งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • PPSomrong
  • 1
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 17/พ.ค./2013, 05:15:24 PM
20823 ครั้ง
LINE it!
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  
จำนวน 22 ตำแหน่ง  23 อัตรา


กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม  2556 ถึงวันที่ 19  มิถุนายน 2556


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  จำนวน ๒๒ ตำแหน่ง  ๒๓ อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๔ สิงหาคม  25๕๕    ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน รวม 22 ตำแหน่ง  23 อัตรา
๑.๑  สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑   จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้
          ๑. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์         จำนวน 1 อัตรา
         2. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ            จำนวน ๒ อัตรา
         3. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ            จำนวน ๑ อัตรา
         4. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี         จำนวน ๑ อัตรา
         5. ตำแหน่ง ช่างโยธา               จำนวน ๑ อัตรา
         6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา            จำนวน ๑ อัตรา
         7. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า               จำนวน 1 อัตรา

       1.2  สายงานที่เริ่มจากระดับ  2   จำนวน  6  ตำแหน่ง  ดังนี้
          1. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน 1 อัตรา
          2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         จำนวน 1 อัตรา
         3. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         จำนวน 1 อัตรา
         4. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ            จำนวน 1 อัตรา
         5. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ            จำนวน 1 อัตรา
         6. ตำแหน่ง  นายช่างโยธา            จำนวน ๑ อัตรา

           1.3  สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ จำนวน  9  ตำแหน่ง ดังนี้
          1. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      จำนวน 1 อัตรา
         2. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         จำนวน 1 อัตรา
         3. ตำแหน่ง  นักวิชาการการเงินและบัญชี           จำนวน 1 อัตรา
         4. ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา            จำนวน 1 อัตรา
         5. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน         จำนวน 1 อัตรา
         6. ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้         จำนวน 1 อัตรา
         7. ตำแหน่ง  นิติกร               จำนวน 1 อัตรา
          8. ตำแหน่ง  บุคลากร               จำนวน 1 อัตรา
         9. ตำแหน่ง  สันทนาการ               จำนวน 1 อัตรา-2-

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
      ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
                        ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
                            ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด ดังนี้
   ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
    สังคม
   ข)  วัณโรคในระยะอันตราย
   ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
   จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น             
 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ......../ สำหรับผู้ที่จะเข้า .......
-3-

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๒.๑ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้                                         (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
          การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ  และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำ          โดยลับ
                    สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร  ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑
และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
      ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน
                   มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดรายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ (ผนวก ก)
       ๓. เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
     (๑)  คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
     (๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน ๗,460 บาท
     (๓) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน ๖,800 บาท
     (๔) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
    กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม  ๒๕๕6 ถึงวันที่ 19  มิถุนายน   ๒๕๕6 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-4591-9822
๕. วิธีการยื่นใบสมัคร
     ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือชื่อของตนเองและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๖
     ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนี้
......../ สำหรับการสมัครสอบ.......
-4-

     สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง   องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังที่ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) , ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
๖. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
     (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
อย่างละ ๑ ฉบับ
                          (๓) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
     (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามข้อ 2.1 (5) ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
     (๕) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ให้ผู้สมัคร
สอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง สามารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน ๑ ตำแหน่ง ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถเข้าสอบแข่งขันเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
๗. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
      ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข.) ดังนี้
              ๗.๑ ตำแหน่งระดับ ๑  ระดับ ๒ ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
              ๗.๒ ตำแหน่งระดับ ๓ ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท
      ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  จะสอบแข่งขันโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังมีรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันดังนี้
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทุกตำแหน่งทั้งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ ๒ และ ระดับ ๓ ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้......../1. วิชาความสามารถ.......

-5-

๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการสรุปความหรือจับประเด็นใน ข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ สั้น ๆ หรือบทความและพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ
๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๓) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
(๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
ทดสอบความรู้ ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานเฉพาะตำแหน่งโดยข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ตามภาคผนวก ข  
ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 โดยวิธีการ สัมภาษณ์ และหรือภาคปฏิบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับ
การสอบ
     องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และที่เว็บไซต์สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ http://www.ssklocaladmin.go.th/
......../10. เกณฑ์การตัดสิน.......
-6-

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
     ผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยต้องนำคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป           (ภาค ก )  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) มารวมกัน                    
๑๑. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
     องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และที่เว็บไซต์สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ http://www.ssklocaladmin.go.th/

๑๒. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
   12.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข็งขันได้  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้ คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง                (ภาค ค ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค ) เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้สามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง( ภาค ข ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง( ภาค ข )เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
   12.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้  และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงไม่เกิน 30 วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๓. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
               ๑๓.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้  ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอย่างน้อย 1 ปีไม่มีข้อยกเว้น  จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้  
                          ๑๓.๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน  และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


                          

……/13.3 องค์การบริหาร....
-7-

                      ๑๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่สอบแข่งขันได้
                ๑๓.๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเท่านั้น
๑๔. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะราย
        ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
                ๑๔.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง  เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
                 ๑๔.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
                ๑๔.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
               ๑๔.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน     แต่ส่วนราชการที่บรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
                ๑๔.๕ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
      การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการเมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก  ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
   15 กรณีการพบทุจริตในการดำเนินการสอบแข่งขัน
      กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล  กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อทุจริตในการสอบแข่งขัน  ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2549
      


..../องค์การบริหารส่วนตำบล...

-8-
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ดำเนินการสอบแข่งขันฯ  ในรูปของคณะกรรมการ
โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือการทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงรับทราบทางโทรศัพท์                ๐-4591-9822 เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
           ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕6                                              (นายประวิทย์   จารุรัชกุล)
                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30/พ.ค./2013, 09:33:21 PM โดย ส.เสือ™

12 ความคิดเห็น

นายกเว็บ

#1 torpad 18/พ.ค./2013, 05:00:13 PM

เยอะแล้วน่ะ อีสาน

รองหัวหน้าเว็บ

#2 ManyNany 21/พ.ค./2013, 12:40:04 PM

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   3      จำนวน 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ใช่ป่าว

สมาชิกในตำนาน
เซียน(GURU)

#3 NAKHON 21/พ.ค./2013, 02:09:24 PM

ไป นวก ศึกษา

รองปลัด I.T.

#4 เอเจ 21/พ.ค./2013, 02:58:58 PM

ผมอยู่สุโขทัย อยากไปมาก
แต่ัไกลเกิ๊นครับ
ขอให้ทุกคนโชคดีและได้บรรจุในเร็ววันน่ะครับ

ปลัด I.T.

#5 idea. 21/พ.ค./2013, 03:09:57 PM

ใจหนึ่งอยากไป อีกใจก้อไม่อยากไป เฮ้อ!!!!!

หัวหน้าเว็บ

#6 golfudom 21/พ.ค./2013, 08:29:42 PM

เยอะแล้วน่ะ อีสาน
คุณ torpad ครับคิดว่ามันจะสอบตรงกับอุบลวันที่ 14 กค.ไหมครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#7 ManyNany 22/พ.ค./2013, 12:01:52 PM

ตกลง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   3 ใช้วุฒิอะไรใครรู้ตอบที

หัวหน้าเว็บ

#8 golfudom 30/พ.ค./2013, 04:20:09 PM

เวป อบต.แห่งนี้ทำไมไม่เอาฉบับเต็มมาลง

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#9 ส.เสือ™ 30/พ.ค./2013, 08:35:56 PM

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   3      จำนวน 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ใช่ป่าว
ตกลง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   3 ใช้วุฒิอะไรใครรู้ตอบที

ป.ตรี ทุกสาขาครับ

รองปลัด I.T.

#10 mumai 03/มิ.ย./2013, 09:53:32 AM

รับสมัครทุกวันหรือป่าวคับ

หัวหน้าเว็บ

#11 golfudom 11/มิ.ย./2013, 07:13:58 PM

มาๆ

สมาชิกในตำนาน
เซียน(GURU)

#12 NAKHON 24/มิ.ย./2013, 02:29:03 PM

สมัคร ต้องมีใบรับรอง จากนายก ด้วย