คุณสมบัติ ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาล

(1/2) > >>

ooo9:
คุณสมบัติ ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน จบ ป.4 มีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็น สมาชิกสภาเทศบาล ได้หรือไม่ครับ

ผมไม่ค่อยแน่ใจ มีอดีตผู้ใหญ่บ้านมาปรึกษาครับ ผมตอบไปละว่าไม่ได้ครับ แต่ถ้าเคยเป็น ผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นาย อบต.หรือ รองนายก หรือเคยเป็น ส.ส. ส.ว. ส.อบจ ส.ท. ส.อบต. สมัครได้ครับ

【 Šakthanwặ 】:
สมัครได้ครับ สมาชิกสภาเทศบาล

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งมาเป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีที่สมัครรับเลือกตั้งและ
4. คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

【 Šakthanwặ 】:
แต่ถ้่าเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก้ตามนี้เลยครับ

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
1. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา ( ในวาระเริ่มแรก เป็นระยะ 4 ปี ยังมิให้นำคุณสมบัติในกรณีนี้มาใช้บังคับ)

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา อายุของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

อายุของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีกำหนดคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
และเมื่ออายุของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นสุดลง ต้องจัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่อายุของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นสุดลงหรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด

ooo9:
ขอบคุณครับ  อัยยะ จำสับสน กับคุณสมบัติของ นายก แต่ก็แนะนำให้ไปถามปลัด หรือ กกต.จังหวัดละครับ

【 Šakthanwặ 】:
ครับผม แถวบ้านผมตอนนี้มีอดีตผู้ใหญ่บ้าน แกก็จบ ป.4 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลสมัยนี้เหมือนกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป