งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.คลองรี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสาย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 04/ก.พ./2013, 08:39:01 PM
2659 ครั้ง
LINE it!
อบต.คลองรี  
อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา


รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 6

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
หัวหน้าสํานักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป)  ระดับ  6

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งสําหรับตําแหน่งในวันสมัคร  ( 14 –  28  กุมภาพันธ์  2556 )  รายละเอียดดังนี้
1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  6
   1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ
   1.2 ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ไม่ต่ํากว่าระดับ 6  และ
   1.3 เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ  
   1.4 เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานเลขานุการ  งานบริหารงาน บุคคล  งานประชาสมันพันธ์  งานนิติกร  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่                  
14  กุมภาพันธ์ ถึง  28  กุมภาพันธ์   2556  ในวันและเวลาราชการ  

หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-7448-6168  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตําแหน่งที่สมัคร

เอกสารประกอบ
http://www.sk-local.go.th/files/download/20130204115343ufren.pdf

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น