งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.นากอก จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 13/ก.พ./2013, 02:27:43 PM
6547 ครั้ง
LINE it!
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


จะดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  อาศัยอำนาจตามความข้อ ๕๔ (๓) ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓   จำนวน  ๔  ตำแหน่ง  จำนวน  ๔  อัตรา  ดังนี้

๑.  ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
                   ๑.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓-๕                    จำนวน     ๑     อัตรา
                   ๒.  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ ๓-๕                      จำนวน     ๑     อัตรา
                   ๓  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕                        จำนวน     ๑     อัตรา
                   ๔.  ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ ๓-๕                     จำนวน     ๑     อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓-๕         จำนวน    ๑     อัตรา
     - ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด   ดังนี้
     ๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๑ หรือระดับ  ๒
     ๒. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  หรือ ทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     ๓. ปัจจุบันได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๘,๓๔๐.-  บาท
 
๒.  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ ๓-๕ จำนวน    ๑     อัตรา       
     - ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด ดังนี้
     ๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้น  จากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
     ๒. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต)   หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     ๓.  ปัจจุบันได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๘,๓๔๐.- บาท
 
๓.  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕            จำนวน    ๑     อัตรา
     - ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด   ดังนี้
     ๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ  ๒
     ๒. ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     ๓.  ปัจจุบันได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๘,๓๔๐.- บาท
 
๔.  ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ ๓-๕            จำนวน    ๑             อัตรา
     - ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด   ดังนี้
     ๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ  ๒
     ๒. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร์  นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร์  สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     ๓.  ปัจจุบันได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๘,๓๔๐.- บาท

๔.  การรับสมัครสอบ และวัน  เวลา  สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
              ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกขอยื่นใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก   ด้วยตนเอง ณ  งานการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ -๔๒๐๐-๓๔๒๗ ต่อ ๒  และ www.nakoksao.go.th

๕.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือก
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ  ให้ยื่นสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร สอบคัดเลือก  พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัคร ได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
                   ๕.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล...(ภาคผนวก ข. )
                   ๕.๒  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑  นิ้ว
                   จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน)
                   ๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จำนวน  ๑  ชุด
                   ๕.๔  สำเนาทะเบียนประวัติพนักงาน  จำนวน  ๑  ชุด
                   ๕.๕  สำเนาวุฒิการศึกษาหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม  คุณสมบัติเฉพาะ
                          ตำแหน่งที่สมัครสอบ  จำนวน  ๑  ชุด
                   ๕.๖  หนังสือรับรองให้สมัครสอบคัดเลือกได้จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
                   ๕.๗  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน
                   ๕.๘  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียด
http://www.nakoksao.go.th/?mode=webboard_detail&webboard_id=27

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เจนจิรา แก้วสุวรรณ

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น