เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล [16 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556]

(1/2) > >>

moonoi7:
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556
http://www.yuamtai.net/new/exam2556/exam2556.pdf


เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้

ตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงตั้ง
๑.๑ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ จํานวน ๓ ตําแหนง ดังนี้
 ๑.๑.๑ ตําแหนง เจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๑.๒ ตําแหนง เจาหนาที่สวนสาธารณะ จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๑.๓ ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒ จํานวน ๓ ตําแหนง ดังนี้
 ๑.๒.๑ ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๒.๒ ตําแหนง นายชางโยธา จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๒.๓ ตําแหนง นายชางไฟฟ้า จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ จํานวน ๕ ตําแหนง ดังนี้
 ๑.๓.๑ ตําแหนง เจาหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๓.๒ ตําแหนง นิติกร จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๓.๓ ตําแหนง นักวิชาการเกษตร จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๓.๔ ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน ๑ อัตรา
 ๑.๓.๕ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ใหผูที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ พิพิธภัณฑ์อําเภอแมสะเรียง ตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ตั้งแต วันจันทร์ ที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง วันศุกร์ ที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต; www.yuamtai.net หรือขอทราบรายละเอียดไดที่ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองยวมใต
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๖๘๒๑๖๒

รายละเอียด
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  210 หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-สบเมย ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ 0-5368-1146  โทรสาร 0-5368-2161

hiroyuki:
ขอบคุณครับ

hiroyuki:
มีตำแหน่งที่ผมจบพอดีเลยครับ

พนักงานดับเพลิง อบจ.ชม.:
ผม จะ ลองไป สอบ ดู คับ

เอเจ:
อยากไปครับแต่รับน้อยจัง
มันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายเท่าไรสำหรับผม
เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนที่ไปสอบน่ะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป