หน้าชุมชน > ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบคัดเลือก

(1/1)

ส.เสือ™:


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  และระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จะดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  และระดับ 2  ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  จำนวน  4  ตำแหน่ง  8  อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
         -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ระดับ 3-5   จำนวน  4  อัตรา
         -  ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์   ระดับ 3-5   จำนวน  2  อัตรา
         -  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา        ระดับ 3-5     จำนวน  1  อัตรา
         -  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   ระดับ 3-5     จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
         -  เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  หรือ  ระดับ 2
         -  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.จ. กำหนดของตำแหน่งที่เปิดสอบ  
       (ภาคผนวก 1-4)      
         -  อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  8,340  บาท

การสมัครและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ
           กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่  15 - 31  พฤษภาคม  2556  โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ  ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ณ  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์  0-2589-0481-5  ต่อ  140  หรือเว็บไซต์  http://www.nont-pro.go.th

ประกาศรับสมัคร


ใบสมัครฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-2589-0481-5 ต่อ 140, 612

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version