2
 2.2   มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่  ก.อบต.  กําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง  ดังนี้
  -  นักวิชาการคลัง  3      (เอกสารหมายเลข 4 ท้ายประกาศ)
 2.3  ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น  8,340   บาท

3. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ
 ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัคร  (เอกสารหมายเลข  1 ท้ายประกาศ) ด้วยตนเองได้ที่
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําขาว อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย   
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556  ถึงวันที่  25 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา   08.30 น. -  16.30  น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
โดยชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกคนละ   200.-  บาท

รายละเอียด
http://www.wangnumkhao.go.th/dnm_file/news/1199_center.PDF



องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ำขาว  อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น