ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

450970 กระทู้ ใน 39695 หัวข้อ- โดย 200350 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: kanraya

25 พฤษภาคม 2016, 04:29:49 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนการสอบห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสอบครู
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสอบครู  (อ่าน 16513 ครั้ง)
น้องตี๋เล็ก
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 981


kannikaaor@hotmail.com
« เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 10:39:24 AM »

:: แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางการปกครอง

:: ระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบกำกับติดตามดูแลและรายงานผล

      การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2551

:: มอบอำนาจการผ่อนชำระหนี้กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ.เกินสิทธิ

:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551

:: การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามรัฐธรรมนูญ

:: การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ว 217/2551)

:: ขอหารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง(136/2549)

:: แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับในทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด

   ทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

   ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

:: การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

:: การตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษาฯ(ว 42/2551)

:: คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมฯ

:: ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน..ฯ พ.ศ.2551

:: ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ

   โดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก

   เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551

:: คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

:: ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัด

   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

:: พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2551 

:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2551

:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งและการบังคับทางปกครอง

:: พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

:: พ.ร.ก.ค่าเช่าบ้าน(ฉบับที่2)พ.ศ.2550

:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550

:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

:: ข้าราชการไปศึกษา..ฯ ต่างประเทศ บางกรณีไม่ต้องทำสัญญาค้ำประกัน

:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ

    และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550

:: พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ พ.ศ.2550

:: แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

:: แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

:: คำสั่งมอบอำนาจอนุญาตให้ไปช่วยราชการในหน่วยงานการศึกษาอื่น

:: ระเบียบฯว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

:: กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญทางการปกครอง

:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุญาตการลา การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

:: ระเบียบ ก.คศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินฯ พ.ศ.2550

:: คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

:: พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายออำนาจฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549

:: คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน

:: กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบใหม่ 8 ฉบับ

:: การใช้ถ้อยคำ"ใด-หนึ่ง" กับ "หนึ่ง-ใด"

:: การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูผู้บริหารไม่สังกัดสถานศึกษาให้ได้รับเงินเดือน

   ในระดับที่สูงขึ้น(533/2549)

:: การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

:: หารือให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

:: รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

:: รวมแถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่งของคณะปฏิรูปฯ

:: พ.ร.บ.และระเบียบ เกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน ตามที่ขอมาลงให้แล้วครับ

:: บทความเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนฯ พ.ศ.2549

:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง

:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานราชการ คำสั่ง ที่ 746/2549 ลว. 3 ก.ค.49

:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานราชการ คำสั่ง ที่ 44/2549 ลว. 23 ม.ค.49

:: ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดี ออกกฎ กค. ฉบับที่ 25

:: วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

   ราชการ พ.ศ.2547

:: การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขต

   พื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน

:: เปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

:: ระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

:: ระเบียบว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติฯ พ.ศ.2548

:: ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

:: มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

:: ระเบียบ สพฐ.เกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

:: ประกาศ สพฐ.เกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

:: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา

    ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548   

:: มอบอำนาจการดำเนินการผ่อนชำระหนี้

:: กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

:: ประกาศ ศธ. เรื่องวิธีการและเงื่อนไขแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา

    ขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549

:: กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

:: กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม

    ในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง

    พ.ศ.2548

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในจังหวัดปัตตานี

    ยะลา นราธิวาส พ.ศ.2548

:: การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการไปราชการ

:: เงินสวัสดิการว่าด้วยการศึกษาบุตรฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว 

:: ความคืบหน้าเงินสวัสดิการว่าด้วยการศึกษาของบุตร

:: ตอบคำถามเกี่ยวกับ ค่าที่พักเหมาจ่าย

:: การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

:: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

:: การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด

:: หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

:: หารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 1142/2548

:: การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด

:: กฎ ก.พ.ฉบับที่ 28(พ.ศ.2548)ว่าด้วยอำนาจการลงโทษฯ

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 1084/2548

:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครู..ฯ พ.ศ.2548

:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู..ฯ พ.ศ.2548

:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย..ฯ พ.ศ.2548

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่2)พ.ศ.2548

:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 1064/2548

:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 1054/2548

:: ซักซ้อมความเช้าใจการมอบอำนาจ เกี่ยวกับการพัสดุ และการแต่งตั้ง

    คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด

:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ

    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

:: บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใหม่

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนฯ พ.ศ.2548

:: ข่าวเตือนให้ระวังเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกฯ

:: การใช้ปืนในการแข่งขันกีฬา

:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ

:: กรอบอัตรากำลังข้าราชกาารครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท.

:: ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

:: พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548

:: พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และส่วนที่เหลือตามลิงค์นี้เลยน่ะจ๊ะ   http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=1689&extra=page%3D1  :th\
บันทึกการเข้า

Tonaor (อย่าหัวเราะเยาะความฝันของผู้อื่น คนที่ไม่มีฝันก็เหมือนไม่มีอะไร)
pum442
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 เมษายน 2009, 05:23:44 PM »

ขอบคุณมากค่ะคุณต้นอ้อ
คิดๆ อยู่ ว่าจะไปสอบครูกะเค้าด้วย
แต่..เยอะจังเลยอ่ะ
จะอ่านทันมั้ยเนี่ย..เง่อ
บันทึกการเข้า
ืnano
รองปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 206


รอ...สักวันต้องมาถึง

tongno@windowslive.com
อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มีนาคม 2010, 10:28:01 AM »

ขอบคุณคะ
บันทึกการเข้า
ริน
รองหัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 48« ตอบ #3 เมื่อ: 17 มีนาคม 2010, 03:18:47 PM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
angkhana
รองหัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 มีนาคม 2010, 02:29:17 PM »

ขอบคุณคร้าบบบบ
บันทึกการเข้า
ptiwong
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3


« ตอบ #5 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 02:03:52 PM »

 :th\thank kaa
บันทึกการเข้า
tanthai
หัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 169


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 11:15:51 PM »

ขอบคุงคับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59