[แจก] แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

(1/2) > >>

pong86:
1.   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.  2  มกราคม  2532            ข.  12 มกราคม  2532
ค.  2  ธันวาคม 2537            ง.  22 ธันวาคม  2537
ตอบ  ค.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ   2  ธันวาคม 2537   
2.   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ฉบับที่ 5 คือ พ.ศ. ใด
ก.  พ.ศ. 2543             ข.  พ.ศ. 2545
ค.  พ.ศ. 2546            ง.  พ.ศ. 2548
ตอบ ค.  ฉบับที่ 5 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 ธันวาคม 2546
3.   คำว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น”  มิได้รวมถึงข้อใด
ก.  เทศบาล               ข.  สุขาภิบาล
ค.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด      ง.  ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ  ค.  “หน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  สุขาภิบาล  และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.   ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบล  ตามความหมายในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ก.  กำนัน               ข.  ผู้ใหญ่บ้าน
ค.  แพทย์ประจำตำบล         ง.  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตอบ  ง.  มาตรา  7  สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกหมู่บ้านในตำบล  และแพทย์ประจำตำบล  และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน
5.   บุคคลใด เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ก.  กำนัน               ข.  แพทย์ประจำตำบล
ค.  ผู้ใหญ่บ้าน            ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  มาตรา  มาตรา  7  สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกหมู่บ้านในตำบล  และแพทย์ประจำตำบล  และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน
6.   ใครเป็นผู้รักษาตามพระราชบัญญัตินี้
ก.  นายอำเภอ            ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ง.  นายกรัฐมนตรี
ตอบ  ค.  มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
7.   ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลได้
ก.  นายอำเภอ            ข.  ผู้ใหญ่บ้าน
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด         ง.  นายกรัฐมนตรี
ตอบ  ก.  มาตรา 10  ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
8.   สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  2  ปี               ข.  3  ปี
ค.  4  ปี               ง.  5  ปี
ตอบ  ค.  มาตรา 11  สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
9.   บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ก.  กำนัน               ข.  ผู้ใหญ่บ้าน
ค.  แพทย์ประจำตำบล         ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ   ก.  กำนัน
            มาตรา  16  สภาตำบลมีกำนันเป็นประธานสภาตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตำบลตามมติของสภาตำบล
10.   รองประธานสภาตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  2  ปี               ข.  3  ปี
ค.  4  ปี               ง.  5  ปี
ตอบ  ค.  4  ปี   
         มาตรา  16 วรรค 2  รองประธานสภาต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

pong86:
แจ้งข่าวสารเพิ่มเติม

pong86:
1.   27, 32, 39, 48, 59, ..................
ก.   69   ข. 67
ค.   70   ง.   72
ตอบ ง. 72 เป็นอนุกรมแบบธรรมดา
วิธีคิด 27 32 39 48 59 (72)

+ 5 + 7 + 9 + 11 + 13
2.   108 43 100 39 92 ...............
ก.   84 ข. 35
ค. 86   ง. 72
ตอบ ข. 35 เป็นอนุกรมเว้นระยะ แบบตัวเว้นตัว
วิธีคิด

108 43 100 39 92 (35)   

pong86:
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มีกี่มาตรา

ก. 30  มาตรา                                                              ค. 35  มาตรา

ข. 29  มาตรา                                                              ง. 25  มาตรา

ตอบ   ข.29  มาตรา

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542                                          ค. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2542

ข. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542                                          ง. 17 ตุลาคม พ.ศ. 2542

ตอบ   ข. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 23 ตุลาคม 2542                                                   ค. 25 ตุลาคม 2542

ข. 24 ตุลาคม 2542                                                   ง. 26 ตุลาคม 2542

ตอบ   ง. 26 ตุลาคม 2542

4. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                              ง. นายอำเภอ

ตอบ   ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด

5. ถ้าเป็นการดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                              ง.นายอำเภอ

ตอบ   ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

6. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ค. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ตอบ   ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ที่ถูก  คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

7. คำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ก. ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน

ข. รายละเอียดของข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป

ค. รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

8. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำร้องให้ดำเนินการจัดส่งคำร้องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในกี่วัน

ก. 7  วัน                                                                      ค. 30  วัน

ข. 14  วัน                                                                    ง. 20  วัน

ตอบ   ก.7  วัน

9. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามคำร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกี่วัน

ก. 15  วัน                                                                    ค. 45  วัน

ข. 30  วัน                                                                    ง.  60  วัน

ตอบ   ข.30  วัน

10. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ก. 30  วัน                                                                    ค. 7  วัน

ข. 45  วัน                                                                    ง. 15  วัน

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่นี่

pong86:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป